eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koźminek › "Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2024 w dni nauki szkolnej"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2024 w dni nauki szkolnej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251451484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Koźminek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627637005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@kozminek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2024 w dni nauki szkolnej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96b9a747-8dcf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043991/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2024 w dni nauki szkolnej"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.2.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2024 w dni nauki szkolnej" – znak sprawy: OSWI.223.1.2023.3.Wykonawca przystępując do postępowania , akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. 5.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 344). Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
kmuszynska@kozminek.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. RODO zostały zawarte w rozdziale 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSWI.223.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych.
Dowozem do placówek oświatowych objętych będzie 6 uczniów niepełnosprawnych godzina rozpoczęcia zajęć 8:00 ( w tym 2 na wózkach inwalidzkich), z miejsca ich zamieszkania (Chodybki, Koźminek, Młynisko, Osuchów, Rogal) do:
• Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej "OLANKA", ul. Częstochowska 23a, 62-800 Kalisz;
• Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 17a;
• Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek, ul. Kordeckiego 3A, 62-800 Kalisz;
• Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wolicy przy ul. Radosna 1;
• Zespołu Szkół Technicznych - Diecezji Kaliskiej przy ul. Złota 144,62-800 Kalisz.
Długość trasy wynosi około 72,50 km.
Odwóz 6 uczniów niepełnosprawnych (w tym 2 na wózkach inwalidzkich) planuje się dwa kursy, ze szkół do miejsca zamieszkania:
• I kurs (1 dzieci na wózkach inwalidzkich z Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek, ul. Kordeckiego 3A, 62-800 Kalisz oraz z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wolicy- dziecko porusza się na dużym wózku inwalidzkim, kończące około godz. 14:30) do miejsca zamieszkania tj. Chodybki, długość trasy wynosi około 50 km.
• II kurs (1 dziecko na wózku inwalidzkim) z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej "OLANKA", ul. Częstochowska 23a, 62-800 Kalisz, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu ul. Kordeckiego 17a; Zespołu Szkół Technicznych - Diecezji Kaliskiej przy ul. Złota 144, do miejsca zamieszkania tj. Koźminek, Młynisko, Osuchów, Rogal znajdujących się na terenie Gminy Koźminek długość trasy wynosi około 72,50 km.
Średnia długość tras w ciągu dnia wynosi około 195 km.
Wymagania:
Dowóz organizowany będzie przez około 185 dni nauki szkolnej (od dnia 02.01.2024r. do 20.12.2024r.) z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych ustalonych decyzjami dyrektorów placówek oświatowych oraz dni, kiedy zostaną zamknięte szkoły z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii). Liczba ta może ulec zmianie w sytuacji zmian w przepisach prawnych dotyczących organizacji nauczania w tym organizacji roku szkolnego.
Usługa będzie rozliczana według stawki za 1 dzień realizowanych przewozów.
Obowiązki Wykonawcy:
1) Musi zapewnić opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca.
2) Opiekun będzie odbierał dzieci od rodziców/opiekunów prawnych, spod domu i po odwiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela, po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli, i po dowiezieniu pod dom, przekazywał pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej do domu osobom nieupoważnionym.
3) Opiekun podczas przewozu będzie zobowiązany do pomocy podczas wsiadania i wysiadania oraz dbania o bezpieczeństwo w trakcie przejazdu. Wyżej opisana pomoc rozumiana jest jako odebranie dziecka od rodzica/opiekuna, bezpieczne umieszczenie go w pojeździe, zabezpieczenie poprzez zapięcie pasów i po odwiezieniu na zajęcia przekazanie do nauczycielom. Dzieci na wózkach mają być przewożone w wózku inwalidzkim.
4) Opiekun musi posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenia m. in. przeszkolenie bhp i przeszkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rekomendowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.
6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług zgodnie z wykazem uczniów. Ilość dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: w pełni sprawnych technicznie pojazdów. Stan techniczny pojazdów, którymi usługa będzie świadczona musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów przewidzianych do realizacji usługi musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do kontroli stanu środków transportu wykonujących dowozy w zakresie:
• odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody pasażerów
• zapewnienia każdemu z uczniów miejsca siedzącego w pojeździe oraz miejsca na wózki.
8) Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych nie mogą być starsze niż 10 lat muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, muszą być dostosowane do transportu wózków inwalidzkich.
9) Wykonawca winien dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów.
11) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku awarii pojazdu na trasie przejazdu zapewnił pojazd zastępczy o takich samych standardach jak pojazdy docelowo wykonujące przedmiot zamówienia,
12) Zamawiający nie dopuszcza bez zgody Zamawiającego przewozu w ramach zleconych przez Zamawiającego kursów innych osób niż opiekun i uczniowie ujęci w przekazanym Wykonawcy wykazie.
13) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z osobą sprawującą opiekę nad dowożonymi uczniami, dyrektorami szkół i placówek w sprawach związanych z dowozem uczniów.
14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty z tytułu strat materialnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
17) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie posiadać licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz.2201 ze zm.)
18) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w czasie trwania umowy trasy przewozu, liczby dowożonych uczniów, ilości kilometrów oraz innych zmian, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu z postępowania oraz uzyska największą ilość punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1)Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu krajowego przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne aktualne zezwolenie (licencje), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2)Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
a) Wykonawca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje samochodem z liczbą co najmniej 7 miejsc, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, w tym z 2 miejscami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w tym obowiązkowo:
- wyposażonym w atestowaną windę załadowczą lub rampę najazdową z powłoką antypoślizgową, umożliwiająca wprowadzenie wózka do pojazdu,
- system mocowania wózka inwalidzkiego (pasy kotwione do podłogi pojazdu poprzez mocowania szynowe w pojeździe) lub system bezpieczeństwa równoważny z powyższym opisem.
- posiadającym aktualne badanie techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
- nie starszym niż 10 lat (liczone w latach wg wpisu w dowodzie rejestracyjnym "Rok produkcji")
Pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną usługę z zakresu specjalistycznego transportu uczniów niepełnosprawnych w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy, w ramach jednej umowy.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w/w warunek Wykonawcy ci mogą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru
Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2.Zal nr 5 - Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3.Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zal nr 1 - Formularz ofertowy
Zal nr 3 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
Zal nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/ w ramach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.