eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pelplin › "Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pelplin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 4

1.5.2.) Miejscowość: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pelplin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelplin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b40bfa3-5931-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014576/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont drogi gminnej ul. Kasztanowa w Kulicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409444

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.1.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”.

1.1 Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania kompleksowych robót remontowych dla zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach. Przedmiot zamówienia zrealizowany ma zostać na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr WB.6743.2.126.2022 z dnia 07.06.2022 r.

1.2 Zakres planowanych robót remontowych obejmuje m. in. (szczegółowy zakres zawiera dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SWZ):
­ sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych,
­ ułożenie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien szklanych przesączonej asfaltem,
­ ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W,
­ ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S,
­ remont nawierzchni istniejących zjazdów: wymiana na nową,
­ remont nawierzchni istniejącego chodnika: wymiana na nową,
­ remont betonowych krawężników, oporników i obrzeży - wymiana na nowe,
­ uzupełnienie podbudowy istniejącego chodnika i zjazdów,
­ regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów na posesje z istniejącego materiału,
­ remont istniejących poboczy polegający na uzupełnieniu nawierzchni poboczy z destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni jezdni,
­ regulacja wysokościowa istniejących urządzeń zlokalizowanych w nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, obudowy zaworów wodociągowych, hydranty, kratki ściekowe ulicznych wpustów deszczowych,
­ odtworzenie terenów zielonych w granicach robót w pasie drogowym.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) Zapewnienie obsługi geodezyjnej całego procesu robót;
b) Zabezpieczenie robót w okresie trwania robót.
c) Przygotowanie i realizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót w okresie trwania robót, a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez odpowiedni zarząd drogi oraz organ zarządzający ruchem;
d) Należyte zabezpieczenie terenu robót wraz z dostarczeniem i obsługą wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, bariery, światła ostrzegawcze, poręcze, ogrodzenia itp., zapewniając tym samym bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
e) Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, naprawa zaistniałych szkód i ewentualna wypłata właścicielom stosownego odszkodowania za niemożność użytkowania bądź inne trwałe szkody. Naprawa i wypłata odszkodowania powinny być potwierdzone protokołem stwierdzającym iż właściciel nie rości już żadnych pretensji do Wykonawcy.
f) Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków oraz innych obiektów budowlanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli nieruchomości.
g) Przed rozpoczęciem robót sporządzenie dokumentacji stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu przez Wykonawcę. Nieodłączną częścią dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują.
h) Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
2.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym.
2.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
2.3 Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio wykwalifikowany zespół, legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami umożliwiającymi i zezwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia (w zakresie konkretnej jego części) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 383445,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 514586,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 448181,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL, SKŁAD OPAŁU, MAT.BUD., SKUP ZŁOMU TADEUSZ DECKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5931538709

7.3.4) Miejscowość: MORZESZCZYN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 448181,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.