eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240305185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-172

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 508792223

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sznslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-slaskie.pl/sznkat/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami należącymi do zasobów województwa śląskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8426618b-8d28-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069930/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: informacje w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP.9 - 2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 414634,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12. 2024r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.1995 z późn. zm.).
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli
okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w sposób ciągły przez okres 1 roku co najmniej 3 usługi (3 odrębne umowy) w zakresie usług ochrony
fizycznej osób i mienia świadczonych całodobowo w obiektach użyteczności publicznej lub innych budynków komercyjnych
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z
załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
zamówień nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
co najmniej 1 osobą koordynującą, nadzorującą i kontrolującą wykonanie usługi, wpisaną na listę kwalifikowanych3
pracowników ochrony posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie ochrony osób i
mienia,
- co najmniej 5 osobami wyznaczonymi do wykonywania stałej fizycznej ochrony osób i mienia i obsługi portierskiej w
chronionym budynku, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, każda spośród wykazanych osób musi
posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie ochrony osób i mienia z tym, że dodatkowo
punktowane jest roczne doświadczenie w pełnieniu usług ochrony osób i mienia w budynkach administracji
rządowej/samorządowej, ukończone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i znajomość języka angielskiego w stopniu
umożliwiającym udzielanie informacji osobom korzystającym z chronionego budynku, wymagane jest, aby osoby te były
zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w trakcie wykonywania usługi –
gdzie dyżur mają pełnić jednocześnie dwie osoby jedna z osób spełniała w/w wymagania. Zamawiający dopuszcza
możliwość angażowania do wykonywania przedmiotu zamówienia w/w osób na podstawie innych umów niż umowa o pracę
– pod warunkiem, że osoby wykonujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, nie będą polegały na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z
2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
- co najmniej 5 osobami wyznaczonymi do wykonywania stałej fizycznej ochrony osób i mienia i obsługi portierskiej w
chronionym budynku z minimum rocznym doświadczeniem, z tym że dodatkowo punktowane jest roczne doświadczenie w
pełnieniu usług ochrony osób i mienia w budynkach administracji rządowej/samorządowej.co najmniej 6 osobami, które stanowić będą skład co najmniej 3 zmotoryzowanych załóg interwencyjnych , wpisanymi na
listę kwalifikowanych3 pracowników ochrony, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie usług
ochrony,
c) dysponują urządzeniami technicznymi, tj.
- co najmniej 3 pojazdami mechanicznymi dla załóg (patroli) interwencyjnych,
- co najmniej 1 stacją dwutorowego monitoringu sygnałów alarmowych, umożliwiającą odbiór sygnałów alarmowych na
terenie Miasta Katowice, przy czym dopuszcza się tor radiowy, GSM lub połączenie analogowe po linii telefonicznej,
- spełniają wymagania normy zarządzania jakością PN - EN ISO 9001: 2015 lub równoważnej w zakresie świadczenia usług
ochrony osób i mienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w tym terminie spowoduje
odrzucenie oferty Wykonawcy. Wadium ustala się w wysokości 5 000,00 zł .4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć
do oferty.Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7
ustawy Pzp. 9. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta nr 871240 1037 1111 0011 1425 7032 z adnotacją: „Wadium TP.9-2023 „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń określanych jako siła wyższa, których nie można
było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron,
b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
c) zmiany wynagrodzenia brutto, wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
d) zmiany wynagrodzenia brutto, wynikającej ze zwiększenia ilości pracowników ochrony pełniących służbę na 1 zmianie,
przy czym łączna wartość zwiększenia wynagrodzenia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust. 2 umowy,
e) zmiany dotyczącej osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki
losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
f) zmian teleadresowych stron umowy określonych w niniejszej umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.