eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250519435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 627852127

1.5.8.) Numer faksu: 627869032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sycow@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sycow.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfe37bb8-8dd2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00189362/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa renaturyzacja mokradeł

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane ze środków własnych i zewnętrznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa projekt pn. ”Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfe37bb8-8dd2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia zostały opisane w Regulaminie Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców, tel. 62 785 21 27, fax 62 786 90 32, e- mail: sycow@poznan.lasy.gov.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców 56-500 Syców, ul. Kolejowa 14, jest firma: Rodo.pl Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-431), ul. Sianowska 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722913; NIP: 7811967596; REGON 369678609; reprezentowaną przez komplementariusza, tj. Rodo.pl sp. z o.o., w imieniu której działają:
Krzysztof Kowal – Członek Zarządu
Cezary Sadowski – Członek Zarządu
Pani Ewa Eluszkiewicz mail: ewa.eluszkiewicz@rodo.pl pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Syców:

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Retencja korytowa w oddziałach 124, 125 w Leśnictwie Bukowina, Nadleśnictwo Syców w ramach którego planowana jest Budowa progów piętrzących na Dopływie Spod Oskiej Piły wraz z fragmentarycznym oczyszczeniem i odmuleniem koryta tego cieku – Zadanie nr 1
Na odcinku Dopływu spod Oskiej Piły o długości blisko 1,2 km pomiędzy km 2+900 a 4+064 cieku, planuje się wykonanie sześciu progów o wysokości piętrzenia od 0,5 do 1,0 m spowalniających odpływ wód w dół cieku. Progi zostaną rozmieszczone w dwóch grupach, po trzy w dolnej i górnej części odcinka cieku. Najniżej położony próg zostanie wykonany powyżej wlotu istniejącego przepustu w drodze leśnej.
Planowane jest uporządkowanie koryta cieku na długości łącznie ok. 1000 m na wysokości planowanych progów i powyżej w zasięgu cofki progów. Roboty te kwalifikuje się jako konserwację koryta cieku. W ramach planowanych prac zlikwidowane zostaną lokalne przetamowania, naniosy rumoszu drzewnego i liści. Przewiduje się odmulenie koryta nie większe niż na głębokość 0,4 m. Na długości planowanego progu kształtowane będzie koryto z ustaloną trasą, szerokością w dnie ok. 1 m i skarpami o nachyleniu nie większym niż 1:1,5 (nie bardziej stromym). Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Retencja korytowa w oddziałach 23, 28, 42, 43 w Leśnictwie Międzybórz, Nadleśnictwo Syców - zadanie nr 3 w ramach którego planowana jest Budowa progów piętrzących na nienazwanym rowie wraz z fragmentarycznym oczyszczeniem i odmuleniem koryta tego cieku.
Na odcinku nienazwanego rowu o długości blisko 0,4 km pomiędzy km 1+807 a 2+228 cieku, planuje się wykonanie pięciu progów o wysokości piętrzenia od 0,5 do 0,6 m spowalniających odpływ wód w dół cieku. Planuje się wykonanie progów piętrzących zbudowanych ze ścianki drewnianej, niecki wypadowej usytuowanej poniżej ścianki i umocnień dna oraz skarp brzegowych cieku w obrębie górnego i dolnego stanowiska progu. Wysokość piętrzenia progów wynosić będzie od 0,5 do 0,6 m. Skarpy cieku zostaną wykonane z nachyleniem 1:1,5. Szerokość progu w koronie wyniesie od 2,3 do 2,6 m.
Ścianka progu zostanie wykonana z ociosanych bali drewnianych o szerokości 0,25 m układanych poziomo i spiętych prętami. Ścianka zostanie wbudowana w dno i skarpy koryta cieku na głębokość min. 0,5 m. W górnej części ścianki zostanie wykonany mały przelew trapezowy, o szerokości w dnie 0,1 m i wysokości 0,1 m ‐ dla koncentracji przepływów małych wód w osi cieku. W przypadku wezbrań, wody będą przelewać się koroną ścianki – przelewem górnym o kształcie trapezowym i wysokości min. 0,25 m.
Poniżej ścianki progu zostanie wykonane umocnione dolne stanowisko, w skład którego wchodzić będzie niecka wypadowa przyległa bezpośrednio do korpusu progu. Niecka będzie miała głębokość 0,2 m i długość 1,0 m. Zadaniem niecki będzie tłumienie energii przelewającej się przez próg wody. Ścianki niecki zostaną wykonane w postaci palisady z bali drewnianych. Dno zostanie umocnione za pomocą narzutu kamiennego na geowłókninie. Zamknięciem niecki będzie gurt z bali drewnianych.
Koryto cieku na długości górnego i dolnego stanowiska progu zostanie uzupełnione narzutem kamiennym, do długości 1,0 m powyżej ścianki progu i do długości 1,0 m poniżej niecki.
Umocnienia kamienne zostaną wykonane w dnie i na skarpach koryta cieku do ich całej wysokości. Umocnienia będą stabilizowane za pomocą palisad z okrąglaków drewnianych wbijanych w podłoże. Kamień będzie układany w „polach” pomiędzy palisadami. Całkowita długość umocnień cieku będzie wynosić 3,5 m.
Planuje się również uporządkowanie koryta cieku na długości łącznie 430 m na wysokości planowanych progów i powyżej w zasięgu cofki progów. Roboty te kwalifikuje się jako konserwację koryta cieku.
W ramach planowanych prac zlikwidowane zostaną lokalne przetamowania, naniosy rumoszu drzewnego i liści. Przewiduje się odmulenie koryta nie większe niż na głębokość 0,2÷0,3 m. Na długości planowanego progu kształtowane będzie koryto z ustaloną trasą, szerokością w dnie ok. 0,8 m i skarpami o nachyleniu nie większym niż 1:1,5 (nie bardziej stromym). Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Retencja korytowa w oddziałach 28, 29, 30, 31, 44 w Leśnictwie Międzybórz, Nadleśnictwo Syców
Zadanie nr 4 w ramach którego planowana jest Budowa progów piętrzących na Dopływie z Kamienia i nienazwanym rowie wraz z fragmentarycznym oczyszczeniem i odmuleniem koryt tych cieków
Na odcinku Dopływu z Kamienia o długości 330 m pomiędzy km 3+745 a 4+072 cieku, planuje się wykonanie trzech progów o wysokości piętrzenia od 0,7 do 0,8 m spowalniających odpływ wód w dół cieku. Na nienazwanym rowie, który uchodzi do Dopływu z Kamienia w km 4+540, na odcinku długości 205 m pomiędzy km 0+023 a 0+248 planuje się wykonanie dwóch kolejnych progów o wysokości piętrzenia 0,6 i 0,7 m
Planuje się wykonanie progów piętrzących zbudowanych ze ścianki drewnianej, niecki wypadowej usytuowanej poniżej ścianki i umocnień dna oraz skarp brzegowych cieku w obrębie górnego i dolnego stanowiska progu. Wysokość piętrzenia progów wynosić będzie od 0,6 do 0,8 m. Skarpy cieku zostaną wykonane z nachyleniem 1:1,5. Szerokość progu w koronie wyniesie od 2,4 do 3,2 m.
Ścianka progu zostanie wykonana z ociosanych bali drewnianych o szerokości 0,25 m układanych poziomo i spiętych prętami. Ścianka zostanie wbudowana w dno i skarpy koryta cieku na głębokość min. 0,5 m. W górnej części ścianki zostanie wykonany mały przelew trapezowy, o szerokości w dnie 0,1 m i wysokości 0,2 m (Dopływ z Kamienia) i 0,15 m (rów) ‐ dla koncentracji przepływów małych wód w osi cieku. W przypadku wezbrań, wody będą przelewać się koroną ścianki – przelewem górnym o kształcie trapezowym i wysokości min. 0,4 m (Dopływ z Kamienia) i 0,25 m (rów).
W dnie progów na Dopływie z Kamienia zostanie wykonany upust denny – prostokątny otwór o wymiarach 10x10 cm, zapewniający przepływ nienaruszalny w cieku. Wymiary otworu dobrano na podstawie obliczeń wypływu przez mały otwór prostokątny zatopiony w porównaniu z wielkością natężenia przepływu nienaruszalnego.
Poniżej ścianki progu zostanie wykonane umocnione dolne stanowisko, w skład którego wchodzić będzie niecka wypadowa przyległa bezpośrednio do korpusu progu. Niecka będzie miała głębokość 0,3 m i długość 2,0 m (Dopływ z Kamienia) i 1,5 m (rów). Zadaniem niecki będzie tłumienie energii przelewającej się przez próg wody. Ścianki niecki zostaną wykonane w postaci palisady z bali drewnianych. Dno zostanie umocnione za pomocą narzutu kamiennego na geowłókninie. Zamknięciem niecki będzie gurt z bali drewnianych.
Planowane jest uporządkowanie koryta obydwu przedmiotowych cieków:
Dopływu z Kamienia na długości ok. 0,72 km i rowu b/n na długości ok. 0,25 km na wysokości planowanych progów i powyżej w zasięgu cofki progów. Roboty te kwalifikuje się jako konserwacja koryt cieków.
W ramach planowanych prac zlikwidowane zostaną lokalne przetamowania, naniosy rumoszu drzewnego i liści. Przewiduje się odmulenie koryta nie większe niż na głębokość 0,4 m. Na długości planowanego progu kształtowane będzie koryto z ustaloną trasą, szerokością w dnie ok. 0,8 (Dopływ z Kamienia) i 0,6 m (rów) i skarpami o nachyleniu nie większym niż 1:1,5 (nie bardziej stromym). Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Renaturyzacja mokradła i retencja korytowa w oddziałach 132, 142 i 143 w Leśnictwie Bukowina, Nadleśnictwo Syców
Zadanie nr 6 w ramach którego planowana jest Budowa progów piętrzących i zastawki na Dziesławskim Potoku wraz z fragmentarycznym oczyszczeniem i odmuleniem koryta tego cieku oraz rozbiórką zarurowanego odcinka cieku

Na odcinku Dziesławskiego Potoku o długości blisko 0,7 km pomiędzy km 9+875 a 10+536 cieku, planuje się wykonanie czterech progów i jednej zastawki o wysokości piętrzenia od 0,5 do 0,8 m spowalniających odpływ wód w dół cieku. Zastawka stanowiąca drugi od dołu obiekt, zostanie wykonana powyżej wlotu istniejącego przepustu w drodze leśnej.
Progi oznaczono symbolami od P6.1 do P6.4 w kolejności od najniżej położonego do najwyżej, a zastawkę symbolem Z6.1.
Dla progu P6.4 przedsięwzięcie polega na robotach o charakterze odtworzeniowym, planowany próg zlokalizowany jest w miejscu dawnej budowli wodnej.
Planuje się wykonanie progów piętrzących zbudowanych ze ścianki drewnianej, niecki wypadowej usytuowanej poniżej ścianki i umocnień dna oraz skarp brzegowych cieku w obrębie górnego i dolnego stanowiska progu. Ścianka zastawki zostanie wykonana w postaci muru kamienno‐betonowego prostokątnym z otworem na zamknięcie szandorowe.
Wysokość piętrzenia urządzeń wynosić będzie od 0,5 do 0,8 m. Skarpy cieku zostaną wykonane z nachyleniem 1:1,5. Szerokość urządzenia w koronie wyniesie od 3,0 do 4,4 m.
Ścianka progów zostanie wykonana z ociosanych bali drewnianych o szerokości 0,25 m układanych poziomo i spiętych prętami. Mur kamienny zastawki będzie miał szerokość 0,5 m. Ścianka zostanie wbudowana w dno i skarpy koryta cieku na głębokość min. 0,5 m.
W górnej części ścianki progu drewnianego zostanie wykonany mały przelew trapezowy, o szerokości w dnie 0,2 m i wysokości 0,15 m ‐ dla koncentracji przepływów małych wód w osi cieku. Przelew na małą wodę zastawki, będzie miał szerokość 1,4 m i wysokość 0,05 m. W przypadku wezbrań, wody będą przelewać się nad koroną urządzenia – przelewem górnym o kształcie trapezowym i wysokości min. 0,25 m.
W dnie każdego z urządzeń zostanie wykonany upust denny – prostokątny otwór o wymiarach 15x12 cm, zapewniający przepływ nienaruszalny w cieku. Wymiary otworu dobrano na podstawie obliczeń wypływu przez mały otwór prostokątny zatopiony w porównaniu z wielkością natężenia przepływu nienaruszalnego.
Poniżej ścianki urządzenia piętrzącego zostanie wykonane umocnione dolne stanowisko, w skład którego wchodzić będzie niecka wypadowa przyległa bezpośrednio do korpusu ścianki. Niecka będzie miała głębokość 0,3 m i długość od 1,5 m do 2,5 m – zależnie od wysokości piętrzenia. Zadaniem niecki będzie tłumienie energii przelewającej się górą urządzenia wody. Ścianki niecki zostaną wykonane w postaci palisady z bali drewnianych. Dno zostanie umocnione za pomocą narzutu kamiennego na geowłókninie. Zamknięciem niecki będzie gurt z bali drewnianych.
Planuje się rozbiórkę istniejącej rury betonowej ø0,8 m, którą zabudowany jest odcinek Dziesławskiego Potoku na długości 35 m, pomiędzy planowanymi progami P6.2 a P6.3.
Zostanie odtworzone koryto otwarte o szerokości w dnie ok. 1,5 m, głębokości ok. 1,0 m, nachyleniu dna 0,2% i nachyleniu skarp 1:1,5. Koryto cieku zostanie umocnione płotkiem faszynowym u podstawy skarp brzegowych i przez humusowanie skarp z obsiewem nasionami traw. Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie urządzeń melioracji wodnych i/lub urządzeń wodnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto w którego zakres wchodziły roboty związane z budową i/lub przebudową i/lub remontem urządzeń piętrzących na ciekach wodnych.

b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:
 b1) minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA BUDOWY, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, mogącym wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu robót polegających na, budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie z zakresu melioracji wodnych co najmniej: 1 zadania o wartości minimum 100.000,00 zł, które to zadanie zostało wykonane i zakończone terminowo a osoba ta może poświadczyć, że uczestniczyła w procesie budowlanym co najmniej od połowy terminu realizacji zadania i uczestniczyła w odbiorze końcowym zadania.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na cztery części (zadania) to może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tą samą osobę we wszystkich częściach.
UWAGA 1: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
UWAGA 2: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).
Wszystkie osoby z personelu kluczowego Wykonawcy muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Jeżeli osoby z personelu kluczowego nie posługują się biegle językiem polskim, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 – 6 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy* lub usługi* (*jeżeli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt. 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określa załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamówuenia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.