eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Monitoring występowania wybranych gatunków zwierząt w Ostoi Złotopotockiej (płazy, ryby, chrząszcze).Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Monitoring występowania wybranych gatunków zwierząt w Ostoi Złotopotockiej (płazy, ryby, chrząszcze).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241051947

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 8-10

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-127

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 324206801

1.5.8.) Numer faksu: +48324206884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@katowice.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Monitoring występowania wybranych gatunków zwierząt w Ostoi Złotopotockiej (płazy, ryby, chrząszcze).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b334afcc-6d80-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017193/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Monitoring występowania wybranych gatunków w ostojach jurajskich – płazy, ryby, chrząszcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b334afcc-6d80-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl (komunikacja wymaga zarejestrowania się na Platformie e-Zamówienia i jest dostępna bezpłatnie dla każdego zalogowanego użytkownika platformy). Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Pani Aldona Wójtowicz – w sprawach formalnych
- Pan Damian Czechowski – w sprawach merytorycznych
tel. 32 42 06 801
e-mail: zamowienia@katowice.rdos.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone
zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ... dalszy opis w dokumentach zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, tel.: 32 42 06 801, fax: 32 42 06 884,
e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl
... dalszy opis w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOF-I.261.61.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 38423,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: „Monitoring występowania wybranych gatunków zwierząt
w Ostoi Złotopotockiej (płazy, ryby, chrząszcze)”.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej m.in. na: wykonaniu ekspertyz przyrodniczych dotyczących monitoringu przedmiotów ochrony
w obszarze Natura 2000 Ostoja Złotopotocka PLH240020:
• 1084 Pachnica dębowa (Osmoderma eremita),
• 1096 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri),
• 1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio),
• 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90711500-9 - Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, o których mowa w dokumentów zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta przyrodnika ENTOMOLOGA skierowanego do realizacji zamówienia – D1

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta przyrodnika ICHTIOLOGA skierowanego do realizacji zamówienia – D2

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta przyrodnika HERETOLOGA skierowanego do realizacji zamówienia – D3

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
będzie dysponował co najmniej:

a) 1 osobą - ekspertem przyrodnikiem ENTOMOLOGIEM (skierowaną do realizacji zamówienia).
Za eksperta/ów przyrodnika/ów Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub ochrony środowiska lub pokrewne, która jest autorem/współautorem (wykonanego należycie) co najmniej jednego opracowania/ekspertyzy z dziedziny entomologii powstałego/łej w oparciu
o własne badania terenowe, których celem była inwentaryzacja na potrzeby wykonania monitoringu lub planowania ochrony gatunków owadów, wykonanego/ej:
a. w granicach parków narodowych i/lub rezerwatów przyrody i/lub parków krajobrazowych i/lub obszarów Natura 2000, zgodnie z zasadami wskazanymi
w przewodnikach metodycznych Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym ocenę wskaźników populacji i siedliska owadów, lub/i
b. w ramach monitoringu owadów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej , wynikającego z Planu Zadań Ochronnych (pzo) lub Planu Ochrony (po) dla obszaru Natura 2000, lub/i
c. w ramach monitoringu owadów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, na potrzeby opracowania Planu Zadań Ochronnych (pzo) lub Planu Ochrony (po) dla obszaru Natura 2000, lub/i
d. w ramach monitoringu owadów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

b) 1 osobą - ekspertem przyrodnikiem ICHTIOLOGIEM (skierowaną do realizacji zamówienia).
Za eksperta/ów przyrodnika/ów Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub ochrony środowiska lub pokrewne, która jest autorem/współautorem (wykonanego należycie) co najmniej jednego opracowania/ekspertyzy z dziedziny ichtiologii powstałego/łej w oparciu o własne badania terenowe, których celem była inwentaryzacja na potrzeby wykonania monitoringu lub planowania ochrony gatunków ryb, wykonanego/ej:
a. w granicach parków narodowych i/lub rezerwatów przyrody i/lub parków krajobrazowych i/lub obszarów Natura 2000, zgodnie z zasadami wskazanymi
w przewodnikach metodycznych Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym ocenę wskaźników populacji i siedliska ryb, lub/i
b. w ramach monitoringu ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, wynikającego z Planu Zadań Ochronnych (pzo) lub Planu Ochrony (po) dla obszaru Natura 2000, lub/i
c. w ramach monitoringu ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, na potrzeby opracowania Planu Zadań Ochronnych (pzo) lub Planu Ochrony (po) dla obszaru Natura 2000, lub/i
d. w ramach monitoringu ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
c) 1 osobą - ekspertem przyrodnikiem HERPETOLOGIEM (skierowaną do realizacji zamówienia).
Za eksperta/ów przyrodnika/ów Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub ochrony środowiska lub pokrewne, która jest autorem/współautorem (wykonanego należycie) co najmniej jednego opracowania/ekspertyzy z dziedziny herpetologii powstałego/łej w oparciu o własne badania terenowe, których celem była inwentaryzacja na potrzeby wykonania monitoringu lub planowania ochrony gatunków płazów lub gadów, wykonanego/ej:
a) w granicach parków narodowych i/lub rezerwatów przyrody i/lub parków krajobrazowych i/lub obszarów Natura 2000, zgodnie z zasadami wskazanymi
w przewodnikach metodycznych Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym ocenę wskaźników populacji i siedliska płazów lub gadów, lub/i
b) w ramach monitoringu płazów lub gadów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, wynikającego z Planu Zadań Ochronnych (pzo) lub Planu Ochrony (po) dla obszaru Natura 2000, lub/i
c) w ramach monitoringu płazów lub gadów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, na potrzeby opracowania Planu Zadań Ochronnych (pzo) lub Planu Ochrony (po) dla obszaru Natura 2000, lub/i
d) w ramach monitoringu płazów lub gadów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
z których każde było realizowane w ramach jednego kontraktu (umowy), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
która/e zostan/ie/ą skierowana/e do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, że usługę wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

- Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, że usługę wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – nie określa szczególnego sposobu spełniania tego warunku na podstawie art. 117 ustawy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w Załączniku nr 5 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.