eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-947295b9-8dd2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036893/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/854711

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl . Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz osobach uprawnionych
do komunikowania się z wykonawcami określone zostały w rozdziale XIV SWZ. adres strony: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854711

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz przedmiotowe środki
dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis
elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana
przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po
kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W
przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików,
podpisywanych plików z danymi
oraz plików XAdES. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa inna niż Internet Explorer
d. włączona obsługa JavaScript
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf.doc.xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a. .zip
b. .7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.Oferta złożona w ten sposób
zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego,
który wynosi max 5MB.Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podczas podpisywania plików zaleca się
stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Szczegółowe informacje w tym zakresie określono w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A. Tel.:(32) 643
02 40, email:sekretariat@zd.olkusz.pl
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać
informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Dawidem Kaszuba za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: dawkas@op.pl
- listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej: „RODO” w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia przedmiotowego postępowania publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (zgodnie art. 22
RODO);
8. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO) zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.272.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku w ilości nieprzekraczającej ogółem 5100 ton, tj. na:
 Obwód Drogowo-Mostowy w Olkuszu 3000 ton
 Obwód Drogowo-Mostowy Trzyciążu 2100 ton
2) Podana w SWZ ilość piasku jest wielkością maksymalną, natomiast minimalna ilość zamówienia określonego w ust. 1. nie będzie niższa niż 40% ilości określonej w pkt. 1. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
3) Dostawa piasku będzie następować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego związanych z warunkami pogodowymi, transportem Wykonawcy w terminach i ilościach przekazanych faksem lub drogą elektroniczną do miejsc wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa piasku powinna odbywać się samochodem samowyładowczym. Piasek Wykonawca winien rozładować własnym staraniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4) Maksymalny czas dostawy liczony od wysłanego zamówienia nie może przekroczyć 48 godzin. Rozładunek piasku będzie możliwy wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiałów przez Kierownika Obwodu lub upoważnioną osobę.
5) Przy każdej dostawie Wykonawca jest zobowiązany do przekazania druku WZ określającego ilość dostarczonego piasku, datę załadunku i dane samochodu. Wykonawca będzie realizował zamówienie w wyznaczonym terminie samochodem wysokotonażowym – min 24 tony zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczanie piasku na plac składowy Zamawiającego w stanie umożliwiającym natychmiastowe wykorzystanie materiału.
6) Dostawa do Zamawiającego powinna nastąpić w następnym dniu roboczym po dacie załadunku. W przypadku załadunku przed dniem świątecznym dostawa będzie realizowana w pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych od pracy.
7) Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. – w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960). Piasek powinien pochodzić z legalnego źródła poboru i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 lub PN-EN 13043:2004 dla gatunku I. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Kupującego aktualne badania laboratoryjne piasku o granulacji od 0,1-1,0 mm potwierdzające spełnianie wymogów Ministra Środowiska w zakresie materiałów stosowanych na drogach publicznych w okresie zimowym na żądanie Kupującego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
8) Piasek o uziarnieniu w miarę jednolitym powinien być czysty bez zanieczyszczeń organicznych, domieszek ilastych i gliniastych. Zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć regularny kształt. Jako materiał uszorstniający powinien wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie przez ruch – ziarna nie mogą ulegać rozdrabnianiu Materiał powinien być dostarczony w stanie suchym. Piasek nie może być nadmiernie zawilgocony – dopuszczalna wilgotność kruszywa powinna wynosić nie więcej niż 5%. Piasek do zimowego utrzymania dróg nie może zawierać żadnych składników spoistych (składniki spoiste mogą wzmagać efekt poślizgu na nawierzchni). Materiały uszorstniające nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
9) W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli materiału pobierając jedną próbkę na każde 100 ton dostarczonego piasku. Próbki kontrolne zostaną pobrane zgodnie z normą PN-EN 9321:1999. Badania kontrolne obejmujące cechy fizyko-chemiczne i analizę sitową wykonywane będą laboratorium wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wszystkie badania będą prowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm PN. Wykonawca ma prawo uczestniczyć przy poborze próbek do badań kontrolnych w dniu zakończenia danej dostawy. Po tym terminie Zamawiający pobiera próbki bez udziału Wykonawcy. Zamawiający w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie piasku niezależnemu laboratorium, a koszty pokryje Wykonawca. Zamawiający odbiera piasek spełniający wymagania określone w SWZ. Zakwestionowane przez Zamawiającego partie materiałów jako nie spełniające wymogów wyżej wymienionych norm zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiału, jak i za jej transport Zamawiający nie ureguluje należności. Zakwestionowaną partię materiału Wykonawca zobowiązany jest zabrać z placu Zamawiającego we własnym zakresie.
10) Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń na wadze atestowanej samochodu dostarczającego piasek przed rozładunkiem i po rozładunku. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość piasku w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 14211000-3 - Piasek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: uwagi na to, że w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania jakościowe dla
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, to zgodnie z art. 246 ust. 2 Pzp przy wyborze najkorzystniejszej
oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto – waga 100%.
Maksymalna ilość punktów jaką w kryterium może uzyskać oferta wynosi 100 punktów.
W kryterium oferty oceniane będą punktowo wg wzoru: P = C min / C of x 100%
Gdzie: P – ilość uzyskanych punktów
C min – najniższa cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
C of – zaoferowana cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.
Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ze względu na uzyskanie największej
ilości punktów (najniższą cenę).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, wówczas Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego
podwykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w zał. 2 do SWZ w pkt 4.
2. Dokumenty dotyczące samooczyszczenia wykonawcy, o którym mowa w art.110 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca
korzysta z samooczyszczenia.
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 Pzp
(jeżeli dotyczy),
5. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określone zostały w rozdziale IX SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia na zasadach określonych w art. 58-59 ustawy Pzp. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (tj.
przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854711

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – zawarte w druku oświadczenia i niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
powyższe oświadczenie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.