eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa oleju napędowego do stacjonarnych zbiorników Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w B-BOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego do stacjonarnych zbiorników
Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów poprzez stacje paliw
akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu
silnikowego KM PSP w B-B

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072191580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leszczyńska 43

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 478510104

1.5.8.) Numer faksu: 478510101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-bielsko-biala

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego do stacjonarnych zbiorników
Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów poprzez stacje paliw
akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu
silnikowego KM PSP w B-B

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-723e4da9-8d36-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00206426/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
postanowieniami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami rozdziału II.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT. 2370.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego przeznaczonego dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w szacunkowej ilości 80m3. Szacowana wielkość zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z bieżącego zużycia, lecz nie będzie wynosić mniej niż 70 m3 oleju napędowego. Dostawa realizowana będzie w formie nierytmicznych tankowań do dwóch przenośnych, dwupłaszczowych, naziemnych zbiorników o pojemności wewnętrznej 5000 oraz 2500 litrów przeznaczonych do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego, zlokalizowanych:
1) w siedzibie Zamawiającego tj. w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43,
2) w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 tj. w Bielsku-Białej przy ul. Wapienickiej 12.
3) Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 2000 – 5000 litrów.
Paliwo zamawiane będzie telefonicznie na max. 1 dzień roboczy przed dostawą z określeniem ilości zamówienia. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będzie następowało w odniesieniu do temperatury referencyjnej + 15ºC.
Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, którego odbiór Zamawiający każdorazowo potwierdzi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134200-9 - Paliwo diesla

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134220-5 - Paliwo do silników diesla (EN 590)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w szacunkowej ilości:
a) do 9 m3 benzyny bezołowiowej Eurosuper PB 95, lecz nie mniej niż 6,0 m3.
b) do 15 m3 oleju napędowego, lecz nie mniej niż 12 m3.
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV - 09132100-4 benzyna bezołowiowa,
09134200-9 paliwo diesla.
Wykonawca przystępując do przetargu powinien dysponować stacjami paliw na terenie całego kraju. Dostawa z Części B przedmiotu zamówienia będzie realizowana na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiorników w „wybranej stacji” dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wykaz ilości i numerów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w Części B zostanie przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Przez wybraną sieć stacji dostawcy, należy rozumieć sieć stacji dostawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja ta znajduje się w odległości nie większej niż 4 km od jednostek zamawiającego:
• Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1, ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała,
• Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2, ul. Wapienicka 12, 43-300 Bielsko-Biała,
• Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2, Posterunek Zamiejscowy ul. Barlickiego 24,
43-500 Czechowice-Dziedzice
liczona najkrótszą drogą publiczną, jaką ten dostawca dysponuje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134200-9 - Paliwo diesla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust cenowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję,
zezwolenie lub licencję, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem publicznym (obrót paliwami) lub inny dokument potwierdzający posiadanie
uprawnień;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie paliwa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w
odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane na wezwanie:
1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275), z innym
Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
3.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr2 do SWZ
2.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275), z innym
Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję,
zezwolenie lub licencję, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem publicznym (obrót paliwami) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień;
4. Wykaz dostaw - załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę zakupową należy złożyć w formie elektronicznej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.