eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąchock › "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 893 318 zł."



Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 893 318 zł.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WĄCHOCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wielkowiejska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wąchock

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-215

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wachock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 893 318 zł.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9963b49b-8dd6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030913/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 893 318 zł.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wachock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wachock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ilekroć w dalszej części Specyfikacji
Warunków Zamówienia jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu
związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert,
oświadczeń, zwane dalej „Platformą lub systemem”.4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji - elektronicznie na adres
email:
sekretariat@wachock.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://wachock.ezamawiajacy.pl w
zakładce „Korespondencja”.Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”, Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2
dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Zamawiający, zgodnie z §
3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
Włączona obsługa JavaScript’
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF, Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww.
Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock. Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@wachock.pl
lub pisemnie pod podanym wyżej adresem (Administrator).
2). Inspektor ochrony danych:
Krzysztof Kowal, adres e-mail: iod@wachock.pl, tel. 605 044 905
Zastępca Inspektora Ochrony Danych:
Krzysztof Mazurkiewicz, adres e-mail: iod@wachock.pl.
Cel przetworzenia:
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych** ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. C RODO
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa art. 14 ust. 5 RODO
Pozostałe zapisy wg. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 893 318 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych 00/100)” z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąchock 2023r. oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań
z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2034r.

2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy z ostatecznym wykorzystaniem do dnia 31.12.2023r. Udostępnienie kredytu następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godziny 12.00 dnia w którym dostarczy dyspozycję do banku o uruchomieniu transzy, podając każdorazowo kwotę transzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu
w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu bez konsekwencji finansowych.

3. Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych o różnej wysokości, termin spłaty pierwszej raty – 30.03.2026r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu/raty kredytu bez konsekwencji finansowych. Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu spłaty rat lub możliwość ustalenia nowego harmonogramu spłaty kredytu. Ostateczny termin spłaty może wówczas ulec przedłużeniu, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Wąchocku. Powyższe nie spowoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami finansowymi.

5. Odsetki za okres faktycznego korzystania z kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, a spłacane do 10-go następnego miesiąca za miesiąc bieżący.
Oprocentowanie kredytu zmienne – WIBOR 1M plus stała marża banku. Dopuszcza się możliwość obniżenia marży na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Banku.

6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone
w walucie polskiej (PLN).

8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawierają:
a) wzór umowy kredytowej – stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ,
b) informacje zawarte w załącznikach nr 1-5 do SWZ

10. Zamawiający informuje, że dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące budżetu gminy Wąchock, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacja
o zadłużeniu, sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock na stronie http://gmina.wachock.sisco.info :

 PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2014
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wąchock

 PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2022
- Uchwała Nr LIV/300/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034
(zmiany - PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2023);

- Uchwała Nr LIV/301/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2023 r.
(zmiany - PRAWO LOKALNE > Uchwały> Rok 2023 oraz PRAWO LOKALNE >
Zarządzenia Burmistrza > Rok 2023 )

 PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2023
Uchwała Nr LXIII/355/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 września 2023r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

 PRAWO LOKALNE > Finanse i Majątek Gminy> Budżet Gminy Wąchock > Budżet 2022 - sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) za I, II, III kwartał 2022r. oraz za rok 2022.

 PRAWO LOKALNE > Finanse i Majątek Gminy > Budżet Gminy Wąchock >
Budżet 2022- Uchwała Nr 37/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.11.2021r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok;

- Uchwała Nr 36/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 25.11.2021r. w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2034;

- Uchwała Nr 38/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 25.11.2021r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wąchock na 2022 rok;

- Uchwała Nr 4/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 20.01.2022r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Wąchock;

- Uchwała Nr 28/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wąchock za 2022 rok;

 PRAWO LOKALNE > Finanse i Majątek Gminy > Budżet Gminy Wąchock >
Budżet 2023
- Uchwała Nr 65/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 08.12.2022r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej
w Wąchocku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023 – 2034;

- Uchwała Nr 66/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 08.12.2022 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wąchock na 2023 rok;

- Uchwała Nr 67/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 08.12.2022r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wąchock na 2023 rok;

- Uchwała Nr 6/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 10.01.2023r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wąchock na 2020 rok;

- Uchwała Nr 5/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 20.01.2023r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Wąchock;

- sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) za I, II, III kwartał 2023r.;

11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownik zamówień (Kod CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu


12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Uzasadnienie: Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, gdyż powodowałoby to nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz brak koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia jak również ograniczenie konkurencji. Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż zamówienie to jest w całości usługą bankową jednego rodzaju. Specyfikacja niniejszego zamówienia polegająca na usłudze udzielenia kredytu, uniemożliwia podział tego zamówienia na części, zarówno na zasadzie jakościowej jak i na zasadzie ilościowej. Podział tego zamówienia na części na zasadzie ilościowej jest sprzeczny z potrzebami samego Zamawiającego i może wiązać się z większymi kosztami uzyskania kredytu po stronie Zamawiającego. Również nie jest możliwe dokonanie podziału tego zamówienia na części na zasadzie jakościowej z uwzględnieniem poszczególnych jego składników, gdyż jest to usługa bankowa w całości jednego rodzaju, polegająca na udzieleniu kredytu. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2034-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według opisu rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas uruchomienia kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami tej ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej.

Podstawy dotyczące wykluczenia wskazane w niniejszej SWZ każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert.


Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu „OFERTA” dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców.




Podstawy dotyczące wykluczenia wskazane w niniejszej SWZ każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert.


Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu „OFERTA” dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
3. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności:
1). dopuszcza się, za zgodą Stron, możliwość zmiany harmonogramu spłat rat kredytu (tj. kwot oraz terminów spłat). Zmiany są możliwe wskutek wystąpienia okoliczności, których Kredytobiorca nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
2). w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, strony dopuszczają możliwość przesunięcia terminu spłat rat kredytu, odroczenia rat kredytu.
W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji ostateczny termin spłaty kredytu ustalony w umowie może ulec przedłużeniu, Kredytobiorca nie może być obciążony przez Bank dodatkowymi kosztami finansowymi poza określonymi w umowie.
4. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:
1). Zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,
2). Zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
3). Zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
4). Zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wachock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.