eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lędziny › Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272787124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Asnyka 2

1.5.2.) Miejscowość: Lędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-140

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzozledziny8@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzozledziny.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f87626f-8db9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090715/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu, ul. Pokoju 17 43-143 Lędziny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzozledziny.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzozledziny.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej https://mzozledziny.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania , składania wniosków, wyjaśnień treści SWZ, składania ofert, pobierania dokumentów elektronicznych, zmiany lub wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie : https://mzozledziny.ezamawiajacy.pl w zakładce„Baza Wiedzy/Plan zamówień publicznych” następnie należy wybrać „Instrukcje dla Wykonawcy”.
3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”
4. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Zakupowej , wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Centrum Wsparcia Klienta tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz. 9.00 – 17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
5. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF” , wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu , oddzielny plik z podpisem
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0
d) włączona obsługa JavaScript
e) zainstalowany program Aprobat Leader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods. odp, doc. xls, ppt, docx, pptx, csv ,jpg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogł., zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, Hades, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie , jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8 . Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG/05/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennej, kompleksowej ,codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów , dostawa posiłków oraz odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych.
Usługa w szczególności obejmuje:
a. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów zamawiającego i zaleceń dietetycznych
b. dostarczenie posiłków odpowiednim transportem w hermetycznych pojemnikach, termosach lub w innym systemie zapewniającym szczelność mikrobiologiczną oraz termiczną z uwzględnieniem rodzaju diety i ilości porcji do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego tj. kuchnia Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu
c. odbiór brudnych pojemników z miejsca wyznaczonego przez zamawiającego
d. odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z miejsca wyznaczonego przez zamawiającego
e. zmywanie i dezynfekcję pojemników służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi
f. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsad do kotła

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu , opisane w dziale VIII SWZ
2. Wykonawca wykaże zgodnie z zał nr 4 do SWZ wykaz wykonanych lub wykonywanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiące zał nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 stanowiący załącznik nr 7 i 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy, że spełnia wymagania dotyczące produkcji i przewozu środków spożywczych wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych i był wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) /kopię aktualnych dokumentów wykonawca załącza do oświadczenia/ (zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedstawienia oświadczenia)
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedstawienia oświadczenia)
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania całości wykonania decyzji właściwego organu. (zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedstawienia oświadczenia)
4. Dokument potwierdzający , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia / z uwzględnieniem zdarzeń losowych i zatruć pokarmowych/ na sumę gwarancyjną min. 100 000,00zł (zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedstawienia oświadczenia)
5. Świadectwo, decyzję , opinię lub inny dokument potwierdzający wdrożenie i przestrzeganie zasad HACCP zapewniającego bezpieczeństwo żywności i żywienia w kuchni wykonawcy w której będą wykonywane usługi na rzecz zamawiającego. (zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedstawienia oświadczenia)
6. Wykaz usług załącznik nr 4 do SWZ (wykonawca dołącza do oferty)
7. Wykaz osób załącznik nr 5 do SWZ (zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedstawienia wykazu)
8. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Pzp).
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych z części XIV SWZ pkt: 1,2,3,4,5 oraz 7

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilne):
a. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c. Załączniki nr 6, nr 7 ,nr 8, nr 9 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu załącznika nr 6, nr 7 i załącznika nr 8 powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
d. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
e. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
f. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
g. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy
2. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
2. Zmiany istotnych postanowień Umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów:
1) wynagrodzenia, w razie wystąpienia:
a) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia);
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Umowy w związku ze zmianą zakresu usług przez Zamawiającego;
c) sądowej waloryzacji Umowy;
d) podwykonawstwa:
i. zmiana zakresu usług powierzonych podwykonawcom,
ii. zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego),
iii. zlecenie części usług podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego),
iv. rezygnacja z podwykonawcy;
2) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany:
1) W przypadku zmiany osób realizujących usługę, pod warunkiem zaproponowania osoby/osób o kwalifikacjach i doświadczeniu nie gorszych niż osoby wykazane w ofercie.
2) Gdy nastąpi zmiana środka transportu wykorzystywanego do realizacji Umowy, pod warunkiem, że będzie on spełniał warunki higieniczno-sanitarne i będzie zatwierdzony przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.
3) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niepełnej realizacji przedmiotu Umowy, w okresie jej obowiązywania, przy zachowaniu jej wartości (nie dłużej niż o 30 dni).
4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmian Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzozledziny.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:02

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.