eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIAOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICY IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BRZESKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121031194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 33

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146630146

1.5.8.) Numer faksu: 146630146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zol@powiatbrzeski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppzolbrzesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e34e0cdf-8a25-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e34e0cdf-8a25-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zol@powiatbrzeski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
1.1. poczty elektronicznej na adres: zol@powiatbrzeski.pl w zakresie zadawania
pytań, wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń (preferowane)
1.2. Portalu : https://ezamowienia.gov.pl w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty,
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu: ezamowienia.gov.pl Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem edytowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę Portalu: https://ezamowienia.gov.pl ,
https://epuap.gov.pl /PPZOLBrzesko/SkrytkaESP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego ( zol@powiatbrzeski.pl )
1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Portalu.
1.7. Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:
1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.57, z późn. zm.) lub
1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późn.zm.).
1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym ( przy użyciu e-dowodu ).
1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2415 z późn.zm.)
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.ppzolbrzesko.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp ).
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku,
-inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest Pani Ewa Robak tel. 14 66 30 109 wew.105
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. art. 74 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR-271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 661607,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku w okresie od luty 2024 r. do luty 2026 r. Zamawiający będzie zamawiał leki wykazane w załączniku nr 4 na potrzeby leczenia i pielęgnacji pacjentów, rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie, faxem lub emailem.
Dostawa leków odbywać się będzie 3 razy w tygodniu do 24 godzin od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków.
Zamawiający wymaga leku najtańszego dostępnego na rynku z zamówionej grupy, a jeśli taki lek nie byłby dostępny, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informacji telefonicznej lub mailowej o braku dostępności w/w leku i przedstawienie oferty, której Zamawiający nie musi zaakceptować.
Pakiet nr 1 Płyny - szczegółowy wykaz znajduje się w SWZ oraz w Załączniku nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 47443,62 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy na zasadach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 „pzp”.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku w okresie od luty 2024 r. do luty 2026 r. Zamawiający będzie zamawiał leki wykazane w załączniku nr 4 na potrzeby leczenia i pielęgnacji pacjentów, rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie, faxem lub emailem.
Dostawa leków odbywać się będzie 3 razy w tygodniu do 24 godzin od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków.
Zamawiający wymaga leku najtańszego dostępnego na rynku z zamówionej grupy, a jeśli taki lek nie byłby dostępny, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informacji telefonicznej lub mailowej o braku dostępności w/w leku i przedstawienie oferty, której Zamawiający nie musi zaakceptować.
Pakiet nr 2 Leki- szczegółowy wykaz znajduje się w SWZ oraz w załączniku nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 375348,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy na zasadach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 „pzp”.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku w okresie od luty 2024 r. do luty 2026 r. Zamawiający będzie zamawiał leki wykazane w załączniku nr 4 na potrzeby leczenia i pielęgnacji pacjentów, rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie, faxem lub emailem.
Dostawa leków odbywać się będzie 3 razy w tygodniu do 24 godzin od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków.
Zamawiający wymaga leku najtańszego dostępnego na rynku z zamówionej grupy, a jeśli taki lek nie byłby dostępny, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informacji telefonicznej lub mailowej o braku dostępności w/w leku i przedstawienie oferty, której Zamawiający nie musi zaakceptować.
Pakiet nr 3 Antybiotyki- szczegółowy wykaz znajduje się w SWZ oraz w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 58476,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy na zasadach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 „pzp”.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofert 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku w okresie od luty 2024 r. do luty 2026 r. Zamawiający będzie zamawiał leki wykazane w załączniku nr 4 na potrzeby leczenia i pielęgnacji pacjentów, rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie, faxem lub emailem.
Dostawa leków odbywać się będzie 3 razy w tygodniu do 24 godzin od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków.
Zamawiający wymaga leku najtańszego dostępnego na rynku z zamówionej grupy, a jeśli taki lek nie byłby dostępny, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informacji telefonicznej lub mailowej o braku dostępności w/w leku i przedstawienie oferty, której Zamawiający nie musi zaakceptować.
Pakiet nr 4 Opioidy-szczegółowy wykaz znajduje się w SWZ oraz w załączniku nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 60872,82 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy na zasadach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 „pzp”.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku w okresie od luty 2024 r. do luty 2026 r. Zamawiający będzie zamawiał leki wykazane w załączniku nr 4 na potrzeby leczenia i pielęgnacji pacjentów, rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie, faxem lub emailem.
Dostawa leków odbywać się będzie 3 razy w tygodniu do 24 godzin od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków.
Zamawiający wymaga leku najtańszego dostępnego na rynku z zamówionej grupy, a jeśli taki lek nie byłby dostępny, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informacji telefonicznej lub mailowej o braku dostępności w/w leku i przedstawienie oferty, której Zamawiający nie musi zaakceptować.
Pakiet nr 5 - Psychotropy szczegółowy wykaz znajduje się w SWZ oraz w Załączniku nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 11525,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy na zasadach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 „pzp”.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku w okresie od luty 2024 r. do luty 2026 r. Zamawiający będzie zamawiał leki wykazane w załączniku nr 4 na potrzeby leczenia i pielęgnacji pacjentów, rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie, faxem lub emailem.
Dostawa leków odbywać się będzie 3 razy w tygodniu do 24 godzin od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków.
Zamawiający wymaga leku najtańszego dostępnego na rynku z zamówionej grupy, a jeśli taki lek nie byłby dostępny, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informacji telefonicznej lub mailowej o braku dostępności w/w leku i przedstawienie oferty, której Zamawiający nie musi zaakceptować.
Pakiet nr 6 - żywienie dojelitowe

4.2.5.) Wartość części: 70367,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy na zasadach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 „pzp”.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku w okresie od luty 2024 r. do luty 2026 r. Zamawiający będzie zamawiał leki wykazane w załączniku nr 4 na potrzeby leczenia i pielęgnacji pacjentów, rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie, faxem lub emailem.
Dostawa leków odbywać się będzie 3 razy w tygodniu do 24 godzin od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków.
Zamawiający wymaga leku najtańszego dostępnego na rynku z zamówionej grupy, a jeśli taki lek nie byłby dostępny, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informacji telefonicznej lub mailowej o braku dostępności w/w leku i przedstawienie oferty, której Zamawiający nie musi zaakceptować.
Pakiet nr 7- żywienie pozajelitowe - szczegółowy wykaz znajduje się w SWZ oraz załączniku nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 37573,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy na zasadach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 „pzp”.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza);
2) Wykonawca, wraz z ofertą, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 pkt 5 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia - (załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia)
3) Zaparafowany wzór umowy – (załącznik nr 3 do SWZ)
4) Formularz kosztorysu ofertowego – (załącznik nr 4 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

art. 455 Ustawy, projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: . Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na Portalu https://ezamowienia.gov.pl , wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.