eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › 安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarz康u Mienia Komunalnego w Bia造mstoku.Og這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarz康u Mienia Komunalnego w Bia造mstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zarz康 Mienia Komunalnego w Bia造mstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J霩efa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarz康u Mienia Komunalnego w Bia造mstoku.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-38d68999-8935-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00517699

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00023174/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.21 Us逝gi pocztowe.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne:
Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie Zakupowej tj.:
- sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s na komputer,
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta.

Wymagania organizacyjne:
Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn.
W przedmiotowym post瘼owaniu zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przekazywania sobie przez strony post瘼owania o鈍iadcze,
wniosk闚, zawiadomie oraz informacji za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl w sekcji „Modu korespondencji”.
W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia korespondencja elektroniczna (inna ni oferta wykonawcy i za陰czniki do oferty) odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej „Modu korespondencji”. Korespondencja przes豉na za pomoc tego formularza nie mo瞠 by szyfrowana.
Og鏊ne zasady korzystania z Platformy, z zastrze瞠niem ust. 14 niniejszego rozdzia逝:
- zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie ZMK Bia造stok https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
- wykonawca po wybraniu opcji „przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub do za這瞠nia bezp豉tnego konta. Wykonawca zak豉da konto wykonuj帷 kroki procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustanawia has這, nast瘼nie powtarza has這, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj si”,
- po potwierdzeniu adresu e-mail nale篡 si zalogowa za pomoc przycisku „Zaloguj” w celu uko鎍zenia procesu rejestracji,
- po wpisaniu loginu i has豉 nale篡 u篡 przycisku „Zaloguj si”, a po zalogowaniu si nale篡 wybra zak豉dk „Rejestracja”,
- po wype軟ieniu formularza rejestracyjnego podzielonego na cztery etapy nale篡 wys豉 wniosek rejestracyjny do weryfikacji za pomoc przycisku „Wy郵ij wniosek”. Kod pocztowy w formularzu powinien by wpisany w formacie XX-XXX natomiast numer NIP/PESEL oraz numery telefon闚 jako ci庵 cyfr (bez my郵nika lub spacji mi璠zy cyframi),
- wiadomo嗆 potwierdzaj帷a aktywacj konta zostanie przes豉na na adres
e-mail u篡ty podczas rejestracji w ci庵u 6 godzin roboczych od przes豉nia wniosku do akceptacji. Je瞠li niezb璠na jest szybsza weryfikacja wniosku, istnieje mo磧iwo嗆 kontaktu z infolini wsparcia (22 257 22 23) z pro軸 o przyspieszenie weryfikacji wniosku rejestracyjnego. Infolinia jest czynna w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00.
- po za這瞠niu konta wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia oferty w post瘼owaniu. Komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym, a wykonawcami, w szczeg鏊no軼i zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej. Za dat przekazania za鈍iadcze oraz informacji przyjmuje si dat ich wys豉nia za po鈔ednictwem „Modu逝 korespondencji”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Realizuj帷 przepisy Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz uwzgl璠niaj帷 wymagania okre郵one w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej tak瞠 „ustaw”, zamawiaj帷y informuje o zasadach przetwarzania danych wykonawcy lub os鏏 po stronie wykonawcy oraz o przys逝guj帷ych prawach z tym zwi您anych:
1) administratorem Pa雟twa danych osobowych jest:
Zarz康 Mienia Komunalnego w Bia造mstoku z siedzib przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Bia造stok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony danych w Zarz康zie Mienia Komunalnego
w Bia造mstoku, mo磧iwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz sp馧ka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzib w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisan do Rejestru Przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego, prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako w豉軼iciel Platformy Zakupowej, na kt鏎ej Zarz康 Mienia Komunalnego
w Bia造mstoku prowadzi post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, dzia豉j帷 pod adresem: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl,
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl,
Szczeg馧owe informacje dotycz帷e Inspektora Ochrony Danych znajduj si na stronie internetowej https://www.zmk.bialystok.pl/index.php?go=rodo oraz w miejscu publicznie dost瘼nym w siedzibie zamawiaj帷ego,
3) Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym
z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego,
4) odbiorcami Pa雟twa danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy Pzp),
6) obowi您ek podania przez Pa雟twa danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych Pa雟twa jest wymogiem okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w niniejszym post瘼owaniu,
7) w odniesieniu do Pa雟twa danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do postanowie art. 22 RODO,
8) posiadaj Pa雟two:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dost瘼u do danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych
(z zastrze瞠niem, 瞠 w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, mog Pa雟two zosta zobowi您ani do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia),
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pa雟twa danych osobowych (z tym, 瞠 skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym
z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 z post瘼owania oraz za陰cznik闚 do niego)...

Szczeg馧owe informacje znajduj si w SWZ Rozdzia XXII. Ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.AL.26.3.70.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 185343,14 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: 安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarz康u Mienia Komunalnego w Bia造mstoku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor璚zenia przesy貫k pocztowych oraz ich zwrot闚 o masie poni瞠j i powy瞠j 500 g.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zosta podany w za陰czniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zam闚ienia (OPZ).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64110000-0 - Us逝gi pocztowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y przewiduje skorzystanie z opcji, o kt鏎ej mowa w art. 441 ustawy Pzp, wysoko嗆 wynagrodzenia nale積ego z tytu逝 realizacji prawa opcji nie mo瞠 przekroczy 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego
tj. 61 781,05 z (陰czna warto嗆 zam闚ienia z prawem opcji wynosi: 185 343,14 z) - szczeg馧owe informacje znajduj si w za. nr 3 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy oraz w za. nr 4 do SWZ w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia.
- Zgodnie z art. 441 ust 1 ustawy Pzp Zamawiaj帷y przewiduje w ramach zam闚ienia mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia warto軼i 陰cznej przedmiotu zam闚ienia, zlecaj帷 wykonanie us逝g w odniesieniu do poszczeg鏊nych pozycji wskazanych w formularzu cenowym po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu, w przypadku przekroczenia 陰cznej kwoty zam闚ienia podstawowego np. wynikaj帷ych ze zmiany taryfy op豉t operatora pocztowego, konieczno軼i informowania najemc闚 o zmianach w op豉tach za lokale.
- Wysoko嗆 wynagrodzenia nale積ego z tytu逝 realizacji prawa opcji nie mo瞠 przekroczy 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego.
- Skorzystanie z prawa opcji mo瞠 nast徙i w terminie obowi您ywania umowy podstawowej. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest o鈍iadczenie woli Zamawiaj帷ego, z這穎ne Wykonawcy w formie pisemnej i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszej umowy. Zamawiaj帷y mo瞠 skorzysta z prawa opcji wielokrotnie do wyczerpania maksymalnej warto軼i tj. 61.781,05 z. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a w sumie uzyska najwy窺z liczb punkt闚 w okre郵onych przez zamawiaj帷ego kryteriach.
R = C + S + M
gdzie:
R - 陰czna liczba punkt闚 (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteri闚,
C - liczba punkt闚 przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,
S - liczba punkt闚 przyznanych Wykonawcy w kryterium „Kryterium spo貫czne”,
M - liczba punkt闚 przyznanych Wykonawcy w kryterium „Mo磧iwo嗆 elektronicznego monitorowania przesy貫k rejestrowanych”.
Punkty zostan obliczone w zaokr庵leniu do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty spo貫czne, w tym integracja zawodowa i spo貫czna os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium spo貫czne.

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 elektronicznego monitorowania przesy貫k rejestrowanych.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryteri闚 oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog si ubiega wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
Wykonawca spe軟i warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚, je瞠li wyka瞠, 瞠:
1) posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i pocztowej na obszarze RP oraz za granic, tzn. jest wpisany do Rejestru Operator闚 Pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca za陰cza:
O鈍iadczenie wykonawcy lub wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (sp馧ki cywilne / konsorcja), o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania, w zakresie wskazanym w rozdziale XII SWZ (na lub wg za陰cznika nr 2.1 do SWZ). O鈍iadczenie stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert.
Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na wezwanie Zamawiaj帷ego:
1) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w o鈍iadczeniu o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego - za陰cznik nr 2.4 do SWZ.

Szczeg馧owe informacje znajduj si w SWZ Rozdzia X.
Spos鏏 oraz termin sk豉dania ofert oraz Rozdzia XIV.
Informacja o podmiotowych 鈔odkach dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Do oferty wykonawca za陰cza:
- O鈍iadczenie wykonawcy lub wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (sp馧ki cywilne / konsorcja), o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ (na lub wg za陰cznika nr 2.2 do SWZ). O鈍iadczenie stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y spe軟ienie warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert.

Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na wezwanie Zamawiaj帷ego:
- odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej, je瞠li ich posiadanie jest niezb璠ne do 鈍iadczenia okre郵onych us逝g w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, tj.: za鈍iadczenie o posiadaniu wa積ego wpisu do Rejestru Operator闚 Pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego.

Szczeg馧owe informacje znajduj si w SWZ Rozdzia X.
Spos鏏 oraz termin sk豉dania ofert oraz Rozdzia XIV.
Informacja o podmiotowych 鈔odkach dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w niniejszym post瘼owaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Do oferty nale篡 do陰czy:
- FORMULARZ OFERTOWY, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.
Do oferty wykonawca za陰cza r闚nie:
1) Formularz cenowy, sporz康zony wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1.1 do SWZ, kt鏎y nale篡 sporz康zi poza aplikacj - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA: formularz cenowy nie podlega uzupe軟ieniu na zasadach okre郵onych w art. 128 ustawy Pzp,
2) o鈍iadczenie wykonawcy lub wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (sp馧ki cywilne / konsorcja), o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania, w zakresie wskazanym w rozdziale XII SWZ (na lub wg za陰cznika nr 2.1 do SWZ). O鈍iadczenie stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert,
3) o鈍iadczenie wykonawcy lub wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (sp馧ki cywilne / konsorcja), o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ (na lub wg za陰cznika nr 2.2 do SWZ). O鈍iadczenie stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert,
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia o warto軼i mniejszej ni progi unijne ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 (o鈍iadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu) sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacj z KRS, CEIDG lub innego w豉軼iwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzednim, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚,
5) je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 4 - pe軟omocnictwo lub inny dokument (np. akt powo豉nia na stanowisko prezesa zarz康u, cz這nka zarz康u sp馧ki lub w przypadku sp馧ek dzia豉j帷ych w systemie common law, cz這nka rady dyrektor闚 sp馧ki, a tak瞠 umowa sp馧ki cywilnej lub uchwa豉 jej wsp鏊nik闚, wskazuj帷a jednego ze wsp鏊nik闚 jako umocowanego do reprezentacji sp馧ki) potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
6) pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
1) wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (na lub wg za陰cznika nr 2.3 do SWZ).

Szczeg馧owe informacje znajduj si w SWZ Rozdzia X. Spos鏏 oraz termin sk豉dania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
1) wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (na lub wg za陰cznika nr 2.3 do SWZ).
W przypadku z這瞠nia oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, sformu這wany w Rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 SWZ, zostanie spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie posiada b璠zie uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje ca這嗆 us逝g pocztowych, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane,
2) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (nie dotyczy sp馧ki cywilnej,
o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki, b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert),
3) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s z這篡 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo - zgodnie z rozdzia貫m X ust. 3 pkt 6 SWZ (nie dotyczy sp馧ki cywilnej), o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
4) Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
5) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z wykonawc闚 lub upowa積ionego pe軟omocnika),
6) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia przez wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdzia X ust. 3 pkt 2 SWZ) sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia - ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powy窺ze oznacza, i o鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
7) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia przez wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdzia X ust. 3 pkt 3 SWZ) sk豉da ka盥y z wykonawc闚, w zakresie w jakim wykazuje spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
8) wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowie umowy zgodnie z art. 436 pkt 4 Pzp.
1) Strony przewiduj mo磧iwo嗆 dokonania zmiany wysoko軼i wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy w formie aneksu, ka盥orazowo w przypadku wyst徙ienia jednej z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
a) zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 46),
je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania Umowy przez Wykonawc, z zastrze瞠niem, 瞠 strony mog dokona zmiany wysoko軼i wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia przes豉nek, o kt鏎ych mowa w ppkt b), c), d) nie wcze郾iej ni po up造wie 12 miesi璚y realizacji zam闚ienia.
2) Zmiana wysoko軼i wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przes豉nki, o kt鏎ej mowa w pkt 1) ppkt a) powy瞠j, b璠zie odnosi si wy陰cznie do cz窷ci przedmiotu Umowy, do kt鏎ej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towar闚 i us逝g po dniu wej軼ia w 篡cie przepis闚 zmieniaj帷ych stawk podatku.
3) W przypadku zmiany, o kt鏎ej mowa w pkt 1) ppkt a) powy瞠j, warto嗆 wynagrodzenia netto nie zmieni si, a warto嗆 wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis闚.
4) Strony postanawiaj, 瞠 w przypadku zmiany wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przes豉nki, o kt鏎ej mowa w pkt 1) ppkt a) powy瞠j – wynagrodzenie Wykonawcy brutto przewidziane niniejsz Umow ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysoko軼i podatku od towar闚 i us逝g(ulegnie korekcie o wysoko嗆 zmiany podatku VAT), przy czym powy窺za zmiana b璠zie mia豉 zastosowanie wy陰cznie w odniesieniu do wynagrodzenia obj皻ego fakturami wystawionymi po dacie wej軼ia w 篡cie zmiany przepis闚 prawa wprowadzaj帷ych nowe stawki podatku od towar闚 i us逝g.
5) W przypadku zmiany, o kt鏎ej mowa w pkt 1) ppkt b) powy瞠j, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot odpowiadaj帷 wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwi您ku ze zwi瘯szeniem wysoko軼i wynagrodze pracownik闚 鈍iadcz帷ych us逝gi na rzecz Zamawiaj帷ego na podstawie Umowy do wysoko軼i aktualnie obowi您uj帷ego minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, z uwzgl璠nieniem wszystkich obci捫e publicznoprawnych dotycz帷ych kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6) W przypadku zmiany, o kt鏎ej mowa w pkt 1) ppkt c) lub d) powy瞠j, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot odpowiadaj帷 zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwi您ku z wyp豉t wynagrodzenia pracownikom 鈍iadcz帷ym us逝gi na podstawie Umowy. Kwota odpowiadaj帷a zmianie kosztu Wykonawcy b璠zie odnosi si wy陰cznie do cz窷ci wynagrodzenia pracownik闚 鈍iadcz帷ych us逝gi, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym, odpowiadaj帷ej zakresowi, w jakim wykonuj oni prace bezpo鈔ednio zwi您ane z realizacj przedmiotu Umowy.
7) Za wyj徠kiem sytuacji o kt鏎ej mowa w pkt. 1) ppkt a) powy瞠j, wprowadzenie zmian wysoko軼i wynagrodzenia wymaga uprzedniego z這瞠nia przez Wykonawc udokumentowanego wniosku o wysoko軼i dodatkowych koszt闚 wynikaj帷ych z wprowadzenia zmian, o kt鏎ych mowa
w pkt 1) ppkt b), c), d).....

Szczeg馧owe informacje znajduj si w za陰czniku nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawartej umowy w pkt 8.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Rozdzia XVIII.
Pouczenie o 鈔odkach ochrony prawnej przys逝guj帷ych Wykonawcy.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, je瞠li ma lub mia interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠 ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy.
2. Odwo豉nie przys逝guje na:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno嗆 Zamawiaj帷ego, podj皻 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym na Projektowane Postanowienie Umowy;
2) zaniechanie czynno軼i w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, do kt鏎ej Zamawiaj帷y by obowi您any na podstawie ustawy.
3. Odwo豉nie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo豉wczej.
4. Termin na wniesienie odwo豉nia, okre郵aj przepisy ustawy w豉軼iwe dla zam闚ie, kt鏎ych warto嗆 jest r闚na lub przekracza progi unijne.
5. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt鏎ym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post瘼owania odwo豉wczego przys逝guje skarga do s康u.
6. W post瘼owaniu tocz帷ym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post瘼owania cywilnego o apelacji, je瞠li przepisy Dzia逝 IX ustawy nie stanowi inaczej.
7. Skarg wnosi si do S康u Okr璕owego w Warszawie – s康u zam闚ie publicznych, zwanego dalej „s康em zam闚ie publicznych”.
8. Skarg wnosi si za po鈔ednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o kt鏎ym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.


Warto嗆 zam闚ienia podana w sekcji IV - Przedmiot Zam闚ienia pkt 4.1.5.) obejmuje warto嗆 zam闚ienia podstawowego oraz warto嗆 opcji.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.