eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup i dostawa urządzeń komputerowychOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa urządzeń komputerowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cc525fd-89cc-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129271/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Zakup i dostawa urządzeń komputerowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdfg) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych
użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.b) w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu. c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że
może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaskapolicja. eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip i .7Z Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z prowadzonym postępowaniem udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice; 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w
Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710), zwana w dalszej części „ustawą Pzp”; 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana
osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-530/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Komputer mobilny z akcesoriami zgodnie z załącznikiem 3a do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia w ilości 40 sztuk.
Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2023r. Termin realizacji dla zakupu w ramach opcji będzie tożsamy z terminem realizacji zamówienia podstawowego.
1. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3a-3d do SWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy), wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, nie był powystawowy, nie był wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3a-3d do SWZ.
3. Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished/odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).
4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej.
5. Asortyment powinien posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Potwierdzenie posiadania atestów, certyfikatów, świadectw jakości oraz spełniania wszelkich wymogów norm Wykonawca składa na formularzu ofertowym, w formie stosownego oświadczenia.
6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji nie mniejszej niż 12 miesięcy. Udzielenie gwarancji mniejszej niż określona przez Zamawiającego jako minimalna skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w tym transport, ponosił Wykonawca. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania) dostarczonych urządzeń.
9. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego dłuższego niż gwarancja producenta sprzętu Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dokumenty gwarancyjne sprzętu potwierdzające objęcie asortymentu zwiększonym okresem gwarancji przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. W przypadku gdy Wykonawcą jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się, jednak Wykonawca wraz z dostawą winien przedłożyć oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego asortymentu.
10. W przypadku braku wskazania okresów gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zwiększenia ilości w ramach tych samych środków finansowych.
• Ilość zamówionych komputerów mobilnych w ramach opcji będzie wynikać z zaoferowanej ceny jednostkowej brutto i kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. różnicy pomiędzy kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (398 520,00 zł brutto) i ceny oferty za Zadanie 1 podzielonej przez zaoferowaną cenę jednostkową komputera mobilnego.
• Komputery mobilne zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame z komputerami mobilnymi zaoferowanymi w ramach zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega, iż wykonanie części zamówienia w ramach prawa opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie niż określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
• W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dostarczony w ramach opcji asortyment będzie rozliczony po cenach jednostkowych takich jak dla zamówienia podstawowego.
• Zamawiając przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.
• W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.
• Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji na piśmie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:
Y = A+B

Y – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – Cena brutto oferty – max. 60 pkt.
B – Gwarancja na asortyment – max. 40 pkt.

2. Ocena ofert:
2.1 Kryterium A – cena brutto oferty. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
A = ------------------------------------------------------------------------x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

2.1.1.Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną oferty brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj.: 60.
b) inne ważne oferty z podaną sumą wartości tabeli stałej zostaną przeliczone wg. powyższego wzoru.
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
2.1.2. Zasady przyznawania punktów:
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2 kryterium B – oferowany okres gwarancji na sprzęt.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty dostawy sprzętu potwierdzonej protokołem, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości sprzętu zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
b) Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego miesiąca wartość z przedziału od 12 do 60 miesięcy
c) Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 60 miesięcy, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 60 miesięcy.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na sprzęt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

Gbad
B = -------------------------x 40 pkt
Gmax

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w miesiącach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na sprzęt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji na sprzęt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Komputer stacjonarny wraz z monitorem i akcesoriami zgodnie z załącznikiem 3b do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia w ilości 1 sztuka.
Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2023r.
1. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3a-3d do SWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy), wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, nie był powystawowy, nie był wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3a-3d do SWZ.
3. Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished/odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).
4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej.
5. Asortyment powinien posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Potwierdzenie posiadania atestów, certyfikatów, świadectw jakości oraz spełniania wszelkich wymogów norm Wykonawca składa na formularzu ofertowym, w formie stosownego oświadczenia.
6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji nie mniejszej niż 12 miesięcy. Udzielenie gwarancji mniejszej niż określona przez Zamawiającego jako minimalna skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w tym transport, ponosił Wykonawca. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania) dostarczonych urządzeń.
9. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego dłuższego niż gwarancja producenta sprzętu Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dokumenty gwarancyjne sprzętu potwierdzające objęcie asortymentu zwiększonym okresem gwarancji przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. W przypadku gdy Wykonawcą jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się, jednak Wykonawca wraz z dostawą winien przedłożyć oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego asortymentu.
10. W przypadku braku wskazania okresów gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:
Y = A+B

Y – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – Cena brutto oferty – max. 60 pkt.
B – Gwarancja na asortyment – max. 40 pkt.

2. Ocena ofert:
2.1 Kryterium A – cena brutto oferty. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
A = ------------------------------------------------------------------------x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

2.1.1.Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną oferty brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj.: 60.
b) inne ważne oferty z podaną sumą wartości tabeli stałej zostaną przeliczone wg. powyższego wzoru.
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
2.1.2. Zasady przyznawania punktów:
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2 kryterium B – oferowany okres gwarancji na sprzęt.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty dostawy sprzętu potwierdzonej protokołem, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości sprzętu zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
b) Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego miesiąca wartość z przedziału od 12 do 60 miesięcy
c) Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 60 miesięcy, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 60 miesięcy.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na sprzęt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

Gbad
B = -------------------------x 40 pkt
Gmax

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w miesiącach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na sprzęt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji na sprzęt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – Komputer stacjonarny typu AIO z akcesoriami zgodnie z załącznikiem 3c do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia w ilości 6 sztuk.
Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2023r.
1. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3a-3d do SWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy), wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, nie był powystawowy, nie był wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3a-3d do SWZ.
3. Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished/odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).
4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej.
5. Asortyment powinien posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Potwierdzenie posiadania atestów, certyfikatów, świadectw jakości oraz spełniania wszelkich wymogów norm Wykonawca składa na formularzu ofertowym, w formie stosownego oświadczenia.
6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji nie mniejszej niż 12 miesięcy. Udzielenie gwarancji mniejszej niż określona przez Zamawiającego jako minimalna skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w tym transport, ponosił Wykonawca. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania) dostarczonych urządzeń.
9. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego dłuższego niż gwarancja producenta sprzętu Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dokumenty gwarancyjne sprzętu potwierdzające objęcie asortymentu zwiększonym okresem gwarancji przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. W przypadku gdy Wykonawcą jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się, jednak Wykonawca wraz z dostawą winien przedłożyć oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego asortymentu.
10. W przypadku braku wskazania okresów gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:
Y = A+B

Y – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – Cena brutto oferty – max. 60 pkt.
B – Gwarancja na asortyment – max. 40 pkt.

2. Ocena ofert:
2.1 Kryterium A – cena brutto oferty. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
A = ------------------------------------------------------------------------x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

2.1.1.Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną oferty brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj.: 60.
b) inne ważne oferty z podaną sumą wartości tabeli stałej zostaną przeliczone wg. powyższego wzoru.
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
2.1.2. Zasady przyznawania punktów:
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2 kryterium B – oferowany okres gwarancji na sprzęt.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty dostawy sprzętu potwierdzonej protokołem, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości sprzętu zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
b) Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego miesiąca wartość z przedziału od 12 do 60 miesięcy
c) Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 60 miesięcy, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 60 miesięcy.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na sprzęt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

Gbad
B = -------------------------x 40 pkt
Gmax

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w miesiącach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na sprzęt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji na sprzęt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – Monitor komputerowy 32’’ zgodnie z załącznikiem 3d do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia w ilości 10 sztuk.
Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2023r.
1. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3a-3d do SWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy), wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, nie był powystawowy, nie był wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3a-3d do SWZ.
3. Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished/odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).
4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej.
5. Asortyment powinien posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Potwierdzenie posiadania atestów, certyfikatów, świadectw jakości oraz spełniania wszelkich wymogów norm Wykonawca składa na formularzu ofertowym, w formie stosownego oświadczenia.
6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji nie mniejszej niż 12 miesięcy. Udzielenie gwarancji mniejszej niż określona przez Zamawiającego jako minimalna skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w tym transport, ponosił Wykonawca. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania) dostarczonych urządzeń.
9. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego dłuższego niż gwarancja producenta sprzętu Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dokumenty gwarancyjne sprzętu potwierdzające objęcie asortymentu zwiększonym okresem gwarancji przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. W przypadku gdy Wykonawcą jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się, jednak Wykonawca wraz z dostawą winien przedłożyć oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego asortymentu.
10. W przypadku braku wskazania okresów gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:
Y = A+B

Y – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – Cena brutto oferty – max. 60 pkt.
B – Gwarancja na asortyment – max. 40 pkt.

2. Ocena ofert:
2.1 Kryterium A – cena brutto oferty. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
A = ------------------------------------------------------------------------x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

2.1.1.Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną oferty brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj.: 60.
b) inne ważne oferty z podaną sumą wartości tabeli stałej zostaną przeliczone wg. powyższego wzoru.
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
2.1.2. Zasady przyznawania punktów:
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2 kryterium B – oferowany okres gwarancji na sprzęt.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty dostawy sprzętu potwierdzonej protokołem, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości sprzętu zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
b) Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego miesiąca wartość z przedziału od 12 do 60 miesięcy
c) Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 60 miesięcy, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 60 miesięcy.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na sprzęt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

Gbad
B = -------------------------x 40 pkt
Gmax

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w miesiącach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na sprzęt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji na sprzęt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.), odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
- karty technicznej produktu lub innego dokumentu potwierdzającego, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagania Zamawiającego wskazane w załączniku nr 3a-3d do SWZ (należy dołączyć do oferty - dokument nie podlega uzupełnieniu).
- wydruk informacji potwierdzającej, że Zaoferowany procesor dla Zadania 1 od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert uzyskał w teście PassMark Average CPU Mark wynik 19 000 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. (należy dołączyć do oferty - dokument nie podlega uzupełnieniu)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć: Formularz ofertowy ( Załącznik nr 1 do SWZ); Oświadczenie 125.1( Załącznik nr 3 do SWZ); Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (jeżeli dotyczy); Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
4. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy zawiera załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaskapolicja. eb2b.com.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.