eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Modernizacja skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad BobremOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 684771040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.zagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urzadmiasta.zagan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11642e2a-8de1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053060/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Modernizacja skateparki oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11642e2a-8de1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez rządową Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej Platformą. Platforma jest dostępna pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

10.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

10.3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania do Platformy.

10.4. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

10.5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r . w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

10.6. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

10.7. Preferowane formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do150 MB
w formatach : pdf, .doc, .docx, .zip.

10.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliki „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Dalsze informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punktach od 10.9.do 10.27

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;
 z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować:
iod@um.zagan.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 prowadzonym w trybie podstawowym, poniżej progów unijnych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 ), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem. Zakres inwestycji obejmuje:
1. Demontaż wszystkich elementów istniejącego skateparku (bez nawierzchni ) wraz z utylizacją elementów nie posiadających wartości użytkowych
2. Montaż następujących elementów:
a) przeszkoda typu roll-in + bank ramp o wymiarach ok 514x732x150/250
b) przeszkoda typu Jumpbox o wymiarach ok 681x244x120/135
c) przeszkoda tupu funbox z poręczą 2/2 o wymiarach ok 600x244x60
d) przeszkoda typu Quarter pipe o wymiarach ok 320x366x150
3. Demontaż istniejącego zestawu zabawowego „statek” wraz z utylizacją elementów nie posiadających wartości użytkowych
4. Montaż na istniejącej nawierzchni piaskowej nowego zestawu zabawowego składającego się z : wieży –podest h 90, podest h 90, podest h 120, stopień, schodki wejściowe, z poręczami, drabinka wejściowa, daszek, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta, ławka, barierka pełna- 3 szt, element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych- 2 szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość – 430 cm, długość -830 cm, szerokość -460 cm.
Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.
Szczegółowy zakres prac został uwzględniony w dokumencie pn. „Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych wraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonym przez Małgorzatę Sadowską Wydział inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Żagań.

4.7. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, gdyż po przeprowadzeniu analizy przedmiotu zamówienia pod katem technologii oraz wzajemnego odziaływania poszczególnych robót budowlanych uznał, nie ma możliwości podziału zamówienia na części – zarówno na zasadzie ilościowej jak i jakościowej. Wszystkie roboty budowlane wzajemnie oddziałują na siebie, wpływając na trwałość elementów konstrukcyjnych oraz wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych. Realizacja prac przez jednego wykonawcę pozwoli objąć całość zadania rękojmią/gwarancją na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, że elementy robót będą ze sobą funkcjonalnie powiązane, co mogłoby być źródłem konfliktów dotyczących zakresu odpowiedzialności za ewentualne wady ujawnione w okresie rękojmi/gwarancji. W ocenie Zamawiającego podział zamówienia za części może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wydatkowanie środków w sposób nie gwarantujący uzyskania lepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. W przypadku tego zamówienia optymalnym rozwiązaniem, służącym osiągnięciu zamierzonego celu jest udzielenie jednego zamówienia obejmującego cały zakres roboty budowlanej.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp;
6) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizę lokalną w miejscu realizacji inwestycji oraz złożył w ofercie oświadczenie, że zapoznał się z terenem robót i dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) najniższa cena - 60 %,= 60 pkt
b) okres gwarancji - 40 %= 40 pkt

a1 ) Oferta z najniższą ceną otrzyma – 60 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:
cena najniższa spośród złożonych ofert
Wartość pkt oferty n = ------------------------------------------- x 60 % x 100
cena oferty badanej n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ;

b1) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma 40 pkt, każda następna oferta oceniania będzie na podstawie wzoru :
okres gwarancji badanej oferty n
Wartość pkt oferty n = --------------------------------------------- x 40 % x 100
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (należy podać w miesiącach). Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesiące.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego jak 36 miesięcy lub nie podania żadnego okresu gwarancji – oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 48 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów jak za 48 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie przyjęta do umowy, w przypadku wyboru oferty;

16.2. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta to 100 punktów( 60 punktów za kryterium Cena + 40 punktów za kryterium Okres Gwarancji.

16.3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
jak 100 000 zł. (sto tysięcy złotych) ;
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
- wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania na dostawę i montaż
drewniano-kompozytowych urządzeń o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto
(dwieście tysięcy złotych brutto). Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na
podstawie załączonego wykazu robót budowlanych, o którym mowa w punkcie 8.2
podpunkt 3) SWZ;
- dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia tj. co
najmniej jedną osobą na stanowisku brygadzisty/kierownika instalacji, która posiada
doświadczenie przy budowie/montażu co najmniej 10 skateparków w okresie
ostatnich 5 lat.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu osób,
o którym mowa w punkcie 8.2. podpunkt 4) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1078), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -zał. nr 4 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą (załącznik 1 SWZ) :
Uwaga! przekazanie interaktywnego formularza ofertowego (wypełnionego przez Wykonawcę na Platformie dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ, ale jest wymagane, zgodnie z Regulaminem Platformy e-Zamówienia, celem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i prawidłowego złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Szczegóły oferty uzupełniane w interaktywnym formularzu oferty na platformie , zamieszczonym w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” muszą być zbieżne z tymi, które Wykonawca zaoferuje w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 125 ust.1 Pzp ) -zał. nr 2 SWZ,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestry Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli i Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, i o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym : pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
8.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100 000 zł.
2) wykaz robót budowlanych- zał. nr 5 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zał. nr 6 SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) W ofercie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia podają nazwy
Firm wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wskazują
Pełnomocnika do ich reprezentacji ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (zał. nr 2 SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługę lub robotę
budowlaną, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonują
poszczególni Wykonawcy;
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów
Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności
gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz przewiduje zmiany w umowie w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu
Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od
Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w
szczególności okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich
uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji
przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę,
potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w
termin jej realizacji.
2) Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę,
zmienić zakres podwykonawstwa, lub zrezygnować z Podwykonawcy.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.
1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż
wystąpienie w/w zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.