eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Odławianie zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu Miasta Siedlce, opieka weterynaryjna nad odłowionymi zwierzętami i wolno żyjącymi kotami w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odławianie zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu Miasta Siedlce, opieka weterynaryjna nad odłowionymi zwierzętami i wolno żyjącymi kotami w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odławianie zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu Miasta Siedlce, opieka weterynaryjna nad odłowionymi zwierzętami i wolno żyjącymi kotami w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55336f6a-7a06-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Odławianie zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu Miasta Siedlce, opieka weterynaryjna nad odłowionymi zwierzętami i wolno żyjącymi kotami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494632

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.54.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 348974,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odławianie zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu Miasta Siedlce, opieka weterynaryjna nad odłowionymi zwierzętami i wolno żyjącymi kotami. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1. Usługi stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane przez całą dobę na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, Straży Miejskiej, Policji.
2. Rozpoczęcie akcji wyłapywania zwierząt nastąpi najpóźniej 60 minut od chwili zgłoszenia.
3. Wyłapane zwierzęta zostaną przewiezione do miejsca czasowego przetrzymywania, podczas którego zostaną poddane ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii i udzielona zostanie niezbędna pomoc.
4. Wyłapane zwierzęta zostaną zweryfikowane, czy nie posiadają elektronicznego mikroprocesora, a w przypadku znalezienia go Wykonawca podejmie kroki zmierzające do odszukania właściciela w dostępnych rejestrach w celu zwrotu zwierzęcia oraz wezwie właściciela do odbioru zwierzęcia.
5. Wykonawca podejmie działania zmierzające do adopcji i znalezienia nowych właścicieli dla odłowionych bezdomnych zwierząt.
6. Zwłoki padłych zwierząt zostaną przekazane firmie zajmującej się utylizacją zwłok zwierzęcych. Z przekazania zwłok do utylizacji sporządza się protokół zawierający
m. in. następujące dane: gatunek zwierzęcia i ilość przekazanych zwłok (kg).
7. Zwierzęta z terenu Miasta Siedlce mogą być odłowione i dostarczone do Wykonawcy przez Straż Miejską w Siedlcach, wówczas Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami za odłowienie - jedynie za faktycznie wykonaną usługę.
8. Prawo do dostarczania zwierząt do lekarza weterynarii, o którym mowa w § 1 pkt. 5 pkt. e) umowy przysługuje ponadto społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zostali zarejestrowani w Urzędzie Miasta Siedlce. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących będzie dostarczony Wykonawcy i na bieżąco aktualizowany. W przypadku konieczności podjęcia działań ratujących życie zwierzęcia, czynności należy podjąć niezwłocznie. W innych przypadkach zakres usług należy uzgodnić z Zamawiającym.
9. W ciągu 24 godz. od odłowienia zwierzęcia Wykonawca wykona zdjęcie i prześle je w wersji elektronicznej Zamawiającemu wraz z opisem zwierzęcia, stanu zdrowia oraz gdzie i kiedy zostało odłowione (w przypadku odłowienia zwierzęcia w sobotę, niedzielę lub w dniu świątecznym zdjęcie zostanie przesłane w pierwszym dniu roboczym).
10. Minimum raz w tygodniu Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub innej osobie przez niego wyznaczonej wykonanie dodatkowych zdjęć i filmów w celach adopcji zwierząt.
11. Przed przekazaniem do schroniska Wykonawca zaszczepi psa przeciwko wściekliźnie oraz podstawowym chorobom zakaźnym, odrobaczy, odpchli, dostarczy do lecznicy wskazanej przez Zamawiającego w celu dokonania sterylizacji lub kastracji oraz elektronicznego oznakowania psa.
12. Do każdego psa przekazanego do schroniska Wykonawca dołącza książeczkę zdrowia psa oraz protokół przyjęcia/przekazania psa do schroniska, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, który następnie przekazuje się Zamawiającemu.
13. Zwierzęta wolno żyjące po wyleczeniu będą wypuszczane do naturalnego środowiska (miejsce uzgodnione z Zamawiającym), a w przypadku bezdomnych kotów oswojonych podczas pobytu w zakładzie leczniczym dla zwierząt, Wykonawca podejmie kroki w kierunku ich adopcji. Koty wolno żyjące przed wypuszczeniem do naturalnego środowiska zostaną przewiezione do lecznicy wskazanej przez Zamawiającego w celu dokonania sterylizacji lub kastracji.
14. Zabiegi profilaktyczne, takie jak odrobaczenie, zwalczanie pasożytów zewnętrznych oraz szczepienie przeciwko zakaźnym chorobom wirusowym - jeśli chodzi o szczepienie kotów wolno żyjących szczepionkami wieloskładnikowymi, należy rozważyć i postępować zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Nie należy np. wykonywać szczepienia u kotów,
które są krótko w zakładzie leczniczym dla zwierząt (silny stres i różnorodne zabiegi wykonywane w zbyt krótkim czasie obniżają odporność zwierząt, co spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego) lub dostawały silne antybiotyki itd. W przypadkach wątpliwych lepiej odstąpić od szczepienia.
15. Konieczne jest zapewnienie zwierzęciu pobytu w zakładzie leczniczym dla zwierząt, adekwatnie do czasu leczenia, pobyt powyżej 21 dób musi być uzgadniany z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98380000-0 - Usługi psiarni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.