eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 6+000 do km 8+300"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp.
od km 6+000 do km 8+300”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092366502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podgórzyn 62a

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523020668

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@znin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.powiatzninski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pełnienie funkcji zarządcy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp.
od km 6+000 do km 8+300”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-241b4a99-8dd6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00509701/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 6+000 do km 8+300

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami zostały zawarte w dziale XIII SWZ.
Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.,d)włączona obsługa Java Script,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,h)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowejhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedziba w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Tomasza Henzlera z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: tomasz.henzler@cbi24.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT 2410.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 6+000 do km 8+300”
Stan projektowany, zakres robót.
STAN PROJEKTOWANY
Planowana do realizacji inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 6+000 do 8+300 co będzie stanowiło uzupełnienie inwestycji na przedmiotowej drodze w związku z jej modernizacją, którą systematycznie od kilku lat prowadzi Powiat Żniński. Przedmiotowy etap liczy 2,300 km i obejmuje miejscowości Cerekwica i Uścikowo.
Głównym przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego są:
• wyrównanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejącej nawierzchni
betonem asfaltowym;
• wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni;
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach;
• rozbiórka starych i budowa nowych barier drogowych;
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
• odtworzenie istniejących skarp wzdłuż drogi wraz z ich humusowaniem i
obsianiem mieszankami traw;
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
• remont i czyszczenie przepustów;
Podstawowe dane techniczne:
• klasa techniczna drogi - Z;
• kategoria ruchu - KR3;
• obszar zabudowany i niezabudowany;
• prędkość projektowa - 40 km/h,
• długość odcinka objętego zamówieniem – 2,300 km;
• szerokość jezdni poza terenem zabudowanym - 6m, na łukach kołowych
normatywne poszerzenia;
• szerokość jezdni w terenie zabudowanym - 6,5m, na łukach kołowych
normatywne poszerzenia;
• szerokość pasa ruchu - 3,0/3,25m;
• przekrój drogowy ograniczony opornikami.
Przebieg drogi w planie:
• Projektowany odcinek w większości przebiega w istniejącym śladzie -
dokonano nieznacznych korekt łuków poziomych;
• Projektowana konstrukcja dla przedmiotowego odcinka przewiduje
frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy wyrównawczej,
wiążącej i ścieralnej.
• Na całym odcinku objętym przebudową należy jezdnię obramować
opornikami betonowymi.
• W celu zapewnienia dostępności do drogi, zaprojektowano zjazdy na pola
o nawierzchni bitumicznej.
Przebieg drogi w profilu podłużnym:
Przekrój podłużny istniejącego terenu określono na podstawie dostarczonej przez geodetę mapy do celów projektowych w skali 1:500.
Zasadniczy wpływ na projekt niwelety miały następujące czynniki:
• dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu oraz
projektowanej klasy drogi;
• konieczność dowiązania się niwelety do stanu istniejącego na włączeniach
dróg bocznych;
• sprawne odwodnienie jezdni i właściwe odprowadzenie wody.
Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia:
• Zamawiający nie posiada aktualnych uzgodnień w tym opinii konserwatora
zabytków. Organ wydający decyzję zmieniającą decyzję na realizację
inwestycji drogowej znak UA.673.2.4.2014 z dnia 29.08.2014 r. nie
wymagał ich zaktualizowania. Jeśli zajdzie jakakolwiek konieczność
uzyskania dodatkowych uzgodnień, niezbędnych opinii z instytucjami,
organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i
naziemnych lub zaktualizowanie istniejących uzgodnień załączonych do
dokumentacji projektowej będzie to obowiązkiem Wykonawcy.
• Szerokość układanej siatki wynosi 2x1,0m po obu stronach poszerzenia.
• Zamawiający nie będzie wymagał ustawienia słupków „PAS DROGOWY”.
• Materiał z rozbiórek poza frezem z nawierzchni jest własnością
Wykonawcy. Frez z frezowania nawierzchni należy dostarczyć na plac
składowy w m. Podgórzyn.
• Zamawiający dopuści wszelkiego rodzaju kruszywa, które będą spełniały
poniższe parametry: kruszywo C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm grub.
zgodna z przedmiarem, mrozoodporność F1; nasiąkliwość WA24 ≤2;
odporność na rozdrabnianie MDE≤25.
• Pobocza należy wykonać zgodnie z projektem z kruszywa będącego
własnością Wykonawcy.
• Warstwę ścieralna SMA należy wykonać z asfaltu modyfikowanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy które są dostępne na stornie prowadzonego postepowania
UWAGA
Dokumentacja projektowa załączona do SWZ zawiera projekt pierwotny dla całego odcinka oraz aktualizację dokumentacji. Podczas przygotowywania oferty proszę pod analizę poddać tylko odcinek od km 6+000 do km 8+300 opracowania pt. Aktualizacja dokumentacji.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiORB), dokumentacji projektowej, a więc w dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
a)z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę kosztorysową obejmującą zakres rzeczowy określony w kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej;
b)przedmiot zamówienia będzie finansowany: ze środków własnych Zamawiającego z dofinansowaniem z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
UWAGA!!!
W przypadku nie otrzymania dofinansowania z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 Pzp;
c)podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie zakresu rzeczowego określonego w niniejszej SWZ oraz w dokumentacji projektowej;
d)Zamawiający dopuszcza tylko jedną płatność za kompletnie wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia;
e)podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie sporządzenie obustronnie podpisanego protokołu odbioru z którego będzie wynikało, że przedmiot umowy wykonany został kompletnie i zgodnie z umową oraz nie posiada wad i może być przeznaczony do użytkowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. XXI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113 Pzp):
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114 Pzp):
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115 Pzp):
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d)zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 Pzp):

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 zamówień polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej na długości ciągłej minimum 1,000 km z podaniem rodzaju i zakresu robót, dokładnej wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane. Wraz z załączeniem dowodów czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w terminie.
Dowodami są: poświadczenie, referencje inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu wcześniejszym.


POTENCJAŁ TECHNICZNY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niżej wymienionym potencjałem technicznym:

• skrapiarką do emulsji - 1 szt.,
• układarką gąsienicową do nawierzchni asfaltowych z elektronicznym
sterowaniem równości układanej warstwy - 1 szt.,
• walec drogowy odpowiedni dla zagęszczenia betonu asfaltowego - 2 szt.

DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA,
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami:

Kierownik budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót wraz z doświadczeniem w realizacji minimum 3 zamówień od rozpoczęcia do zakończenia zadania polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej na długości ciągłej minimum 1,000 km.
Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023, poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, załącznik nr 6 do SWZ;

POTENCJAŁ TECHNICZNY:
Wykaz potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, załącznik nr 7 do SWZ.

DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. Kierownik budowy wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, załącznik nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł.
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść na warunkach określonych w pkt. XXIX SWZ która jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy w następujących sytuacjach:
1) w związku ze zmianą: adresu, siedziby, osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
2) w związku z poprawieniem oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
4) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
5) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
7) w przypadku konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
8) w przypadku zaniechania części robót,
9) w przypadku zmiany stawki Vat od towarów i usług,
10) w przypadku zmiany terminu przedmiotu umowy.

Szczegółowo rodzaj i zakres zmian w umowie oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy - załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.