eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › "Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2024."Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2024.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ruda Śląska - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240984772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hallera 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2487380

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckz-ruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz-ruda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2024.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2cf736c-8db7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028833/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2024.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2cf736c-8db7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać będzie się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
- przy użyciu Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularz” („Formularz
do komunikacji”)
- poczty elektronicznej: sekretariat@ckz-ruda.pl
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2cf736c-8db7-11ee-b55a-a22b2d7f700e
Ponadto na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej tj.
https://ckz.bip.gov.pl - znajduje się przekierowanie do strony postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać będzie się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
- przy użyciu Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularz” („Formularz do komunikacji”), https://ezamowienia.gov.pl
- poczty elektronicznej: sekretariat@ckz-ruda.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Link do instrukcji interaktywnych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych z ofertą to 250 MB.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
a) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452),
b) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
7. Ofertę składa się na „Formularzu oferty” wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia pod rygorem nieważności:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), może odbywać się
oprócz zastosowania „Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-Zamówienia, również za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: sekretariat@ckz-ruda.pl. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom wezwania, zawiadomienia i
informacje na adres e-mail Wykonawcy, wskazany przez niego w Formularzu Oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, reprezentowane przez Dyrektora.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: telefonicznie pod numerem telefonu 32 340 49 18, pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@ckz-ruda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane
osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
przez okres, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy.
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania,o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani:
1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
Nie przysługuje Pani/Panu:
1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZ.2701.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mleczarskie, jaja.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1a do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami,
prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w
okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą
przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w
przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana
każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretną markę produktu lub nazwę wskazującą na producenta danego
produktu, rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt
równoważny), o innej nazwie pod warunkiem, że: posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty
podane przykładowo;
gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w opisie
przedmiotu zamówienia;
produkty równoważne muszą zawierać w swoim składzie przynajmniej te same surowce użyte do produkcji, co wyroby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadkach, o których wyżej mowa, Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie jakiego produktu dotyczy
oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób,
aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie
opisze produktu równoważnego lub opis będzie niepełny, Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia tego opisu,
co skutkować będzie uznaniem, iż Wykonawca nie odpowiada warunkom zamówienia i odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1b do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami,
prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w
okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą
przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w
przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana
każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretną markę produktu lub nazwę wskazującą na producenta danego
produktu, rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt
równoważny), o innej nazwie pod warunkiem, że: posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty
podane przykładowo;
gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia; produkty równoważne muszą zawierać w swoim składzie przynajmniej te same surowce użyte do produkcji, co wyroby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadkach, o których wyżej mowa, Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie jakiego produktu dotyczy
oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób,
aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie
opisze produktu równoważnego lub opis będzie niepełny, Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia tego opisu,
co skutkować będzie uznaniem, iż Wykonawca nie odpowiada warunkom zamówienia i odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności w postępowaniu lub
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz.
2. Informacja dot. Ochrony danych osobowych RODO - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Informację
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
- łączne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu jednak nie więcej niż o 10% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy lub zmniejszeniu, w wyniku zmian ilościowych realizowanych dostaw
- zmiana wysokości podatku VAT – zmianie nie ulegnie kwota za artykuł netto;
- minimalne wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie dla każdego zadania częściowego 50% wartości zamówienia, z
zastrzeżeniem, iż wskazana minimalna wartość umowy może nie zostać zrealizowana w przypadku, gdy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, jego działalność będzie czasowo ograniczona (m.in. pandemia COVID-19).
- ceny jednostkowe produktów mogą być waloryzowane, zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i dotyczyć może jedynie
umowy w części niewykonanej. Maksymalna wartość zmiany umowy w wyniku waloryzacji w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy może wynosić nie więcej niż 5 % wartości łącznego wynagrodzenie Wykonawcy określonego w umowie. Przy
wyliczaniu waloryzacji strony uwzględniać będą wskaźnik cen żywności i napojów bezalkoholowych według kwartalnych
Wskaźników cen umieszczonych w Banku Danych Makroekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i dostępnych na stronie internetowej https://bdm.stat.gov.pl/ – jeżeli wskaźnik wzrostu cen w następujących po sobie kwartałach w okresie realizacji Umowy przekroczy lub osiągnie 5%. Wysokość waloryzacji nie może być wyższa niż ½ wysokości wskaźnika
waloryzacji z ograniczeniem, że maksymalna wartość zmiany umowy w wyniku waloryzacji w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy może wynosić nie więcej niż 5 % wartości łącznego wynagrodzenie Wykonawcy określonego w umowie.
Do okresu realizacji umowy wlicza się czas od otwarcia ofert związanych z przedmiotem umowy.
Waloryzacja cen, może nastąpić jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy. Waloryzacja następowałaby z datą prawidłowo złożonego wniosku Wykonawcy.
2. Zmiana zaoferowanego produktu na inny – równoważny: w przypadku wycofania danego produktu z rynku lub gdy stanie
się on trudno dostępny na rynku, pod warunkiem wykazania tych okoliczności przez Wykonawcę;
3. Zmiana podwykonawcy: dopuszcza się zmianę wskazanego podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w
zakresie nieprzewidzianym w złożonej ofercie; w przypadku, gdy podwykonawca udostępnił Wykonawcy swoje zasoby w
celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać podane w
SWZ wymogi w takim samym zakresie, co poprzedni podwykonawca.
4. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z
postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 2 do pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy.
5. Ewentualne zmiany warunków umowy mogą mieć miejsce tylko w formie pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.