eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i ZamysłowieOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631281080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-851

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618593430

1.5.8.) Numer faksu: 618593429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a1b07aa-8dbb-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021839/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do
treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).2.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom
informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego. 3.Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana
dowolna, inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer,4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 5.Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.7.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za
wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SWZ, które składa się w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.261.2.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki (ul. Zielona 8, 61-851 Poznań).
Zapotrzebowanie na paliwa, będzie uzależnione od intensywności wykonywanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i kształtować się będzie następująco:
Część I
a) Etylina Pb 95 oszacowano na 10 000 litrów,
b) Olej napędowy oszacowano na 600 litrów,
Warunki realizacji:
Część I
 Paliwo - Etylina Pb 95 i olej napędowy dostępne na sieci stacji paliw płynnych,
 Sieć stacji paliw (minimum 10 lokalizacji) na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Tankowanie nastąpi w oparciu o karty paliwowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Biskupicach (Jerzykowo, ul. Poznańska 37, 62-007 Biskupice, gmina Pobiedziska).
Zapotrzebowanie na paliwa, będzie uzależnione od intensywności wykonywanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i kształtować się będzie następująco:
Część II
a) Etylina Pb 95 oszacowano na 900 litrów,
b) Olej napędowy oszacowano na 20 000 litrów,
Warunki realizacji :
Część II
 Paliwo - Etylina Pb 95 i olej napędowy dostępne na jednej wskazanej stacji,
 Stacja paliw czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu, znajdująca się w odległości nie przekraczającej 10 km, licząc od siedziby Obwodu Drogowego w Biskupicach wyłącznie drogami utwardzonymi (nie w linii prostej).
Tankowanie w zakresie opisanym w części nr 2 nastąpi na podstawie kart paliwowych lub asygnaty (lista poboru materiałów pędnych, raport magazynowy obrotu materiałami pędnymi), które zawierają szczegółowe informacje: wykaz środków transportu, ilość i rodzaj zakupionego paliwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Zamysłowie (ul. Moderska 10, 62-060 Zamysłowo, gmina Stęszew).
Zapotrzebowanie na paliwa, będzie uzależnione od intensywności wykonywanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i kształtować się będzie następująco:
a) Etylina Pb 95 oszacowano na 5 500 litrów,
b) Olej napędowy oszacowano na 16 500 litrów.
Warunki realizacji:
 Paliwo - Etylina Pb 95 i olej napędowy dostępne na jednej wskazanej stacji,
 Stacja paliw czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu, znajdująca się w odległości nie przekraczającej 10 km, licząc od siedziby Obwodu Drogowego w Zamysłowie wyłącznie drogami utwardzonymi (nie w linii prostej).
Tankowanie w zakresie opisanym w części nr 3 nastąpi na podstawie kart paliwowych lub asygnaty (lista poboru materiałów pędnych, raport magazynowy obrotu materiałami pędnymi), które zawierają szczegółowe informacje: wykaz środków transportu, ilość i rodzaj zakupionego paliwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z Prawem Energetycznym (t. j Dz.U. z 2022 poz.1385 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ .Ponadto wraz z ofertą
Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
a) warunek określony w ust. 8 pkt 2 jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy ,do których realizacji te uprawnienia są wymagane
b) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone 2, 2 z indeksem 1 i 3.
6) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.