eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 42/MEB/DCZP/2023/P - Dostawa mebli i wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem Wykonawcy dla "Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
42/MEB/DCZP/2023/P - Dostawa mebli i wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem Wykonawcy dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021184819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-226

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 505247231

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dczp.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

42/MEB/DCZP/2023/P - Dostawa mebli i wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem Wykonawcy dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fe1698b-8dde-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00164851/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa mebli do wyposażenia biur

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem „platformy zakupowej Open Nexus” dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw lub poczty elektronicznej na adresy e-mail osób wyznaczonych przez Zamawiającego
do kontaktu z Wykonawcami.
UWAGA! Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania Oferty.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może wejść na stronę platformy zakupowej bezpośrednio, wpisując adres
https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw w przeglądarkę internetową. Następnie Wykonawca klika w zakładkę
„POSTĘPOWANIA” i wybiera przedmiotowe postępowanie, gdzie należy złożyć Ofertę.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Pani Iga Dąbrowska 505 247 231 email: przetargi@dczp.wroclaw.pl w sprawach formalnych związanych z postępowaniem;
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej,
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej się na dole
strony).
Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez Wykonawców nie
posiadających konta na platformie zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż
konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W
przypadku Wykonawców niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane będzie
potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie
jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną
obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych
folderów.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w
zakładce „Regulamin” (znajdującej się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 42/MEB/DCZP/2023/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem Wykonawcy dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić transport, rozładunek i montaż we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego dla dostarczonego asortymentu.
Adres dostawy: ul. Czechowa 36, Wrocław oraz ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 166, Wrocław (dostawy pod wskazane adresy określone będą w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego dla każdego asortymentu)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39141100-3 - Regały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem Wykonawcy dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić transport, rozładunek i montaż we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego dla dostarczonego asortymentu. Adres dostawy: ul. Czechowa 36, Wrocław oraz ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 166, Wrocław (dostawy pod wskazane adresy określone będą w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego dla każdego asortymentu)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39136000-4 - Wieszaki na odzież

39112000-0 - Krzesła

39141100-3 - Regały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem Wykonawcy dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić transport, rozładunek i montaż we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego dla dostarczonego asortymentu.
4.1. Adres dostawy: ul. Czechowa 36, Wrocław oraz ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 166, Wrocław (dostawy pod wskazane adresy określone będą w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego dla każdego asortymentu)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem Wykonawcy dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić transport, rozładunek i montaż we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego dla dostarczonego asortymentu.
4.1. Adres dostawy: ul. Czechowa 36, Wrocław oraz ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 166, Wrocław (dostawy pod wskazane adresy określone będą w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego dla każdego asortymentu)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy w stosunku do którego
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego braku zalegania opłacania podatków
i opłat w stosunku do właściwego naczelnika Urzędu skarbowego lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pzp

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe Wraz z ofertą Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe tj. karty produktu/specyfikacje

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

tj. karty produktu/specyfikacje

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.