eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ck › Dostawa oleju opa這wego dla Szko造 Podstawowej nr 5 im. W豉dys豉wa Broniewskiego w P這cku do kot這wnia od ul. Krak闚ka w roku 2024.Og這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego dla Szko造 Podstawowej nr 5 im. W豉dys豉wa Broniewskiego w P這cku do kot這wnia od ul. Krak闚ka w roku 2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 5 IM. WxDYSxWA BRONIEWSKIEGO W PΜCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000903529

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Krak闚ka 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: P這ck

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-401

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - P這cki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola.sp5@plocman.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szkola5-plock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego dla Szko造 Podstawowej nr 5 im. W豉dys豉wa Broniewskiego w P這cku do kot這wnia od ul. Krak闚ka w roku 2024.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-60aba4c3-8dc1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00517492

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00410778/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Olej opa這wy

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60aba4c3-8dc1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.
2)W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj
Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia,
Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres
e-mail: szkola.sp5@plocman.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
2) Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
3) Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.
4) Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta, dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
5) Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
6) Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych
jako za陰czniki do jednego formularza).
7) Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
8) W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ w zak豉dce „Zg這 problem”.
9) O鈍iadczenia sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10) Forma dokument闚 zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zgodnie z zapisami Dzia逝 III Projektowane postanowienia umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/11/PO/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest Dostawa oleju opa這wego dla Szko造 Podstawowej nr 5 im. W豉dys豉wa Broniewskiego w P這cku do kot這wnia od ul. Krak闚ka w roku 2024.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

w zakresie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku:
Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠:
posiada aktualn koncesj Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami obj皻ymi zam闚ieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Na wezwanie zamawiaj帷ego wykonawca zobowi您any jest z這篡 nast瘼uj帷y dokument:
1) aktualn koncesj Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami obj皻ymi zam闚ieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Inne dokumenty do陰czane do oferty:
1) Pe軟omocnictwo osoby lub os鏏 podpisuj帷ych ofert - je瞠li uprawnienie do podpisu nie wynika bezpo鈔ednio z za陰czonych dokument闚.
2) W przypadku z這瞠nia oferty wsp鏊nej – pe軟omocnictwo udzielone liderowi.
3) O鈍iadczenie Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia: sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy- Za陰cznik 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Oferta wsp鏊na:
1) W przypadku z這瞠nia oferty wsp鏊nej Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2) Oferta wsp鏊na musi spe軟ia wymagania:
a) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 1 ppkt 1) sk豉da:
ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wzakresie, wjakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ienie warunk闚 udzia逝 wpost瘼owaniu
lub
pe軟omocnik w imieniu ka盥ego z Wykonawc闚,
b) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 1 ppkt 2) sk豉da:
ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (na oddzielnym formularzu)
lub
pe軟omocnik w imieniu ka盥ego z Wykonawc闚 na osobnym formularzu.
3) Do oferty wsp鏊nej wykonawcy do陰czaj o鈍iadczenie – Za陰cznik nr 3.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami Dzia逝 III Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za pomoc Formularza ofertowego udost瘼nionego przez Zamawiaj帷ego na Platformie e – Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 08:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Termin realizacji zam闚ienia (dostawy): od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.
2. W przypadku wyczerpania przed terminem wskazanym w ust. 1 kwoty maksymalnej warto軼i umowy brutto, okre郵onej w 2 ust. 5 Dzia逝 III, umowa ulega rozwi您aniu z dniem powstania powy窺zej okoliczno軼i.
3. Maksymalny termin poszczeg鏊nych dostaw przedmiotu zam闚ienia - 3 dni kalendarzowe od dnia z這瞠nia zam闚ienia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.