eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa tonerów i tuszy oryginalnych oraz tonerów zamiennych dla Uniwersytetu SzczecińskiegoOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tonerów i tuszy oryginalnych oraz tonerów zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tonerów i tuszy oryginalnych oraz tonerów zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0dbb155-8dc0-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00186322/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Tonery i tusze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl /pn/usz i formularz Wyślij
wiadomość (dostępny na stronie postępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert
b)przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania
się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Zaleca się, aby komunikacja z
Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dlaWykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.6.Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf
.doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystywanie jednego z formatów: .zip.7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.113.2023.IŁP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów i tuszy dla Uniwersytetu Szczecińskiego – część nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywne dostawy zamiennych tonerów dla Uniwersytetu Szczecińskiego – część nr 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cząstkowy termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w art.
109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP i w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne opisywanym w Rozdziale 2 SWZ, w zakresie części nr 1.

Dokumenty wymagane przy oferowaniu produktów równoważnych (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

1.1. Do zaproponowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego, że oferowane materiały są fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden z elementów (za wyjątkiem korpusu tonera) nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu;
b) Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny;
c) Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych, pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko;

1.2 Dla każdej pozycji oferowanego materiału równoważnego dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną:
a) ISO/IEC 19752 - „Metoda określania wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek”,
b) ISO/IEC 19798 - „Metoda określania wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek”
c) ISO/IEC 24711 - „Metoda określania wydajności kaset z tuszem do kolorowych drukarek atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek”

1.3 Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC dla oferowanych równoważnych kaset z tonerem

1.4 Wykonawca musi dodatkowo przedłożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów/kartridży atramentowych,
b) Oświadczenie, że równoważne kasety z tonerem / kartridże atramentowe nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera),
c) Oświadczenie Wykonawcy zobowiązujące go do pokrycia kosztów serwisowania w przypadku, gdy usterka zostałaby wywołana przez stosowanie produktów równoważnych.”

1.5 Zamawiający wymaga dostarczenia Deklaracji IT Eco Declaration Annex B1 Product environmental attributes zgodnie ze standardem ECMA-370 dla produktów równoważnych, dla wskazanych (kolor szary zaznaczenia – formularz 1a) modeli tonerów i tuszów do pozycji: 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,90, 91, 99, 100, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 488, 489, 495.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne opisywanym w Rozdziale 2 SWZ, w zakresie części nr 1.

Dokumenty wymagane przy oferowaniu produktów równoważnych (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

1.1. Do zaproponowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego, że oferowane materiały są fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden z elementów (za wyjątkiem korpusu tonera) nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu;
b) Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny;
c) Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych, pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko;

1.2 Dla każdej pozycji oferowanego materiału równoważnego dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną:
a) ISO/IEC 19752 - „Metoda określania wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek”,
b) ISO/IEC 19798 - „Metoda określania wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek”
c) ISO/IEC 24711 - „Metoda określania wydajności kaset z tuszem do kolorowych drukarek atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek”

1.3 Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC dla oferowanych równoważnych kaset z tonerem

1.4 Wykonawca musi dodatkowo przedłożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów/kartridży atramentowych,
b) Oświadczenie, że równoważne kasety z tonerem / kartridże atramentowe nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera),
c) Oświadczenie Wykonawcy zobowiązujące go do pokrycia kosztów serwisowania w przypadku, gdy usterka zostałaby wywołana przez stosowanie produktów równoważnych.”

1.5 Zamawiający wymaga dostarczenia Deklaracji IT Eco Declaration Annex B1 Product environmental attributes zgodnie ze standardem ECMA-370 dla produktów równoważnych, dla wskazanych (kolor szary zaznaczenia – formularz 1a) modeli tonerów i tuszów do pozycji: 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,90, 91, 99, 100, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 488, 489, 495.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
13) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835);
14) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
15) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.