eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Świadczenie usług pocztowych w 2024 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w RadomiuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w 2024 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483655801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spradom.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w 2024 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c8c1f5c-8de6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056564/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług pocztowych w 2024 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU
OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM https://oneplace.marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w
Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail:
powiat@radompowiat.pl, inspektorem ochrony
danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124,
tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181email: bkubik@spradom.eu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
pod. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021
r. poz.1129 ze zm.), a
następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 4) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
z dnia 11 września 2019r. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych
danych wynikają z w/w ustawy;posiada Pani/Pan prawo do:żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;nie
przysługuje Pani/Panu
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia
zakończenia post.o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy informujemy iż:w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia post o udzielenie zam. publ lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ON.272.201.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na
przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym (na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Radomiu) przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów zwanych dalej
„przesyłkami”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1. Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty
2. Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym oraz paczek” (P)
Ocena w zakresie kryterium „Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym oraz paczek (P)”
dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanej „Możliwości śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym
oraz paczek” wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40):
(P):
40 pkt – za oferowaną możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym oraz paczek
0 pkt – za brak możliwości śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym oraz paczek
3. Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach
każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
L = C + P
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
P - punkty uzyskane w kryterium „Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym oraz paczek”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym oraz paczek” (P)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli udowodni, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej obszarem, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t. j.Dz. U. z 2023 r. poz.
1640).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 8 SWZ, o których mowa w: • art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, • art. 109 ust.
1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp • art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych według Załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do
rejestru działalności regulowanej (…), tj. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej obszarem, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2023 r.
poz. 1640)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (składane wraz z ofertą w przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawcy).
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 445 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. VIII SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. IX SWZ; Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 1.2.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.2. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej określony w rozdz. IX pkt 1.2. będzie spełniony jeśli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 3. SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wybrania ich oferty, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są do przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna to za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1605z późn. zm.), a w szczególności:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
2207),
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn., Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) - jeżeli
zmiany określone w ppkt a – d będą miały wpływ na koszty wykonania usługi przez Wykonawcę.
2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinioną i
niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę, w szczególności:
􀀀 wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji Przedmiotu Umowy niezależnych od Wykonawcy;
b) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości
świadczenia usług lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinioną i
niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę;
c) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających świadczenie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron;
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) przekształcenie którejkolwiek ze stron Umowy bądź zmiana adresu,
b) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu
Umowy lub świadczenia stron Umowy;
d) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania Umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń
częściowych;
e) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
4. Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów
związanych z realizacją Umowy w rozumieniu art. 439 ust.1 ustawy Pzp Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację
wynagrodzenia Umowy.
5. Szczegółowe informacje dot. zmian umowy oraz waloryzacji wynagrodzenia znajdują się w § 9 projektu umowy, który
stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. w zakresie odbioru, segregacji, doręczania, awizowania, wydawania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym).
2) Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.