eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przeworsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernardyńska 1a

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 648 73 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przeworsk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeworsk.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52dd3c03-8dc8-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054640/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ rozdział XI i XV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ rozdział XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROIX.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Przeworsk
w 2024r. – bieżące utrzymanie, naprawa, remont i przeglądy oświetlenia ulicznego w ilości 1592 szt. opraw oświetlenia ulicznego, słupów oświetlenia, szaf sterowania w zakresie:
1.1. Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w zakresie kluczowym w postaci:
a) likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i mienia wynikłych z losowego (kolizja drogowa, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzenia urządzeń oświetleniowych,
b) wymiany zużytych źródeł światła, elementów LED w oprawach, żarówek LED, oprawek, układów zapłonowych, układów sterowania, osprzętu łączeniowego itp.,
c) naprawy opraw, w tym opraw LED podlegających naprawie,
d) wymiana zabezpieczeń, wyłączników nadprądowych, wkładek topikowych w tablicach bezpiecznikowych i szafach oświetleniowych,
e) naprawa osłon tabliczek słupowych,
g) utrzymanie we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe tak, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń,
1.2. Bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych w postaci:
a) korekta nastaw sterowników astronomicznych,
b) naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz aparatury (sterownik czasowy, zabezpieczenia, wyłączniki, styczniki),
c) malowania metalowych części urządzeń oświetleniowych na bieżąco w przypadku pojawienia się śladów korozji lub na zgłoszenie Zamawiającego,
d) przycinanie konarów i gałęzi wraz z ich uprzątnięciem w obrębie kąta świecenia oprawy oświetleniowej,
e) mycie kloszy,
f) wykonywanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, przy czym pomiary te maja być wykonywane sukcesywnie – do 20 % urządzeń na rok,
1.3. Konserwacja i naprawa instalacji oświetlenia ulicznego będącego na gwarancji, np. konfigurowanie zegarów sterowniczych, mycie i odśnieżanie kloszy przycinanie konarów i gałęzi, itp.
1.4. Udostępnianie zasilania elektrycznego na potrzeby imprez okolicznościowych.
1.5. Pozostawania w całodobowej gotowości (również w dni wolne od pracy i święta) do podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem ludzi, zabezpieczeniem mienia i bezpiecznym użytkowaniem urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego przyjmowania zgłoszeń przez całą dobę, również w dni wolne od pracy i święta, z późniejszym potwierdzeniem drogą elektroniczną.
1.6. Odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponoszenia wszelkich konsekwencji z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie za wyjątkiem sytuacji losowych nie wynikłych z winy Wykonawcy.
1.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca wyłączy/włączy wskazane źródła światła
1.8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zmieni nastawy sterowników astronomicznych wg wskazania.
1.9. Posiadanie upoważnienia do czynności łączeniowych PGE, porozumienie z PGE Dystrybucja i stosowanie się do aktualnej Instrukcji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65320000-2 - Eksploatacja instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ rozdział XVIII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie o konieczności świadczenia usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł /sto tysięcy złotych/
Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże że: wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na konserwacji co najmniej 600 szt. punktów świetlnych realizowane przez okres co najmniej 1 rok w ramach jednego zamówienia; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania.

b) W posiadaniu Wykonawcy znajdują się sprzęt specjalistyczny spełniające wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi w ilości:
a) podnośnik koszowy na podwoziu samochodowym – min. 1 szt.,
b) mikrokoparka – min. 1 szt.,
c) samochód dostawczo-osobowy do 3,5 T – min. 1 szt.,
d) dźwig 5 T – 1 szt.,
e) urządzenie do zagęszczania gruntu – min. 1 szt.,
g) sprzęt i narzędzia do wykonywania prac pod napięciem do 1kV – min. 1 kpl,
h) sprzęt kontrolno-pomiarowy w tym: miernik do pomiaru skuteczności izolacji – min. 1 szt., miernik do pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – min. 1 szt., wskaźnik napięcia – min. 1 szt.

c) Zdolność zawodowa: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
- min. 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
- min. 2 osoby posiadające upoważnienie zgodnie z wytycznymi określonymi przez PGE Dystrybucja S.A do wykonywania czynności („samo dopuszczających”) przy urządzeniach elektrycznych będących własnością PGE RE Jarosław w zakresie urządzeń oświetlenia ulicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Zgodnie z SWZ rozdział X

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
Wykaz sprzętu zgodnie ze stawianymi warunkami w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł.
Zgodnie z SWZ rozdział X.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
Zgodnie z SWZ rozdział XIII

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk pod nazwą niniejszego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.