eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pelplin › "Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach"Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pelplin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 4

1.5.2.) Miejscowość: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pelplin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelplin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b40bfa3-5931-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014576/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont drogi gminnej ul. Kasztanowa w Kulicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”.

1.1 Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania kompleksowych robót remontowych dla zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach. Przedmiot zamówienia zrealizowany ma zostać na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr WB.6743.2.126.2022 z dnia 07.06.2022 r.

1.2 Zakres planowanych robót remontowych obejmuje m. in. (szczegółowy zakres zawiera dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SWZ):
­ sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych,
­ ułożenie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien szklanych przesączonej asfaltem,
­ ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W,
­ ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S,
­ remont nawierzchni istniejących zjazdów: wymiana na nową,
­ remont nawierzchni istniejącego chodnika: wymiana na nową,
­ remont betonowych krawężników, oporników i obrzeży - wymiana na nowe,
­ uzupełnienie podbudowy istniejącego chodnika i zjazdów,
­ regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów na posesje z istniejącego materiału,
­ remont istniejących poboczy polegający na uzupełnieniu nawierzchni poboczy z destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni jezdni,
­ regulacja wysokościowa istniejących urządzeń zlokalizowanych w nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, obudowy zaworów wodociągowych, hydranty, kratki ściekowe ulicznych wpustów deszczowych,
­ odtworzenie terenów zielonych w granicach robót w pasie drogowym.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) Zapewnienie obsługi geodezyjnej całego procesu robót;
b) Zabezpieczenie robót w okresie trwania robót.
c) Przygotowanie i realizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót w okresie trwania robót, a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez odpowiedni zarząd drogi oraz organ zarządzający ruchem;
d) Należyte zabezpieczenie terenu robót wraz z dostarczeniem i obsługą wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, bariery, światła ostrzegawcze, poręcze, ogrodzenia itp., zapewniając tym samym bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
e) Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, naprawa zaistniałych szkód i ewentualna wypłata właścicielom stosownego odszkodowania za niemożność użytkowania bądź inne trwałe szkody. Naprawa i wypłata odszkodowania powinny być potwierdzone protokołem stwierdzającym iż właściciel nie rości już żadnych pretensji do Wykonawcy.
f) Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków oraz innych obiektów budowlanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli nieruchomości.
g) Przed rozpoczęciem robót sporządzenie dokumentacji stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu przez Wykonawcę. Nieodłączną częścią dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują.
h) Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
2.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym.
2.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
2.3 Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio wykwalifikowany zespół, legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami umożliwiającymi i zezwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia (w zakresie konkretnej jego części) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane tj. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na ułożeniu nawierzchni drogi - warstwy ścieralnej bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2.
Dla powyższego należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie Załącznikiem nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane tj. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na ułożeniu nawierzchni drogi - warstwy ścieralnej bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2.- zgodnie Załącznikiem nr 10 do SWZ;
2) załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że od 15 kwietnia 2022 r. obowiązuje obligatoryjna przesłanka wykluczenia Wykonawców na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W związku z tym do oferty należy złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. W sytuacji braku złożenia
oświadczenia warz z ofertą, wówczas wykonawca zostanie zobowiązany do złożenia tego oświadczenia w trakcie badania
oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.