eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › The Cochrane Library i PEN: Practice-based Evidence in Nutrition w latach 2024 i 2025 dla UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
The Cochrane Library i PEN: Practice-based Evidence in Nutrition w latach 2024 i 2025 dla UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

The Cochrane Library i PEN: Practice-based Evidence in Nutrition w latach 2024 i 2025 dla UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-089c39d9-8dbf-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00321738/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Dostęp do elektronicznych baz danych na lata 2024-2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-089c39d9-8dbf-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, odpowiednio w
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 39) SWZ - Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.73.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 58046,94 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych: The Cochrane Library i PEN: Practice-based Evidence in Nutrition w latach 2024 i 2025 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części:
1.2.1 Część 1: Dostęp do bazy danych The Cochrane Library,
1.2.2 Część 2: Dostęp do bazy danych PEN: Practice-based Evidence in Nutrition.
1.3 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1.3.1 Dostarczenie do Biblioteki Medycznej UJ CM miesięcznych zbiorczych analiz statystycznych dotyczących wykorzystania bazy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej (e-mailem).
1.3.2 Aktualizacja na bieżąco bazy danych.
1.4 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załącznikach A i B do SWZ.
1.5 Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmie się świadczeniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz że posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
1.6 Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w tym w szczególności posiada szereg uprawnień do Bazy, wszystkie wymagane prawem zgody i zezwolenia do udzielania licencji oraz przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy i zgłoszone przeciwko Zamawiającemu w zakresie korzystania przez Zamawiającego i Autoryzowanych Użytkowników z przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami.
1.7 Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że prawa do wykorzystania Bazy, których udziela Zamawiającemu nie naruszają praw osób trzecich.
1.8 Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami dla świadczeń tego typu oraz oświadcza i zapewnia, że prawa których udziela Zamawiającemu nie naruszają praw osób trzecich.
1.10 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia umowy licencyjnej na bazę danych The Cochrane Library, niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy.* dotyczy części 1 przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić stały, nieprzerwany dostęp online do baz danych objętych niniejszą umową przy wykorzystaniu adresów IP wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy.
1.11 Autoryzowanymi Użytkownikami, o których mowa w ust. 2 są studenci Zamawiającego oraz osoby zatrudnione przez Zamawiającego (w tym stali, tymczasowi oraz uczestniczący w wymianie naukowej pracownicy naukowi Zamawiającego), przy czym uprawnionymi do korzystania z Bazy w czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM są także inne osoby niż wyżej wymienione.
1.12 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji usługi określają zapisy w umowie.
1.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz spełnienia wymaganych warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać Formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić na Platformie e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione
w SWZ, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 72320000-4
– Usługi bazy danych.
7. Podwykonawstwo.
7.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
7.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert.
7.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6) Termin realizacji zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie:
a) w zakresie części 1 od dnia 01.01.2024r do dnia 31.12.2025r.
b) w zakresie części 2 od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2025r.

4.2.5.) Wartość części: 37313,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych: The Cochrane Library i PEN: Practice-based Evidence in Nutrition w latach 2024 i 2025 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części:
1.2.1 Część 1: Dostęp do bazy danych The Cochrane Library,
1.2.2 Część 2: Dostęp do bazy danych PEN: Practice-based Evidence in Nutrition.
1.3 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1.3.1 Dostarczenie do Biblioteki Medycznej UJ CM miesięcznych zbiorczych analiz statystycznych dotyczących wykorzystania bazy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej (e-mailem).
1.3.2 Aktualizacja na bieżąco bazy danych.
1.4 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załącznikach A i B do SWZ.
1.5 Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmie się świadczeniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz że posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
1.6 Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w tym w szczególności posiada szereg uprawnień do Bazy, wszystkie wymagane prawem zgody i zezwolenia do udzielania licencji oraz przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy i zgłoszone przeciwko Zamawiającemu w zakresie korzystania przez Zamawiającego i Autoryzowanych Użytkowników z przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami.
1.7 Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że prawa do wykorzystania Bazy, których udziela Zamawiającemu nie naruszają praw osób trzecich.
1.8 Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami dla świadczeń tego typu oraz oświadcza i zapewnia, że prawa których udziela Zamawiającemu nie naruszają praw osób trzecich.
1.10 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia umowy licencyjnej na bazę danych The Cochrane Library, niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy.* dotyczy części 1 przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić stały, nieprzerwany dostęp online do baz danych objętych niniejszą umową przy wykorzystaniu adresów IP wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy.
1.11 Autoryzowanymi Użytkownikami, o których mowa w ust. 2 są studenci Zamawiającego oraz osoby zatrudnione przez Zamawiającego (w tym stali, tymczasowi oraz uczestniczący w wymianie naukowej pracownicy naukowi Zamawiającego), przy czym uprawnionymi do korzystania z Bazy w czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM są także inne osoby niż wyżej wymienione.
1.12 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji usługi określają zapisy w umowie.
1.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz spełnienia wymaganych warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać Formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić na Platformie e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione
w SWZ, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 72320000-4
– Usługi bazy danych.
7. Podwykonawstwo.
7.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
7.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert.
7.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6) Termin realizacji zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie:
a) w zakresie części 1 od dnia 01.01.2024r do dnia 31.12.2025r.
b) w zakresie części 2 od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2025r.

4.2.5.) Wartość części: 20732,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 852 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
2.2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
2.3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ,
2.4 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z punktem 7) SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części
zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1497 z
późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
2.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z
późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.