eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osieczna › Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Osieczna oraz stacji ujęcia wody w m.KlaninyOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Osieczna
oraz stacji ujęcia wody w m.Klaniny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osieczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 1

1.5.2.) Miejscowość: Osieczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-242

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gminaosieczna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugosieczna.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Osieczna
oraz stacji ujęcia wody w m.Klaniny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a382b275-8dc1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047554/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Osieczna oraz ujęcia wody w m. Klaniny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-osieczna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-osieczna.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://gmina-osieczna.ezamawiajacy.pl
2. Oferty, oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się jednym z poniższych sposobów:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 podpisem zaufanym,
 elektronicznym podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych, jak również sposób ich sporządzenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie zakupowej https://gmina-osieczna.ezamawiajacy.pl
W zakładce Baza wiedzy znajduje się szczegółowa instrukcja odnośnie założenia konta przez Wykonawcę (Instrukcja dla Wykonawcy).
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego Rozdziału:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie Gminy Osieczna: https://gmina-osieczna.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl .
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany na stronę https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
b) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Korespondencja”.
7. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Pozostałe informacje znajdują się w Rozdz. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Osieczna oraz stacji ujęcia wody w m.Klaniny.

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji postępowania, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarach robót, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

3. Charakterystyka zadania:

Zadanie 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Osieczna
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Osieczna o mocy do 18 kWp na trzech wiatach drewnianych do 35m2 każda.
Planowana inwestycja to Budowa trzech wiat o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,63x4,60m i wysokości 4,8m., fundamenty: stopy fundamentowe żelbetowe, dach jednospadowy wykonany z paneli fotowoltaicznych, posadzka z kostki betonowej. Powierzchnia zabudowy jednej z trzech identycznych wiat 25,90m2.

1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
a) Panele fotowoltaiczne o mocy 540 Wp-33 szt.
b) Falownik 20kW-1szt.
c) Zabezpieczenie p.poż, ograniczniki przepięć, zabezpieczenia nadprądowe- 1szt.
d) Kamera monitoringu na budynku stacji i konstrukcji naziemnej- 2szt.
e) Oświetlenie konstrukcji lampą z czujnikiem ruchu-1szt.
f) Pomiary instalacji fotowoltaicznej
g) Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz z uruchomieniem -1kpl.
2. WIATA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ O WYMIARACH 5,63m*4,6m – 3szt.
a) Roboty ziemne z przewozem ziemi na odl. Do 20m.- 54m3
b) Ławy fundamentowe żelbetowe pod słupy-4,86m3
c) Krokwie 14*7cm- 1,399m3
d) Miecze, Zastrzały, Słupy 14*14cm, Płatwie 14*14cm- 15,146m3
e) Ołacenie połaci dachowychłatami 38*50mm-102m2
f) Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm i pospółki gr. 10cm. -67,26m2
g) Krawężniki betonowe wtopione na ławie betonowej -18mb
h) Obrzeża betonowe 30*8cm na podsypce cementowo- piaskowej -54mb
i) Rusztowania ramowe warszawskie- 72m2
j) Lampa zewnętrzna -1szt.
k) Dwukrotne malowanie konstrukcji drewnianej- 100m2
l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych- 15mb
m) Montaż rur spustowych o śr. 12cm- 9mb.

Zadanie 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla stacji ujęcia wody w m.Klaniny
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku stacji ujęcia wody w m.Klaniny o mocy do 9,9 kWp na konstrukcji naziemnej oraz termomodernizacja budynku stacji i przebudowa ogrodzenia.
Planowana inwestycja to Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku stacji ujęcia wody w miejscowości Klaniny (konstrukcja naziemna o wymiarach 11,75x4,2m; wysokość 2,9m’ nachylenie 25 stopni, panele fotowoltaiczne o mocy 450 kWp-22 szt. Falownik 10kW, zabezpieczenie p.poż. przepięć i nadprądowe, kamera monitoringu-2 szt. oświetlenie lampa z czujnikiem ruchu-1 szt.) termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (ocieplenie styropianem gr. 15 cm, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, daszek nad wejściem, montaż rynien dachowych i rur spustowych odmalowanie elewacji, instalacja odgromowa) i przebudowa ogrodzenia (demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z bramą i furtką oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką, podmurówka betonowa). Wymiary budynku hydroforni Klaniny: Długość 5,30m; Szerokość 5,35m; Wysokość budynku 4,96m.
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
a) Wykucie z muru krat stalowych wraz z ponownym montażem- 4szt.
b) Wykucie z muru drzwi drewnianych i skrzydeł drzwiowych o wym. 1,8*2,2m.-1szt.
c) Demontaż okien drewnianych-4szt.
d) Rozbiórka obróbek blacharskich-10m2
e) Demontaż daszków nad wejsciem-1szt.
f) Demontaż obróbek blacharskich- parapety zewnętrzne-3m2
g) Demontaż rur spustowych-6 mb.
h) Demontaż rynien dachowych-13 mb.
i) Demontaż świetlików- 2szt. o wym. 5*1,5m
2. STOLARKA OKIENNA I PARAPETY
a) Okna z PCV z obróbka obsadzenia-4m2
b) drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne aluminiowe profil ciepły-1 szt. ( wymiary: 1,8*2,2m. )
c) Obróbki blacharskie- parapety zewnętrzne-15m2
d) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej-10m2
3. ELEWACJA
a) Osłony okien folią -7,96 m2
b) Montaż listwy przyokiennej APu-30,6 m
c) Ocieplenie ścian- zamocowanie listwy cokołowej-21,3.mb
d) Oczyszczanie mechaniczne podłoża i zagruntowanie – 72,1m2
e) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm , warstwa siatki wraz z masą podkładową i zagruntowaniem -64,14m2
f) Ocieplenie ścian -ościeża –styropian z 1 warstwą siatki -10,4 m2
g) Spadki pod obróbki blacharskie-2,4 m2
h) Mocowanie płyt styropianowych dyblami-256,56 szt.
i) Ocieplenie ścian-ochrona narożników kątownikiem-39 mb.
j) Wyprawy elewacyjna na ścianach z tynku mineralnego-64,14.m2
k) Wyprawy elewacyjna na ościeżach z tynku mineralnego- 6,78m2
l) Oczyszczanie mechaniczne i zmycie elewacji-ościeża-6,78 m2
m) Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotne tynk fakturowy-70,94m2
n) Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotne tynk fakturowy-ościeża-6,8 m2
o) Dwukrotne malowanie drewnianych powierzchni z dwukrotnym szpachlowaniem-podbitka drewniana – 12,3 m2
4. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
a) montaż rynien dachowych o śr. 15cm- 13 mb
b) Montaż rur spustowych o śr. 12cm- 6,0 mb
c) Wymiana instalacji odgromowej-46,6 mb
d) Lampy zewnętrzne-1 szt.
e) Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych- 10m2
f) Montaż daszka nad wejściem szer. 2,5m wykonany z poliweglanu-1 szt.
5. ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE+ RUSZTOWANIA
a) Rusztowania ramowe warszawskie wysokości do 10m. wraz z kurtynami osłonowymi mocowanymi na rusztowaniach-96m2
b) wyprawa elewacyjna-masa podkładowa-cokół budynku+boki schodów- 7,94m2
c) wykonanie tynku żywicznego- 7,94 m2
d) Okładziny schodów oraz podestu przed wejściem głównym z granitu- 4,76 m2
6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
a) Wykonanie konstrukcji naziemnej o wymiarach 11.75*4,2m. Wysokość konstrukcji 2,9m. nachylonej pod katem 25 stopni zgodnie z dokumentacja projektową-1kpl.
b) Panele fotowoltaiczne o mocy 450kWp-22 szt.
c) Falownik 10kW-1szt.
d) Zabezpieczenie p.poż, ograniczniki przepięć, zabezpieczenia nadprądowe- 1szt.
e) Kamera monitoringu na budynku stacji i konstrukcji naziemnej- 2szt.
f) Oświetlenie konstrukcji lampą z czujnikiem ruchu-1szt.
g) Pomiary instalacji fotowoltaicznej
h) Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz z uruchomieniem -1kpl.
7. OGRODZENIE
a) Demontaż siatki ogrodzeniowej , słupków , bramy wjazdowej i furtki wraz z utylizacja i wywozem elementów ogrodzenia-1kpl.
b) Wytyczenie ogrodzenia oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej-1kpl.
c) Brama panelowa dwuskrzydłowa szer. 5m i wysokości 1,5m. wraz ze słupkami wbetonowanymi do podłoża malowana proszkowo koloru zielonego wraz z klamką otwieraną na klucz-1szt.
d) Furtka panelowa szer. 1,0m. i wysokości 1,5m. wraz z słupkami wbetonowanymi do podłoża malowana proszkowo koloru zielonego wraz z klamką otwierana na klucz-1szt.
e) Ogrodzenie panelowe wraz ze słupkami , obejmami, ceownikami do łączenia podmurówki wysokości 1,53m. wraz z słupkami wbetonowanymi do podłoża malowanymi proszkowo koloru zielonego wraz z podmurówką betonową wys. 25cm.-150mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:


C - Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty – 60
GP - Liczba punktów uzyskanych w kryterium – wydłużony termin gwarancji na panele fotowoltaiczne – 20
GI - Liczba punktów uzyskanych w kryterium – wydłużony termin gwarancji na inwertery - 20
LP - Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną - 100
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru: LP = C + GP + GI.
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony termin gwarancji na panele fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony termin gwarancji na inwertery

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wskazania osoby (kierownika budowy), która będzie w szczególności odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi i będzie posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne oraz doświadczenie zawodowe na co najmniej jednym zadaniu, jako kierownik budowy/kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, polegającym na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji/termomodernizacji budynku/obiektu budowlanego, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto;
oraz
b) wskazania osoby (instalatora) posiadającej certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru Załącznika nr 5 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza łączenie obu funkcji przez jedną osobę spełniającą wszystkie wymagania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) w odniesieniu do warunków zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ).
2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4) Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.
5) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

2. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Pozostałe informacje znajdują się w Rozdz. VI SWZ Etap 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia należy – złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza Oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a i załącznik 2b).
a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale V ust. 1 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale V ust. 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale V SWZ.
b) Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca, każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 3 do SWZ) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy (wzór – załącznik nr 4 do SWZ)
a) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Szczegółowy wykaz zawarty jest w Rozdz. VI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI Etap 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 dokumenty wspólne takie jak np. formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
9. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zamawiającego będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie wypłacona zaliczka w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaliczka, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wypłacana z udziału własnego Zamawiającego w finansowaniu inwestycji stanowiącej przedmiot umowy.
Zasady rozliczania opisane zostały w § 3 Projektowanych postanowień umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Projektowane postanowienia umowy w zakresie, który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi w § 17 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-osieczna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp oraz
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Termin wykonania:
1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy oznacza zakończenie i odbiór wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa. Termin zakończenia robót budowlanych oznacza zakończenie wszystkich robót budowlanych, potwierdzony wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uzgodniony z Inspektorem Nadzoru szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W harmonogramie rzeczowym wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wytyczne Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji.
4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca przedłoży do akceptacji aktualizację harmonogramu rzeczowego w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu. Inspektor Nadzoru i Zamawiający mogą wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu lub jego aktualizacji w terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 84 8341 0000 0000 0156 2000 0007 (Bank Spółdzielczy w Skórczu) z adnotacją: budowa instalacji fotowoltaicznej w gm.Osieczna.
4. Szczegółowe informacje zawiera Rozdz. XVIII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.