eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługi polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenia i udrażniania w rejonie działania 15 WOG Szczecin.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenia i udrażniania w rejonie działania 15 WOG Szczecin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.stefanska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenia i udrażniania w rejonie działania 15 WOG Szczecin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-964d4eda-8ab0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121904/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Usługi polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=57418925

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=57418925

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Wymagania technicznie i
organizacyjnie dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały określone w rozdziale 3 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 109-ZP-11-23/231

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługi polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenia i udrażniania w budynkach na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG Szczecin znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ, tj. Wykaz przewodów kominowych i wentylacyjnych, w załączniku nr 5- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz w Formularzu cenowym – załącznik nr 1A do SWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach oraz umowie, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji o którym mowa
w art. 441 ustawy Pzp. Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu ilości wykonanych usług do 10% wartości zamówienia podstawowego.
Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy, objętej prawem opcji, będą takie same jak przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.
Cena jednostkowa wykonania usług będzie taka sama jak w umowie podstawowej. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przesłanie przez Zamawiającego w okresie trwania umowy podstawowej do Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego wraz
z odpowiednim zamówieniem, na ilość wykraczającą poza zamówienie podstawowe. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy podstawowej. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały szczegółowo opisane we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w
postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach
każdego z kryteriów wymienionych w pkt. 14.1 SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem A+B. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający
zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie inwentaryzacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W odniesieniu do zdolności technicznej
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 4), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej 1 usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna prace związane z usługą przeglądu i czyszczenia przewodów wentylacyjnych i kominowych.

UWAGA: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość wykonanej usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia odpowiada wartości określonej w warunku.
Przez 1 usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na podstawie umowy/zlecenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia) określające, że usługa wskazana w wykazie usług (załącznik nr 4) została wykonana lub jest wykonywana należycie.
b) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 3), że dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (aktualne uprawnienia) niezbędne do wykonywania zamówienia (minimalne wymagania):
• 1 osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim
– w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
• 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych i gazowych.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji i wykonania zamówienia przez mniejszą ilość osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć (na wezwanie):

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 5.1 ppkt. 4 lit. a) SWZ(według załącznika nr 4 do SWZ).

2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzania spełniania warunku określonego w pkt. 5.1 ppkt. 4 lit. b) SWZ (według załącznika nr 3 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ.
2) Formularz cenowy, załącznik nr 1A (Formularz cenowy stanowi podstawę do rozliczeń z Wykonawcą, zgodnie z warunkami umownymi).
3) Oświadczenia wstępne Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby (załącznik nr 2 do SWZ).
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.
9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust 7 ustawy Pzp):
1) w pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000, do upływu terminu wyznaczonego na składnie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w postępowaniu 109-ZP-11-23/231”
9.4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
9.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone.
9.6 Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.3 ppkt. 2, 3, powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego,
w sytuacji, gdy wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.7 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.
9.8 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy z urzędu lub na wniosek, zgodnie z art.98 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W
takim przypadku Wykonawcy powinni:
1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w
formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:
a) oświadczenie o braku podstaw do Wykluczenia w postępowaniu,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków.
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym).
Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty, formularz cenowy) składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został pisany we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Portal SmartPZP:https://portal.smartpzp.pl/15wog do upływu terminu składania ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.