eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Micha這wo › Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do obiekt闚 Gminy Micha這wo na rok 2024.Og這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do obiekt闚 Gminy Micha這wo na rok 2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Micha這wo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659438

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Bia這stocka 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Micha這wo

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-050

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do obiekt闚 Gminy Micha這wo na rok 2024.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5b2ec3fd-8de6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00519021

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00101368/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do obiekt闚 Gminy Micha這wo na rok 2024.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b2ec3fd-8de6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1)zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia ofert sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym;
2) oferta powinna by sporz康zona w j瞛yku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) do oferty nale篡 do陰czy o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w post瘼owaniu i spe軟ianiu warunk闚, w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
4) Wykonawca przygotowuje ofert przy pomocy „Formularza ofertowego” stanowi帷ego za陰cznik do SWZ, udost瘼nionego przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia.
5) Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem zak豉dki „Oferty/wnioski”, widocznej w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Z堯 ofert” system prezentuje okno sk豉dania oferty umo磧iwiaj帷e przekazanie dokument闚 elektronicznych, w kt鏎ym znajduj si dwa pola („przeci庵nij” i „upu嗆”) s逝膨ce do dodawania plik闚.
6) Formularz ofertowy podpisuje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
7) System sprawdza, czy z這穎ne pliki s podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocze郾ie informuj帷 o tym wykonawc. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje si w Elektronicznym Potwierdzeniu Przes豉nia (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dost瘼ne s dla zalogowanego Wykonawcy w zak豉dce „Oferty/Wnioski”.
8) Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Micha這wa – siedziba: Urz康 Miejski w Micha這wie, ul. Bia這stocka 11; 16-050 Micha這wo (zwany dalej: Urz璠em);- inspektorem ochrony danych
osobowych w Urz璠zie jest Pan Pawe Nesterowicz, kontakt:e-mail: iod_um_michalowo@podlaskie.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego: IG.271.19.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;- obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;Nie przys逝guje Pani/Panu:− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do obiekt闚 Gminy Micha這wo, od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w szacunkowej ilo軼i ok. 118 000 litr闚 do ni瞠j wymienionych obiekt闚: Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w Micha這wie, ul. Sienkiewicza 21A, 16-050 Micha這wo, ( ok. 80 000 L) Zesp鏊 Szk馧 w Micha這wie, ul. Sienkiewicza 21A,16-050 Micha這wo(ok.5000 L) Urz康 Miejski w Micha這wie, 16-050 Micha這wo, ul. Bia這stocka 11 ( ok. 10 000L) Budynek O鈔odka Zdrowia, 16-050 Micha這wo, ul Szkolna 20 ( ok. 2000 L ) Budynek OSP w Ja堯wce, ul. Dworna 20 ( ok. 5000 L ) Budynek Gminnego Przedszkola w Micha這wie, ul. Le郾a 3, ( ok. 4000 L ) Gminna Biblioteka Publiczna w Micha這wie, ul. Bia這stocka 30 A (ok. 7000 L) Gminny O鈔odek Kultury w Micha這wie, ul. Bia這stocka 19 (ok. 5000 L).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj帷y uzna ten warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow przed這篡 wraz z ofert dokument potwierdzaj帷y, 瞠 jest wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jego z這瞠niem (dotyczy wpisu do Krajowego Rejestru S康owego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o dzia豉lno軼i Gospodarczej).
2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca przed這篡 wraz z oferta dokument potwierdzaj帷y posiadanie koncesji na obr鏒 paliwami ciek造mi wydanej przez w豉軼iwy organ.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie.
4) Zdolno軼i technicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy, kt鏎a stanowi za陰cznik do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.