eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w RadomiuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141256865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sucha 15

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 389 26 30

1.5.8.) Numer faksu: 48 389 26 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuk.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78c66462-8d28-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051725/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliw płynnych na 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/854270

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/854270. 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wyk. odbywa się za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektr. osoby uprawnionej do kontaktu z Wyk.:
zamowienia@zuk.radom.pl. Zaleca się, aby komunikacja z Wyk. odbywała się na platformazakupowa.pl za pośrednictwem
formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformazakupowa.pl w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip, b).7Z. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektron. lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio na dokumentach, które następnie przesyła do systemu. Szczegół. info. w przedmiotowym zakresie zawarte są w
Rozdziale XII, XIII, XVII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom tel.: (48) 389 26 30,
2) W Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz, z którym kontakt
jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom oraz pod
adresem e-mail: iod.kontakt@zuk.radom.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu w prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego:
• na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i jego archiwizacji; • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pana/Pani
danych osobowych. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława
Krzywoustego, 61-144 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, NIP 7792363577 jako właściciela Platformy
Zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem mail
platformazakupowa.pl
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Posiada Pan/Pani prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/Pani danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
• gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane
zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw pochodzących z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)
10) Podanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP;
11) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Panu/Pani obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
12) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.26.2023.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do maszyn, urządzeń i środków transportowych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.
2. Maksymalna, szacunkowa ilość dostaw paliwa:
a. benzyna bezołowiowa Pb 95 - 4000 litrów
b. olej napędowy ON - 36000 litrów
c. Wskazane ilości poszczególnych paliw są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany między asortymentem przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy poszczególnych rodzajów paliw w ilości mniejszej maksymalnie o 30% niż wskazana w ust. 2 (wg aktualnych potrzeb). Zmiana ilościowa zakupionego paliwa nie będzie stanowiła zmiany umowy oraz podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń od Zamawiającego, w tym roszczeń odszkodowawczych.
3. Paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych oraz zgodnymi z obowiązującym polskim prawem; powinny być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości paliw na każde żądanie Zamawiającego.
4. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego i będzie polegała na:
a. zapewnieniu bezgotówkowej sprzedaży paliwa w stacjach paliw Wykonawcy na terenie miasta Radomia w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego przez całą dobę 7 dni w tygodniu, przy czym za odległość uznaje się najkrótszą trasę jazdy samochodem na w/w odcinku,
b. zapewnieniu ciągłości dostaw,
c. zapewnieniu możliwości tankowań również do kanistrów Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena (C) – waga kryterium 40 %;
2) rabat (R) – waga kryterium 60% (w tym 50% dla ON oraz 10% dla Pb)
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) cena (C) - waga 40 %

cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 40 % x 100 = ilość punktów
cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.
2) rabat (R) - waga 60 %
punkty za kryterium rabat odpowiednio dla ON (oleju napędowego) i Pb (benzyny bezołowiowej) zostaną obliczone wg następującego wzoru:
rabat w ofercie badanej dla ON
R = ----------------------------------------------------- x 50 % x 100 = ilość punktów
najwyższy zaoferowany rabat dla ON
• Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium dla ON
wynosi 50 pkt.
rabat w ofercie badanej dla Pb
R = ----------------------------------------------------- x 10 % x 100 = ilość punktów
najwyższy zaoferowany rabat dla Pb
• Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium dla Pb wynosi 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), ważną przez okres trwania umowy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada co najmniej jedną stację paliw (punkt dystrybucji paliw) zlokalizowaną na terenie miasta Radomia czynną całodobowo usytuowaną od siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 5 km: ul. Sucha 15, 26-600 Radom, przy czym za odległość uznaje się najkrótszą trasę jazdy samochodem na tym odcinku. Do sporządzenia wykazu stacji można wykorzystać załączony do SWZ wzór – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SWZ.
2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ – Załącznik nr 7 do SWZ.
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy lub informacje o możliwości jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) bądź podaniem linku do powszechnej i bezpłatnej bazy danych gdzie wskazany dokument jest dostępny w formie elektronicznej;
a. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na podmiot udostępniający zasoby, Wykonawca składa podmiotowy środek dowodowy o którym mowa pkt 3) dot. tego podmiotu, w celu wykazania że nie podlega on wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
b. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa w pkt 3) składa każdy z nich.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna koncesja na obrót paliwami, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawniającej do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm.), ważnej przez okres trwania umowy;
2) Wykaz, stacji paliw (co najmniej jednego punktu dystrybucji paliw), na terenie miasta Radomia czynnej całodobowo usytuowanej od siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 5 km (przy czym za odległość uznaje się najkrótszą trasę jazdy samochodem na tym odcinku). Do sporządzenia wykazu stacji można wykorzystać załączony do SWZ wzór– Załącznik nr 3 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) formularz cenowy, który stanowi Załącznik nr 1A do SWZ,
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ składają:
a) Wykonawca;
b) każdy ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej (jeżeli dotyczy);
c) podmiot udostępniający zasoby, czyli podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ – Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy),
4) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, bądź w przypadku złożenia oferty wspólnej, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę do tego upoważnioną,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z zasadami ich reprezentacji (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
⎯ postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
⎯ wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
⎯ ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Udział spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest traktowany jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy §7 i §8, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego; zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu;
W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie, co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
2) zmiany spowodowanej siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, ogłoszenie stanu wyjątkowego itp.
3) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia;
2. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić gdy:
1) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.4. Pozostałe zmiany:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) rozpoczęcie wykonania - o okres rozstrzygania postępowania, w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy,
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Umowy, które to działania nie wynikają z winy którejkolwiek ze Stron lub zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności o charakterze zewnętrznym pozostających poza kontrolą Stron (władcze działania organów państwowych, samorządowych, działania wojenne itp.), których nie można przewidzieć i zostały spowodowane przyczynami niezawinionymi przez Strony,
- zmiany opisane w ppkt. a) i b) następują automatycznie, o okres trwania tych okoliczności, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy,
c) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowane wyczerpaniem przez Zamawiającego środków finansowych na zamówienie lub zmniejszeniem zapotrzebowania na paliwa.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
6. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 8 - 1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ciąg dalszy w pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854270

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2024 r. (przy czym data rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy) do czasu zrealizowania wartości umowy, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2024 r.
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023, poz. 1497 z późn. zm.)
Ciąg dalszy zmiany umowy:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dotyczących niewykonanej części zamówienia oraz określa zasady ich wprowadzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:
- waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem ceny paliw uregulowanych odrębnie w § 2 ust. 4, 6.
3. W odniesieniu do ust. 2 Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
2) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy, a następnie po kolejnych 6 miesiącach od zawarcia ewentualnego aneksu - zmianie ulegnie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że wzrost w/w wskaźnika wynosić będzie co najmniej 10 %, ustalony w stosunku do miesiąca, w którym została zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku każdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks).
4) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób wskazany poniżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy pod rygorem odmowy dokonania zmiany przez Zamawiającego;
5) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 45 dni, liczonych odpowiednio po upływie 6 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy - może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;
6) Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy wraz z przedłożeniem środków dowodowych potwierdzających deklarowany wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy, w tym wykazanie związku, że ww. zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
7) Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6 powyżej, oceni zasadność tego wniosku; Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów.
8) W wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem Aneksu do Umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia Aneksu i obejmować wyłącznie usługę w części niezrealizowanej do daty zawarcia Aneksu.
9) W sytuacji spadku ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zamianie umowy.
10. Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa powyżej może wynieść do 15% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w dacie zawarcia umowy, §1 ust 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.