eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › "Wykonywanie usługi monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt bytujących na terenie lotniska w Dęblinie w 2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonywanie usługi monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt bytujących na terenie lotniska w Dęblinie w 2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261518173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonywanie usługi monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt bytujących na terenie lotniska w Dęblinie w 2024 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db1262cb-8cf7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 USŁUGI SOKOLNICZE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, z zastrzeżeniem, że oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną!

Zamawiający informuje, że poczta elektroniczna nie jest środkiem komunikacji do złożenia oferty, ponieważ istnieje obowiązek jej zaszyfrowania i uniemożliwienia otwarcia przez wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
 posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.

Proces składania oferty lub wniosku przez Wykonawcę na platformie SmartPZP odbywa się w ciągu jednej sesji przeglądarki! Nie można zapisać wprowadzonych danych lub załączników i powrócić do składania oferty lub wniosku w późniejszym terminie.

Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
13. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

14. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl ;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt bytujących na terenie lotniska w Dęblinie w 2024 roku” SPRAWA 66/23/P, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych w związku z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”);
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 66/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt bytujących na terenie lotniska w Dęblinie w 2024 roku”.

Realizacja zadań będących w zakresie przedmiotowej usługi, polegać będzie na przemieszczaniu się po terenie lotniska własnym środkiem transportu i na własny koszt.

Świadczenie niniejszej usługi ma na celu ograniczenie zagrożeń związanych
z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami i innymi zwierzętami
na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie i ewentualnością nastąpienia w tych okolicznościach zdarzeń lotniczych, uwzględniając postanowienia zapisów ustawy z dnia 03.07.2002 r. Prawo lotnicze oraz ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt a także wytycznych zawartych w Piśmie DG RSZ Nr 68320/DG/2/17 z dnia 14.11.2017 r. oraz Decyzji RDOŚ w Lublinie WPN.6401.119.2022.AO.1 z dnia 23 listopada 2022 roku.

Teren lotniska, w myśl art. 26 pkt 4) ustawy z dnia 13.10.1995r. Prawo łowieckie traktowany jest jako obiekt specjalny i nie wchodzi w skład obwodu łowieckiego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Ofertowy (załącznik Nr 1 do umowy)
b) Załącznik nr 1a do SWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – OPZ (załącznik Nr 2 do umowy), w którym zawarty jest m. in.: zakres usług, metody pracy, wykorzystanie gatunków ptaków; szczegółowe obowiązki wykonawcy, organizacja pracy w sytuacjach szczególnych itp.
c) Załącznik Nr 8 - Projektowane postanowienia umowy.
6. Wymagania dotyczące realizacji umowy, usług i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 8 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77600000-6 - Usługi myśliwskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)
1. cena brutto (za ok. 12 miesięcy) za realizację usługi monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt bytujących na terenie lotniska w Dęblinie Waga kryterium- 60% Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium- 60 punktów,
2. „Czas reakcji” tj.: liczba godzin, jakie potrzebuje Wykonawca na przybycie na teren lotniska wojskowego w Dęblinie w sytuacji szczególnej i nieprzewidzianej, licząc od godziny przekazania informacji przez kontrolera lotniska o konieczności realizacji usługi płoszenia ptactwa w pełnych godzinach Waga kryterium- 40%, Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium- 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający stawia szczególne wymagania w zakresie spełniania tego warunku.
Warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) ważną Legitymację Polskiego Związku Łowieckiego wraz z dowodem opłaconych składek na cały okres trwania umowy, z ważnymi uprawnieniami sokolniczymi udokumentowanymi wpisem do wyżej wymienionej Legitymacji PZŁ (zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. Prawo łowieckie) dla 2 osób zgłoszonych do realizacji usługi płoszenia ptactwa i innych zwierząt. Przy czym co najmniej jedna z tych osób musi posiadać minimum roczne doświadczenie w świadczeniu usług odstraszania ptaków metodą sokolniczą na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych (potwierdzone referencjami w przypadku Wykonawcy lub jego oświadczeniem, że co najmniej 1 osoba u niego zatrudniona realizowała usługi płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach wojskowych lub cywilnych w okresie minimum 1 roku.
b) ważną Decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego na podstawie ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie dla każdej ze zgłoszonych do realizacji umowy osób;
c) ważne zezwolenie na broń myśliwską wraz z zaświadczeniem o sprawności technicznej broni myśliwskiej.

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczególne wymagania w zakresie spełniania tego warunku.
Warunek zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto, obejmującą swym zakresem wykonywanie usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach cywilnych lub wojskowych wraz z podaniem jej wartości, opisu przedmiotu usługi, okresu wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została zrealizowana wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, czy usługa jest lub została wykonana należycie;
W przypadku wykazania kilku usług, każda z wymienionych w wykazie musi być udokumentowana, że została wykonana należycie;

Jedno zamówienie oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy (1 zamówienie = 1 umowa).

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zrealizowanych usług w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego (kwoty wymaganej przez Zamawiającego)
b) dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia sokolnicze (zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie) posiadającymi ważne Legitymacje Polskiego Związku Łowieckiego, potwierdzające posiadanie przez te osoby uprawnień sokolniczych. W legitymacji tej winny być pieczątki potwierdzające opłacenie składek, Wykonawca musi posiadać ważną legitymację na cały okres świadczenia przedmiotowych usług.
Przynajmniej jedna z osób posiadających uprawnienia sokolnicze musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu usług odstraszania ptaków metodą sokolniczą na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych.
Osoby posiadające uprawnienia sokolnicze muszą posiadać ważną decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego na podstawie Ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie;

Wykonawca wpisuje zadeklarowaną liczbę osób do Wykazu osób stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.
Warunek zdolności technicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym potencjałem technicznym spełniającym minimalne warunki określone przez zamawiającego. Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje:
a) co najmniej 1 samochodem przeznaczonym do przemieszczania się po/oraz poza terenem lotniska, przystosowany do przewożenia ptaków łowczych, ptaków schwytanych w za pomocą pułapek żywołownych oraz psów;
b) co najmniej jednym pistoletem hukowym;
c) środkami optycznymi, potrzebnymi do identyfikacji ptaków (lornetka);
d) od 4 do 8 ptaków łowczych zdolnych do pracy, posiadających świadectwa zwalniające z zakazów podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, (świadectwo CITES) oraz zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody zarejestrowanych we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym;
e) odpowiednimi dokumentami Europejskiego świadectwa pochodzenia, w tym dla wyhodowanych młodych ptaków, które są przetrzymywane i szkolone na lotnisku;

Optymalnie do pracy na lotnisku Wykonawca będzie wykorzystywał następujące gatunki ptaków:
• Raróg (Falco cherrug)
• Raróg górski (Falco biarmicus)
• Sokół wędrowny (Falco peregrinus)
• Jastrząb (Accipiter gentilis)
• Myszołowiec (Parabuteo unicinctus)
• lub inne gatunki, których wykorzystanie zostanie wskazane, jako zasadne na dęblińskim lotnisku oraz uzgodnione z Zamawiającym

Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych gatunków sów (Strigiformes) oraz pustułki (Falco tinnunculus);


f) dokumentem stwierdzającym zarejestrowanie ptaków, przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia we właściwym terytorialnie Starostwie Powiatowym zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody zarejestrowanych we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym (dla posiadanych ptaków łowczych);
g) odpowiednim dokumentem Europejskiego świadectwa pochodzenia, w tym dla wyhodowanych młodych ptaków, które są przetrzymywane i szkolone na lotnisku (Świadectw zwalniających z zakazów podejmowania działań komercyjnych wydanych przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, (świadectwo CITES);
h) co najmniej dwa psy najlepiej różnych ras, tak aby zróżnicowaną pracą uzupełniały się w ramach pro-aktywnych (sama obecność psów) oraz re-aktywnych (płoszenie ptaków) działań. Zaleca się do stosowania na lotniskach psów średniej wielkości, pochodzących z następujących grup (zgodnie z klasyfikacją Związku Kynologicznego w Polsce), zgodnych z podziałem ras psów Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej (FCI):
GRUPA 1 – (jedna rasa: Border collie)
GRUPA 6 – (np. gończy polski, posokowiec)
GRUPA 7 – (np. spaniel bretoński, pointer, seter angielski, wyżeł niemiecki)
GRUPA 8 – (jedna rasa: płochacz niemiecki)
Każdy z psów musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy.

i) Książeczkami zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami (dla wszystkich posiadanych psów) wraz z dokumentami ich pochodzenia;

j) w samochodzie i swobodnie posługuje się kluczem terenowym do identyfikacji ptaków (optymalnie Przewodnik Collinsa, Ptaki).

Wykonawca wpisuje informacje dot. zadeklarowanych narzędzi i zwierząt do Wykazu narzędzi stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:
2.3.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4) ustawy Pzp;

Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/spółki cywilne – wskaże w oświadczeniu załącznik Nr 2/2a do SWZ bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

2.3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
 art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7/7a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:
2.1.1. ważną Legitymację Polskiego Związku Łowieckiego wraz z dowodem opłaconych składek na cały okres trwania umowy, z ważnymi uprawnieniami sokolniczymi udokumentowanymi wpisem do wyżej wymienionej Legitymacji PZŁ dla 2 osób zgłoszonych do realizacji usługi płoszenia ptactwa i innych zwierząt. Przy czym co najmniej jedna z tych osób musi posiadać minimum roczne doświadczenie w świadczeniu usług odstraszania ptaków metodą sokolniczą na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych (potwierdzone referencjami w przypadku Wykonawcy lub jego oświadczeniem, że co najmniej 1 osoba u niego zatrudniona realizowała usługi płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach wojskowych lub cywilnych w okresie minimum 1 roku.
2.1.2. ważną Decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego dla każdej ze zgłoszonych do realizacji umowy osób;
2.1.3. ważne zezwolenie na broń myśliwską wraz z zaświadczeniem o sprawności technicznej broni myśliwskiej.
2.2. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda:
2.2.1. wykazu usług wykonanych- Z przedłożonego wykazu musi wynikać w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał co najmniej:
 jedno zamówienie (umowę) obejmującą swoim zakresem: świadczenie usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach cywilnych lub wojskowych wraz z podaniem jej wartości, opisu przedmiotu usługi, okresu wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została zrealizowana wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, czy usługa jest lub została wykonana należycie o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych )
2.2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
W wykazie osób o którym mowa wyżej wykonawca winien wykazać osoby, którymi będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
 dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia sokolnicze
 Przynajmniej jedna z osób posiadających uprawnienia sokolnicze musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu usług odstraszania ptaków metodą sokolniczą na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych.
 Osoby posiadające uprawnienia sokolnicze muszą posiadać ważną decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego na podstawie Ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie;
2.2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
W wykazie wykonawca powinien wykazać, że dysponuje następującymi narzędziami i zwierzętami:
 co najmniej 1 samochodem
 co najmniej jednym pistoletem hukowym;
 środkami optycznymi, potrzebnymi do identyfikacji ptaków (lornetka);
 Wykonawca wykaże, że posiada w samochodzie i swobodnie posługuje się kluczem terenowym do identyfikacji ptaków (optymalnie Przewodnik Collinsa, Ptaki);
 od 4 do 8 ptaków łowczych zdolnych do pracy
 co najmniej dwa psy najlepiej różnych ras, tak aby zróżnicowaną pracą uzupełniały się w ramach pro-aktywnych (sama obecność psów) oraz re-aktywnych (płoszenie ptaków) działań.
2.2.4. dokumentu stwierdzającego zarejestrowanie ptaków, przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia we właściwym terytorialnie Starostwie Powiatowym
2.2.5. odpowiedniego dokumentu Europejskiego świadectwa pochodzenia, w tym dla wyhodowanych młodych ptaków, które są przetrzymywane i szkolone na lotnisku
2.2.6. Książeczki zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami (dla wszystkich posiadanych psów) wraz z dokumentami ich pochodzenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ

1.2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru – załącznika Nr 2 do SWZ)
1.3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru – załącznika Nr 3 do SWZ)
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru – załącznika Nr 2 do SWZ) oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru – załącznika Nr 3 do SWZ) – w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (według wzoru – załącznika Nr 5 do SWZ)
1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 .3, 1.4, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (według wzoru – załącznika Nr 2a do SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru – załącznika Nr 3a do SWZ) oraz
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ;
1.6. Pełnomocnictwo
1.7. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4) ustawy Pzp
1.8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
9) W przypadku, o którym mowa w pkt 8), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605 z późn. zm.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ, danych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, o których mowa w pkt. 2.
4. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w §14 projektowanych postanowień umowy (stanowiących załącznik Nr 8 do SWZ).
6. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 456 ustawy Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;
2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT;
3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;
4) na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§ 15
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale XII pkt. 2 i 3 należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą Pzp”. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Postępowania prowadzone jest w trybie podstawowym o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp tj. 140 000,00 Euro.
3. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Dokumentacja prowadzonego postępowania oraz wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ dostępne będą na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz , zwanej dalej „Platformą”.

2. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;

4. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

5. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

7. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
10. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 oraz 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platformą) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (strona dotycząca tego postępowania)


13. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

Uzasadnienie braku podziału na części.
Podział zamówienia na części utrudniłby w znacznym stopniu prowadzenie należytej ochrony sokolniczej. Skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby wprowadzić niepotrzebne działania przeciwstawne co mogłoby poważnie zagrozić bezpieczeństwu lotów zwiększając ryzyko zderzenia statku powietrznego z ptakami.

Prowadzenie działań monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt bytujących na terenie lotniska w Dęblinie zmniejsza zagrożenie zderzenia statków powietrznych z ptakami i zwierzyną mogącą wtargnąć na drogę startową lub kołowania a tym samym zwiększa poziom bezpieczeństwa lotów. Usługa odstraszania ptaków na lotniskach jest czynnością standardową i jest niezbędna dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.