eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwudaniowych obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwudaniowych obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004501727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 32A

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774169993

1.5.8.) Numer faksu: 775447025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@brzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-brzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwudaniowych obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f1503e-8dd9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00518219/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwudaniowych obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu” w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3f1503e-8dd9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl
b) ePUAPu: /MOPSBRZEG/skrytka
c) poczty elektronicznej: mops@brzeg.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP na dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz Regulaminie ePUAP.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
6. Dane postępowania można wyszukać na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8.Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7, przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
11.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 32A, kod pocztowy 49-300, adres e-mail: mops@brzeg.pl, tel. 77 416 99 93,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: informatyk@mops-brzeg.pl, tel. 77 416 99 93,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem niniejszym o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1500000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowaniu, porcjowaniu i wydawaniu gorących posiłków z produktów własnych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się na terenie miasta Brzegu.
Obiady muszą być zapakowane w opakowania zapewniające utrzymanie ciepła oraz bezpieczny transport.
Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia na podstawie analizy Zamawiającego:
a) 200 osób dziennie będzie otrzymywało obiad przez 5 dni w tygodniu (dni robocze)
Liczba wydawanych obiadów może się różnić od planu z uwagi na potrzeby klientów OPS.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres usług:
a) przygotowanie gorącego posiłku (temperatura min. 85st C.) składającego się z dwóch dań – zupy oraz drugiego dania, kompotu
b) wydanie obiadu podopiecznym MOPS-u w lokalu Wykonawcy na miejscu na talerzach i sztućcach Wykonawcy lub na wynos - w opakowaniach/ naczyniach przyniesionych przez klienta, z zastrzeżeniem, że osoby wskazane przez Zamawiającego powinny zawsze otrzymać gorący posiłek, który zjedzą na miejscu w lokalu Wykonawcy. W okresie obowiązywania na terytorium RP lub w regionie obejmującym Gminę Brzeg obostrzeń związanych ze stanem pandemii lub reżimu sanitarnego uniemożliwiających spożycie posiłku w lokalu Wykonawcy osoby te pobiorą posiłek w zapakowanych jednorazowych pojemnikach biodegradowalnych wraz ze sztućcami z materiałów biodegradowalnych,
c) wydanie wykonawcy świadczącemu usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych MOPS, obiadów na wynos przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i starszych – korzystających z pomocy Ośrodka w opakowaniach/ naczyniach przyniesionych przez klienta/ opiekunkę;
e) rozliczenie wydanych obiadów odbywać się będzie na podstawie ilości faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej;
f) przedkładanie Zamawiającemu tygodniowego planu jadłospisu z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 8 zasad żywienia i komponowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zastaną przyznane punkty według następującego wzoru:
1. Kryterium cena – waga 80 %
80 pkt. uzyskuje oferta o najniższej cenie (wartości łącznej zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) wykonania przedmiotu zamówienia spośród badanych ofert

2.Kryterium dzienna liczba godzin wydawania posiłków – waga 20 %
W kryterium Dzienna liczba godzin wydawania posiłków oceniana będzie deklarowana ilość godzin wydawania posiłków w podopiecznych MOPS w Brzegu (minimum 2 godziny dziennie).
20 pkt uzyskuje oferta, w której podano największą ilość deklarowanych godzin wydawania posiłków
a) za krócej niż 2 godziny – 0 punktów,
b) za 2 godziny - 7 punktów,
c) pow. 2 godzin do 3 godzin – 15 punktów,
d) za 3 i więcej godzin - 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dzienna liczba godzin wydawania posiłków (minimum 2 godziny dziennie)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej : jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 PLN
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze o wartości co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia poprzez sprawdzenie, że:
- wpisane w wykazie zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że min. 1 zamówienie zostało wykonywane należycie. Wykonawca dołączy odpowiednie dokumenty (np. referencje i inne dokumenty) dotyczące min. 1 zamówienia wpisanego w wykazie.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wykonane wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem zdolności technicznej lub zawodowej sprawdzi, czy wykaz i załączone dokumenty potwierdzają spełnianie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku doświadczenia zawodowego w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu min. 2 kucharzy.
Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oceni, czy wykaz osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia (zał nr 3) potwierdza spełnianie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem dostosowanym do wydawania posiłków na terenie miasta Brzegu (z podaniem dokładnego adresu), dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spełniającym poniżej opisane wymogi. Oferent dołączy do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy ).

Wymogi dotyczące lokalu
Wykonawca musi dysponować lokalem położonym na terenie miasta Brzegu przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020 r. poz.2021) – do wglądu przy podpisaniu umowy.

Dysponowanie lokalem spełniającym w/w warunki Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia o dysponowaniu lokalem (zał. nr 4) wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy) na czas realizacji zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunki zostaną uznane przez Zamawiającego, za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać je łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania w każdej części Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.Do oferty Wykonawca dołącza:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 2. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
2) Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że min. 1 zamówienie zostało wykonywane należycie. Wykonawca dołączy odpowiednie dokumenty (np. referencje i inne dokumenty) dotyczące min. 1 zamówienia wpisanego w wykazie (dowolna forma dokumentu).
3) Wykaz personelu – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia tj. min. 2 kucharzy - załącznik nr 3
4) Oświadczenie o dysponowaniu lokalem - Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem na terenie miasta Brzeg (z podaniem dokładnego adresu). Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający dysponowanie lokalem (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy ) – załącznik nr 4
3.Inne dokumenty dołączane do oferty:
a) dokument potwierdzający sumę gwarancyjną od odpowiedzialności cywilnej określoną przez Zamawiającego.
b) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
c) w przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda podmiotowych środków dowodowych.
d) w przypadku spółdzielni socjalnych lub innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS aktualny odpis z KRS lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS, wydana nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert.
e) w przypadku zakładów pracy chronionej zaświadczenie lub inne potwierdzenie wpisu na listę zakładów pracy chronionej prowadzonego przez właściwego wojewodę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania:
oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.