eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa fabrycznie nowego Ambulansu transportowego typu A2Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego Ambulansu transportowego typu A2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego Ambulansu transportowego typu A2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3e63e74-8d1b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Dostawa fabrycznie nowego Ambulansu transportowego typu A2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu (dalej jako
„System”, „Platforma”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym (Wykonawcom) przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@spzozjaroslaw.pl (nie dotyczy składania ofert lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi
100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ZP-3502/84/2023

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu 37-500 ul. Kościuszki nr 18
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Jarosławiu: telefon: 16 6240656; e-mail: daniel.panek@mpls.com.pl; iod@spzozjaroslaw,pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy; ZP-3502/84/2023
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawa z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3502/84/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego Ambulansu transportowego typu A2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych wymaganych/parametrów ocenianych zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (dale j: SWZ) i obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z obiektywnych przyczyn funkcjonalnych i technologicznych z następujących względów:
Przedmiot zamówienia obejmuje jeden pojazd , wobec czego nie ma możliwości podziału zamówienia na części z przyczyn oczywistych i obiektywnych. Przedmiot zamówienia jest niepodzielny, a sztuczny i niecelowy podział na części zagrażałby właściwemu wykonaniu zamówienia.

5. Kody określone w słowniku głównym Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 34114121-3 Karetki
• 33100000-1 Urządzenia medyczne

6. Zaoferowany samochód transportowy musi:
a) być nowy (rok produkcji 2023), nieużywany, sprawny technicznie, z kompletnym
wyposażeniem przewidzianym przez producenta dla danej wersji samochodu;
b) w dniu odbioru przedmiotu zamówienia powinien być wyposażony w niezbędne płyny eksploatacyjne oraz paliwo umożliwiające dostarczanie samochodu do siedziby Zamawiającego.
d) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym);
e) posiadać homologacje zgodnie z zapisami z Działu III, rozdz. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.);
f) spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.

W odniesieniu do zapisów SWZ, w których Zamawiający odwołuje się do norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Wymagany termin gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru:
• min 24 miesiące na cały pojazd z elementami zabudowy i wyposażenia;
Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XXVII SWZ.
UWAGA: Wypełnić Załącznik nr 2 do SWZ – TABELA PARAMETRY OCENIANE (Dokumenty i informacje składane w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium Waga [%] Maksymalna liczba punktów do
uzyskania w danym kryterium
Cena brutto [C] 60% 60,00 pkt
Okres udzielonej gwarancji [G] 40% 40,00 pkt
RAZEM: 100% 100,00 pkt

W kryterium „cena brutto” [C] ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie ofertowej ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i będzie przeliczona według wzoru opisanego poniżej

Wartość brutto oferty z najniższą ceną
niepodlegającej odrzuceniu
Cena brutto = -------------------------------------------------------- x 60 pkt
Wartość brutto oferty badanej
Cena oferty ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; powinna być podana jako wartość netto i brutto.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt

W kryterium „Okres udzielonej gwarancji” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji zawartych w TABELI ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH (Załącznik nr 2 do SWZ) wg punktacji podanej poniżej:
udzielenie gwarancji na okres równy 24-25 miesięcy 0 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 26-27 miesięcy 3,25 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 28-29 miesięcy 6,5 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 30-31 miesięcy 9,75 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 32-33 miesięcy 13 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 34-35 miesięcy 16,25 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 36-37 miesięcy 19,5 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 38-39 miesięcy 22,75 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 40-41 miesięcy 26 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 42-43 miesięcy 29,25 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 44-45 miesięcy 32,5 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 46-47 miesięcy 35,75 pkt
udzielenie gwarancji na okres równy 48 i więcej miesięcy 40 pkt

Uwaga:
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach (w przeciwnym razie zostanie on zaokrąglony przez Zamawiającego w górę).
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium Gwarancja.
Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone.
UWAGA: Deklaracja okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SWZ. W przypadku nie zawarcia w formularzu ofertowym deklaracji dotyczącej okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące.

UWAGA: Wypełnić Załącznik nr 2 do SWZ – TABELA PARAMETRY OCENIANE (Dokumenty i informacje składane w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbą punktów oraz będzie spełniała wymagane parametry techniczne oraz wymagania zawarte w SWZ.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszym w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie karetki (ambulansu) o wartości co najmniej 300 tys. zł. brutto,

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, co potwierdzi odpowiednim wykazem zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków - Załącznik nr 3 do SWZ;
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (wzór – Załącznik Nr 7 do SWZ).
c) Wobec przesłanek wykluczenia wynikających z przepisów odrębnych, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania jako podmiotowy środek dowodowy Wykonawca przekaże: Oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia sankcyjnego UE,
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
e) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć w formie oryginału.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie karetki (ambulansu) o wartości minimalnej 300 tys. zł. brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, co potwierdzi odpowiednim wykazem zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
c) oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych - załącznik nr 4 do SWZ;
d) karty techniczne, katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora w języku polskim, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych - załącznik nr 4 do SWZ;
b) karty techniczne, katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora w języku polskim, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.
§ 14 Zmiana Umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:
1) zastąpienia przedmiotu umowy równoważnym odpowiednikiem (tj. posiadającym wymagania techniczne równoważne, nie gorsze niż wymagane w specyfikacji warunków zamówienia) w
przypadku braku dostępności na rynku lub wycofania z obrotu, wstrzymania lub zakończenia produkcji;
2) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, nowszej generacji w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą skutkować zwiększeniem wartości brutto określonej w § 5 ust. 1.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają zawarcia aneksu do Umowy i dokonywane będą na wniosek jednej ze Stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.