eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › ,,PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIECIOM, MŁODZIEŻY, OSOBOM DOROSŁYM DOWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI" OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 R.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIECIOM, MŁODZIEŻY, OSOBOM DOROSŁYM DOWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI” OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790191985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filipowska 20

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875628970

1.5.8.) Numer faksu: 875628971

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopr.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIECIOM, MŁODZIEŻY, OSOBOM DOROSŁYM DOWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI” OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7a7df01-8dce-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010838/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz dowóz do miejsca zamieszkania na trrenie Miasta Suwałk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7a7df01-8dce-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: biuro@mopr.suwalki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp. odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się nazwą i numerem przedmiotowego postępowania MOPR-DPŚ/ZP-341/2/2023.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiąjącym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu: https://ezamowienia.gov.pl, ePUAP
4. Za datę przekazania oferty, oświadczeń przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że ,,Wiadomość została wysłana do Zamawiającego”.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do korespondencji jako załącznik. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (wyjaśnień, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów) wymianę informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres:
e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl
6. Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na ePUAP.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy zostały opisane w instrukcji użytkownika systemu, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/instrukcje.
6. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i ,,Formularza komunikacji” wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB;
2) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert na stronie https://ezamowienia.gov.pl
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy: https://ezamowienia.gov.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem ,,Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
b) zapozna i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.) Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony art. 221 ustawy Pzp.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.mopr.suwalki.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zwanym dalej ( RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
16-400 Suwałki ul. Filipowska 20 tel.: 87 562 89 70, adres e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób nr tel. 87 562 89 70 oraz e:mail iod@mopr.suwalki.pl;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp oraz Zamawiający, który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo- księgową.;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
8. Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych udzielenie zamówienia publicznego
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków , o których mowa w art. 18 ust.2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO narusza przepisy RODO
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust. 3 lit „.b”, „d” lub „e” RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. „c” RODO.10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa11.Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPR-DPŚ-/ZP-341/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1030500 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków w formie pełnego obiadu (zupa + II danie) beneficjentom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Część I zamówienia - Osiedle Północ I
Ulice – m.in. Nowomiejska, Klonowa, Kasztanowa, Kolejowa, Zwrotnicza Oś. Kolejowe, Młynarskiego, Chopina, Ogińskiego, Oś. Kamena, Północna, Wileńska dla 30 osób 2500 posiłków

4.2.5.) Wartość części: 40125 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (koszt) 60%
Wsad do kotła 40%
Razem 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków w formie pełnego obiadu (zupa + II danie) beneficjentom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach Ulice - m.in. Andersa, Kowalskiego, Paca, Daszyńskiego, Lityńskiego, Szpitalna, Franciszkańska, Krzywólka, Witosa, Pułaskiego, posiłki dla 20 osób, 2500 posiłków

4.2.5.) Wartość części: 40125 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (koszt) 60%
Wsad do kotła 40%
Razem 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków w formie pełnego obiadu (zupa + II danie) beneficjentom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach Ulice – m.in. Kościuszki, Noniewicza, Wigierska, Sejneńska, Hamerszmita, Wesoła, Ciesielska, Oś. II, Waryńskiego, Utrata, Em. Plater, Konopnickiej, Korczaka, Chłodna, 1-go Maja, osoby bezdomne dla 120, 22000 posiłków

4.2.5.) Wartość części: 353100 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (koszt) 60%
Wsad do kotła 40%
Razem 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków w formie pełnego obiadu (zupa + II danie) beneficjentom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach śródmieście i centrum Suwałk – uczniowie Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej i młodzież szkól ponadpodstawowych dla 90 osób 13000 posiłków

4.2.5.) Wartość części: 208650 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (koszt) 60%
Wsad do kotła 40%
Razem 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przygotowanie i dowóz posiłku do miejsca zamieszkania na terenie miasta Suwałk dla 100 osób 18500 posiłków

4.2.5.) Wartość części: 388500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (koszt) 60%
Wsad do kotła 40%
Razem 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca wykaże, że jest wpisany do ,,Rejestru Zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz.1448).
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie zł: sto tysięcy), a w przypadku, gdy ważność umowy ubezpieczeniowej skończy się wcześniej niż czas na jaki zawarto niniejszą umowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający, że zawarta została nowa umowa ubezpieczenia na kolejny okres, przed upływem ważności poprzedniej polisy.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 zamówienia związane z przedmiotem zamówienia o wartości łącznie nie mniejszej niż 10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy) brutto każde, z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie;
b) Wykonawca udokumentuje podstawę dysponowania minimum 1 punktem na terenie Miasta Suwałki dla każdej części zamówienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) a dla V części
zamówienia dodatkowo wykaże podstawę dysponowania minimum 2 samochodami służącymi do realizacji zamówienia;
c) Wykonawca udokumentuje potencjał kadrowy wynoszący co najmniej 4 osoby dla każdej części zamówienia a dla V części dodatkowo 2 kierowców wraz z informacją o zakresie wykonywanych czynności, doświadczenia, kwalifikacji i podstawie dysponowania tymi osobami, a także potwierdzi, że osoby mające kontakt z żywnością posiadają ważne orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zaświadczenie z ,,Rejestru Zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz.1448),
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust.1 pk1 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Opłacona polisa lub inny dokument dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000 zł.
6. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert związanych z przedmiotem zamówienia o wartości łącznie nie mniejszej niż 10.000 zł brutto ( słownie :dziesięć tysięcy zł) każde z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
7. Wykaz punktów przygotowywania i wydawania posiłków na terenie Miasta Suwałk
8. Wykaz środków transportu niezbędnych do realizacji V części zamówienia.
9. Wykaz osób wykonujących czynności wraz z podstawą dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Oświadczenie dotyczące zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do postępowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o który mowa w art. 125 ustawy Pzp (zał. nr 2 SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ)
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art.117 ust.2 Pzp).7. W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten z Wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następującym zakresie i okolicznościach:
2.1. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, o wysokości których decydują właściwe przepisy;
2.2. zmiana siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego;
2.3. powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców;
2.4. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy wskazanych w umowie lub
w ofercie;
2.5. zmiany nr NIP, nr REGON lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2.6. zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy;
2.7. zmianie ilości posiłków wynikającej ze zmiany liczby osób uprawnionych na mniejszą;
2.8. zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zaistniałych zmianach.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.