eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這cieniec › 安iadczenie us逝g zwi您anych z zimowym utrzymaniem czysto軼i na drogach, chodnikach i parkingach w zakresie od郾ie瘸nia i zwalczania go這ledzi na terenie gminy Z這cieniec w roku 2024Og這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g zwi您anych z zimowym utrzymaniem czysto軼i na drogach, chodnikach i parkingach w zakresie od郾ie瘸nia i zwalczania go這ledzi na terenie gminy Z這cieniec w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Z這cieniec

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Stanowisko Zam闚ie Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057810

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這cieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-520

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zlocieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zlocieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g zwi您anych z zimowym utrzymaniem czysto軼i na drogach, chodnikach i parkingach w zakresie od郾ie瘸nia i zwalczania go這ledzi na terenie gminy Z這cieniec w roku 2024

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c619eefc-8dd6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00519364

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00074647/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.6 安iadczenie us逝g zwi您anych zimowym utrzymaniem czysto軼i na drogach, chodnikach i parkingach w zakresie od郾ie瘸nia i zwalczania go這ledzi na terenie gminy Z這cieniec w roku 2024

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zlocieniec/proceedings

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami:
1) z zastrze瞠niem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie o鈍iadczenia, wnioski (w tym o wyja郾ienie tre軼i SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane s wy陰cznie poprzez ich z這瞠nie na Platformie OpenNexus pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/(zwanej dalej: „Platform").
2) korespondencja przekazana zamawiaj帷emu w inny spos鏏 (np. listownie, mailem) nie b璠zie brana pod uwag.
3) Adres Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zlocieniec/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej:

1) ofert i o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej (tj. przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) spos鏏 sporz康zenia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz w rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy.
3) zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4) w celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
5) za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
6) korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do danego wykonawcy.
7) zamawiaj帷y, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo – aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar,
h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko嗆 pliku to maksymalnie 500 MB.
8) wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin” oraz uznaje go za wi捫帷y,
b) zapozna si i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9) wykonawca nie mo瞠 wycofa oferty po up造wie terminu sk豉dania ofert.
pozosta貫 warunki z uwagi na brak miejsca dost瘼ne s w rozdz. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zawarto w rozdz. XXIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w rozdz. XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest wykonywanie us逝g pn. „安iadczenie us逝g zwi您anych z zimowym utrzymaniem czysto軼i na drogach, chodnikach i parkingach w zakresie od郾ie瘸nia i zwalczania go這ledzi na terenie gminy Z這cieniec w roku 2024” polegaj帷ych na zimowym utrzymaniu dr鏬 , zwanych dalej „ZUD” oraz zimowym utrzymaniu czysto軼i, zwanych dalej „ZUC” w podanym okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. oraz od 1 listopada do 31 grudnia 2024 r. przy braku wyst瘼owania zjawisk pogodowych zwi您anych z zimowym utrzymaniem czysto軼i.

2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz zakres zam闚ienia zawiera za陰cznik
nr 1 do SWZ oraz za陰cznik nr 1a do SWZ. Pozosta貫 warunki dotycz帷e realizacji zam闚ienia zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90620000-9 - Us逝gi od郾ie瘸nia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Us逝gi usuwania oblodze

90610000-6 - Us逝gi sprz徠ania izamiatania ulic

90914000-7 - Us逝gi sprz徠ania parking闚

90511300-5 - Us逝gi zbierania 鄉ieci

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

2. W odniesieniu do uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia dzia豉lno軼i zawodowej, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada wpis do rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w zakresie odpad闚 o kodach: 20 03 01, 20 03 03.
W przypadku sk豉dnia oferty wsp鏊nej ww. dokumenty sk豉daj ten lub ci z wykonawc闚, kt鏎zy b璠 odpowiada za realizacj danego zakresu zam闚ienia.
3. W odniesieniu do zdolno軼i technicznej zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawcy dysponowali, co najmniej:
1) 2 piaskarkami drogowymi z p逝giem,
2) 2 piaskarkami ci庵nikowymi z p逝giem,
3) 1 piaskark do posypywania chodnik闚,
4) 1 od郾ie瘸rk chodnikow samobie積 ze szczotk od郾ie瘸j帷 oraz p逝giem,
5) 1 koparko-豉dowark,
6) 1 samochodem do zbi鏎ki odpad闚 z koszy ulicznych, koszy na terenach rekreacyjnych o pojemno軼i skrzyni za豉dunkowej nie mniejszej ni 1 100 litr闚, spe軟iaj帷ym Europejski Standard Emisji Spalin EURO 5,
7) 1 samochodem z myjk wysokoci郾ieniow, o pojemno軼i zbiornika min. 900 litr闚, spe軟iaj帷ym Europejski Standard Emisji Spalin – EURO 5,
8) 1 zamiatark o pojemno軼i zbiornika min. 800 litr闚, wyposa穎n w dwie szczotki, spe軟iaj帷 norm emisji spalin – min. STAGE V oraz posiadaj帷 certyfikat PM 10 UE.
4. W odniesieniu do zdolno軼i zawodowej zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawca nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie (zako鎍zy, rozpocz璚ie mog這 nast徙i wcze郾iej), co najmniej jedn us逝g, realizowan w ramach jednej umowy, wykonywan w spos鏏 ci庵造 w okresie, co najmniej 2 pe軟ych nast瘼uj帷ych po sobie miesi璚y polegaj帷ych na zimowym utrzymaniu dr鏬 w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, o warto軼i co najmniej 100 000,00 z brutto.

W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, okre郵a, i dokonuj帷 oceny spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej uzna, 瞠 warunek zosta spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wyka瞠 samodzielne spe軟ianie tego warunku. Zamawiaj帷y tym samym nie dopuszcza 陰czenia (sumowania) do鈍iadczenia zdobytego osobno przez ka盥ego z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej polega, na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy, na zdolno軼iach zawodowych innych podmiot闚, zamawiaj帷y okre郵a, i dokonuj帷 oceny spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej uzna, 瞠 warunek zosta spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z tych podmiot闚 wyka瞠 samodzielne spe軟ianie tego warunku. Zamawiaj帷y tym samym nie dopuszcza 陰czenia (sumowania) do鈍iadczenia zdobytego osobno przez ka盥y z podmiot闚, na kt鏎ych zdolno軼iach zawodowych polega wykonawca.
W przypadku gdy jakakolwiek warto嗆 dotycz帷a powy窺zych warunk闚 wyra穎na b璠zie w walucie obcej, zamawiaj帷y przeliczy t warto嗆 w oparciu o 鈔edni kurs walut Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w kt鏎ym nast徙i post瘼owaniu publikacja przedmiotowego post瘼owania. Je瞠li w tym dniu nie b璠zie opublikowany 鈔edni kurs Narodowego Banku Polskiego, zamawiaj帷y przyjmie 鈔edni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
UWAGA:
W przypadku os鏏 b璠帷ych obywatelami pa雟tw cz這nkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa雟tw cz這nkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP powinno by potwierdzone odpowiedni decyzj prawo do 鈍iadczenia us逝g transgranicznych.
WA烤E:
 Oceniaj帷 zdolno嗆 techniczn lub zawodow, zamawiaj帷y mo瞠, na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia [art. 116 ust. 2 ustawy pzp].
5. Powo造wanie si na zasoby innych podmiot闚 (podmiot闚 trzecich).
1) Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych. [art. 118 ust 1 ustawy pzp]
2) Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 informacji w o鈍iadczeniach wymienionych w rozdziale XI SWZ (za陰czniki nr 2a i 2b do SWZ).
3) Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Wz鏎 zobowi您ania stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ[art. 118 ust 3 ustawy pzp].
pozosta豉 tre嗆 znajduje si w rozdz. XV SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1. Wpis do rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie kodu odpad闚 okre郵onych w rozdziale XV SWZ.

2. Wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y (zamawiaj帷y zaleca wykorzystanie wykazu us逝g, kt鏎ego wz鏎 przeka瞠 wykonawcy wraz z wezwaniem, o kt鏎ym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy) – (za陰cznik nr 6 do SWZ).
3. Wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami - w wykazie wykonawca winien wskaza informacje w zakresie okre郵onym w warunkach Rozdzia逝 XV SWZ) – (za陰cznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawc闚 wniesienia wadium na kwot 5.500,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y pi耩set z這tych 00/100).
2. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach okre郵onych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na konto depozytowe zamawiaj帷ego PKO BP SA Oddzia w Z這cie鎍u nr: 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 z dopiskiem: „Wadium – BZP.271.17.2023 – 安iadczenie us逝g zwi您anych z zimowym utrzymaniem czysto軼i.”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast徙i tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiaj帷ego zostanie uznana (zaksi璕owana) przed up造wem terminu sk豉dania ofert (ze wzgl璠u na ryzyko zwi您ane z okresem rozlicze mi璠zybankowych zamawiaj帷y zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).
5. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie, o kt鏎ej mowa w ust. 4 musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert oraz odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e zatrzymanie wadium, okre郵one w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub por璚zenie musi zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne i bezwarunkowe zobowi您anie wystawcy dokumentu do zap豉ty, na pierwsze 膨danie, na rzecz zamawiaj帷ego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta造 okre郵one w paragrafie 12 za陰cznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zlocieniec/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.