eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych w Powiecie DąbrowskimOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Dąbrowskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 48

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146422500

1.5.8.) Numer faksu: 146422500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zddt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budownictwo drogowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Dąbrowskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a29ae886-8dd7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037657/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Dąbrowskim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oferta wraz załącznikami złożona w postaci elektronicznej musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. W procesie składania ofert wraz z załącznikami na platformie, wykonawca składa bezpośrednio podpis na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platformazakupowa.pl). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-25-00.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, pisemnie na adres Administratora lub email: iod@zddt.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605
z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”,
b. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 tj. wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
4. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Dąbrowskim”, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.
5. Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy, Państwa dane mogą być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą danych może być bank realizujący usługi bankowe dla Administratora, dostawca systemów informatycznych, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:
a. art. 78 ust. 1 ustawy, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuży okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;
b. umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 – tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,
c. pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 – tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.
7. W celu złożenia oferty podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.
8. Pełna treść klauzuli informacyjnej została zamieszczona w SWZ w pkt. II.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDDT.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Dąbrowskim z podziałem na następujące części (zadania):

1) „Odbudowa przepustu w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w m. Wola Gręboszowska i Kozłów” . Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w km 4+710 – 4+770 obejmującą rozbiórkę istniejącego i budową nowego przepustu w km 4+740 na potoku Hubenickim w km 3+050 jego biegu.

Zakres robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
• roboty w zakresie rozbiórki istniejącego przepustu,
• roboty w zakresie rozbiórki istniejących dojazdów do przepustu,
• roboty ziemne,
• wykonanie ławy fundamentowej pod część przelotową przepustu,
• układanie części przelotowej przepustu z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
• wykonanie płyty zespalającej część przelotową przepustu,
• wykonanie ścianek czołowych przepustu,
• wykonanie izolacji oraz zasypek przepustu,
• wykonanie płyt przejściowych,
• montaż barieroporęczy,
• wykonanie powłok malarskich elementów betonowych,
• wykonanie ubezpieczenia wlotu i wylotu z przepustu płytami ażurowymi,
• roboty w zakresie wykonania podbudowy jezdni na dojazdach do przepustu,
• układanie nawierzchni z mas bitumicznych na przepuście i dojazdach do przepustu,
• wykonanie obustronnych poboczy na dojazdach do przepustu,
• plantowanie, humusowanie i obsiew skarp rowów przydrożnych na dojazdach do przepustu.

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów tj. cena (max 60 pkt) i okres gwarancji (max 40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Dąbrowskim z podziałem na następujące części (zadania):
2) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Luszowice polegająca na przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza”. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę w jego miejscu nowego mostu dostosowanego do obowiązujących przepisów wraz z przebudową dojazdów do niego prowadzących.

Zakres robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
• wycinka drzew wraz z uporządkowaniem terenu,
• roboty rozbiórkowe dojazdów do obiektu mostowego,
• roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu mostowego,
• roboty ziemne,
• montaż ścianek szczelnych,
• roboty konstrukcyjne, betoniarskie i zbrojarskie w zakresie nowego obiektu mostowego,
• roboty w zakresie zasypek i izolacji przeciwwilgociowych,
• roboty w zakresie płyt przejściowych,
• montaż desek gzymsowych,
• montaż bariero poręczy mostowych,
• roboty w zakresie wykonania podbudowy jezdni na dojazdach do mostu,
• układanie nawierzchni z mas bitumicznych na moście i dojazdach do mostu,
• wykonanie poboczy na dojazdach do mostu,
• montaż barier energochłonnych na dojazdach do mostu,
• roboty w zakresie umocnienia koryta rzeki w obrębie obiektu mostowego,
• plantowanie, humusowanie i obsiew skarp na dojazdach do mostu.

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów tj. cena (max 60 pkt) i okres gwarancji (max 40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający, zarówno w sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na jedną lub obie części zamówienia, uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 3 do niniejszej SWZ
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych, tj.:
3) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SWZ,
2) oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
3) pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składania oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
4) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
5) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
6) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 niniejszej SWZ,
7) kosztorysu ofertowego,
8) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium:
- dla części I w kwocie 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),
- dla części II w kwocie 41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej nr 42 9462 0003 2001 0000 3779 0007.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Gwarancja lub poręczenie powinna zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się do udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w maksymalnej wysokości 2% kwoty brutto,
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki, wskazującego:
1) wartość wnioskowanej kwoty zaliczki;
2) zakres robót będący przedmiotem zaliczki wynikający z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego;
3) termin rozliczenia zaliczki;
4) sposób zabezpieczenia zaliczki;
5) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.
3. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wraz ze wnioskiem o którym mowa w ust. 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę VAT (tzw. Fakturę zaliczkową) w wysokości wnioskowanej zaliczki w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT.
5. Faktura zaliczkowa ma być wystawiona przez Wykonawcę na:
NABYWCA:
Powiat Dąbrowski
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Ul. Berka Joselewicza 5
NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:
Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Ul. Warszawska 48
33-200 Dąbrowa Tarnowska
6. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej we wniosku, w maksymalnym terminie do 30 dni, licząc od daty jego doręczenia Zamawiającemu wraz z wniesionym zabezpieczeniem zaliczki w formie wskazanej w ust. 3, z terminem ważności co najmniej 30 dni kalendarzowych dłuższym od wskazanego we wniosku terminu rozliczenia zaliczki.
7. Wykonawca, w terminie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki przedstawi rozliczenie zaliczki, obejmujące wykaz prawidłowo wykonanych robót o wartości nie niższej od udzielonej zaliczki, podpisane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie zaliczki musi nastąpić w terminie wskazanym we wniosku o jej udzielenie.
8. Wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca złoży fakturę rozliczeniową do faktury zaliczkowej na kwotę odpowiadającą kwocie udzielonej i wykorzystanej zaliczki.
9. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy się z udzielonej zaliczki w terminie wskazanym we wniosku o jej udzielenie, Zamawiający niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do zwrotu wypłaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki a Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie opisanym w zdaniu 1, Zamawiający niezwłocznie wystąpi do poręczyciela lub gwaranta z wnioskiem o wypłatę nierozliczonej kwoty zaliczki z udzielonego poręczenia lub gwarancji.
10. W razie zwłoki z rozliczeniem lub zwrotem całkowitej kwoty zaliczki, Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości nierozliczonej lub niezwróconej w terminie zaliczki za każdy dzień zwłoki.
11. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron pobrane a niezliczone zaliczki podlegają zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie od przysługującego mu prawa do dochodzenia odszkodowania lub kar umownych. Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, nierozliczoną zaliczkę powiększoną o ustawowe odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki od dnia jej zwrotu. Odsetki określone w zdaniu 1 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wskazanych w paragrafie 16 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.