eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › "Dostawa wraz z montażem windy osobowej do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy"Ogłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa wraz z montażem windy osobowej do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CHOROSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 4

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 713 14 41

1.5.8.) Numer faksu: 85 713 14 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpsch.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dps-choroszcz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Budżetowa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wraz z montażem windy osobowej do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10dbdbaa-6fd3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00518385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015942/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 „Dostawa wraz z montażem windy osobowej do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465238/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.2610.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa i montaż dźwigu osobowego, w obrębie bloku C, w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy w tym: demontaż istniejącego dźwigu, dostawa i uruchomienie nowego dźwigu w istniejącym szybie wraz z odbiorem technicznym, opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji wymaganej przez UDT.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8 - Roboty malarskie

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-5 - Instalowanie wind

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 291661,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 422000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 291661,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7120102876

7.3.3) Ulica: Erazma Plewińskiego 22

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-270

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 291661,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.