eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › OCHRONA OSÓB I MIENIA (II)Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OCHRONA OSÓB I MIENIA (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Magistracki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8861984605

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862608287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andersa 48

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862482604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862584003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Limanowskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu, działająca na podstawie porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia, zawartego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w imieniu własnym oraz pozostałych Stron porozumienia przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Umowy będą zawierane z poszczególnymi Zamawiającymi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OCHRONA OSÓB I MIENIA (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edd7da0d-8cfb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030879/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Ochrona obiektów UM (zamówienie wspólne)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,148861,306cb45f240f410738ad4084ea766152.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,148861,306cb45f240f410738ad4084ea766152.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade SA. Korzystanie z Platformy
Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI punkcie 1
SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.
6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania – zgodnie z SWZ.
7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem PlatformyZakupowej Logintrade SA w sposób
określony w instrukcji dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel.: 74 66 55 112.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@um.walbrzych.pl, tel. (74) 64 44 780.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
art. 74 ustawy z dnia 11.09 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby podającej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom, wspólnie przeprowadzającymi postępowanie na podstawie art. 38 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.98.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OCHRONA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU I OBIEKTÓW SPÓŁEK GMINNYCH

Zadanie będzie realizowane na podstawie umów zawartych z niżej wymienionymi Zamawiającymi:

1. Gminą Wałbrzych – Miastem na Prawach Powiatu
Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Urzędu Miejskiego oraz siedzib Wspólnot Samorządowych
- zdalna ochrona (monitorowanie) obiektów, usytuowanych pod następującymi adresami:
a) obiekty Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
• pl. Magistracki 1
• ul. Sienkiewicza 6-8
• ul. Sienkiewicza 9
• ul. Kopernika 2
• ul. Kopernika 2 (pomieszczenia biurowe nad garażami)
• ul. Dmowskiego 2
• ul. Matejki 2
• ul. Matejki 3
• ul. Matejki 5
• ul. Słowackiego 23a
• ul. Limanowskiego 9
b) siedziby Wspólnot Samorządowych w Wałbrzychu:
• WS „Lubiechów” - ul. Wilcza 12/1
• WS „Piaskowa Góra” - ul. Hirszfelda 2
• WS „Śródmieście” - ul. Bolesława Chrobrego 1
• WS „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” - ul. Niepodległości 24
• WS „Biały Kamień, Konradów” - ul. Andersa 145
• WS „Nowe Miasto” - ul. Piłsudskiego 102
• WS „Rusinowa, Kozice” - ul. Osiedle Górnicze 46
• WS „Stary Zdrój” - ul. Armii Krajowej 37
• WS „ Podzamcze” - Aleja Podwale 1.

2. Gminą Wałbrzych – Miastem na Prawach Powiatu – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów poprzez obsługę systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz przyjazdu grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału o włamaniu i napadzie oraz okresową konserwację SSWiN w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 oraz w Ogrzewalni przy ul. Beethovena dz. 18/6 Obręb Gaj.

3. Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia w systemie zdalnej ochrony (monitorowanie) nw. nieruchomości zabudowanych:
1) Budynek Dyrekcji w Wałbrzychu przy ul. Andersa 48
2) Budynek Księgowości w Wałbrzychu przy ul. Andersa 36
3) Budynek Rotunda w Wałbrzychu przy ul. Andersa 48a
4) Budynek w Wałbrzychu przy ul. Andersa 40
5) BOK - Biały Kamień w Wałbrzychu przy ul. Andersa 165
6) BOK - Śródmieście w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 35
7) BOK – Podgórze w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej 7-9
8) BOK – Stary Zdrój w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 48
9) BOK – Nowe Miasto w Wałbrzychu przy ul. Sygietyńskiego 19
10) BOK – Sobięcin w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 81a
11) BOK – Piaskowa Góra w Wałbrzychu przy ul. Topolowej 25b.
Ochrona obiektów prowadzona będzie całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania we własnym zakresie w obiektach objętych zamówieniem nadajników radiowych niezbędnych do obsługi systemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnał włamania i napadu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OCHRONA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH GMINY WAŁBRZYCH – NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZABUDOWANYCH

Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z niżej wymienionym Zamawiającym:
1. Gminą Wałbrzych – Miastem na Prawach Powiatu – Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
Przedmiotem zamówienia jest ochrona nw. nieruchomości gminnych zabudowanych:
1) budynek użytkowy – ul. Internatowa 1
2) budynek użytkowy – ul. Andersa 121a
3) budynek użytkowy – ul. Graniczna 1
4) budynek użytkowy– ul. Mickiewicza 7
5) budynek użytkowy – ul. Reymonta 34
6) budynek użytkowy – ul. Zamkowa 2
7) budynek użytkowy – ul. Orkana 55
8) budynek użytkowy – ul. Orkana 62
9) budynek użytkowy – ul. Andersa 161
10) budynek użytkowy – ul. Karkonoska 2
11) budynek użytkowy – al. Wyzwolenia 36
12) budynek użytkowy - ul. Ludowa 1c
13) budynek użytkowy - ul. Mączna 1a
14) toalety publiczne wraz z zamontowanymi wrzutomatami przy ul. Rycerskiej w Wałbrzychu.
Ochrona obiektów prowadzona będzie całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania w obiektach objętych zamówieniem systemu sygnalizacji włamania i napadu, w tym liczbę czujek zapewniającą skuteczną ochronę oraz kamery, kontraktony i sygnalizatory zgodnie z zapisami § 1 projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnał włamania i napadu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OCHRONA OBIEKTU ORAZ POSESJI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 12 W WAŁBRZYCHU

Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z niżej wymienionym Zamawiającym:
1. Gminą Wałbrzych - Miastem na Prawach Powiatu - Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 5
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony mienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) w obiekcie oraz na posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu, we wszystkie dni tygodnia
w godzinach od 20.00 danego dnia do 6.00 dnia następnego.
Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania we własnym zakresie w obiekcie objętym zamówieniem systemu alarmowego (SSWiN) w skład którego chodzi 8 czujek. Urządzenia muszą być bezprzewodowe, ich montaż nie może naruszać tynków i elewacji ochranianego budynku oraz musi się odbyć w terminie pozwalającym na pełne uruchomienie systemu alarmowego z chwilą rozpoczęcia obowiązywania umowy.
W ciągu 3 dni od zakończenia umowy Wykonawca – w ramach wynagrodzenia – zobowiązany jest do zdementowania systemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnał włamania i napadu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca ma posiadać aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021.1995).
W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek – posiadanie koncesji spełnia ten Wykonawca, który będzie realizował zakres umowy, na który wymagane jest posiadanie koncesji.
warunek dot. zadania 1, zadania 2, zadania 3


zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca ma wykonać, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również może wykonywać, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej jedną usługę ochrony budynków użyteczności publicznej z monitoringiem, na podstawie jednej umowy, o wartości min. 10 000,00 zł brutto (zakres zrealizowany) – dotyczy zadania 1,
2) co najmniej jedną usługę ochrony budynków użyteczności publicznej z monitoringiem, na podstawie jednej umowy, o wartości min. 15 000,00 zł brutto (zakres zrealizowany) – dotyczy zadania 2,
3) co najmniej jedną usługę ochrony budynków użyteczności publicznej z monitoringiem, na podstawie jednej umowy, o wartości min. 40 000,00 zł brutto (zakres zrealizowany) – dotyczy zadania 3.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług ochrony.

Budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2022.1225).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym na dane zadanie stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ (zadanie 1), załącznik nr 1b do SWZ (zadanie 2), załącznik nr 1c do SWZ (zadanie 3). Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI. 1 SWZ (z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 i Rozdziału VIII.2 SWZ),
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- zadanie 1 – 200,00 zł
- zadanie 2 – 350,00 zł
- zadanie 3 – 800,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Bank Millenium SA 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
z adnotacją „Wpłata wadium - numer sprawy BZP.271.98.2023, numer zadania nazwa Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza wadium”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą(z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant/ poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania ofertą);
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny.
8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy, roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektami umów

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,148861,306cb45f240f410738ad4084ea766152.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu wykonawca przedkłada wraz z ofertą załącznik nr 2 do SWZ (wzór).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.