eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Dostawa wraz z transportem węgla typu ekogroszek do kotłowni Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w szacowanej ilości 300 - 500 tonOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z transportem węgla typu ekogroszek do kotłowni Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w szacowanej ilości 300 - 500 ton

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Olecku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000182975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zamkowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 520 22 53

1.5.8.) Numer faksu: 87 520 22 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zst@zst.olecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zst.olecko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1da4071-67a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z transportem węgla typu ekogroszek do kotłowni Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w szacowanej ilości 300 - 500 ton

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1da4071-67a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00457279

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ocds-148610-b1da4071-67a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 900000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z transportem węgla typu ekogroszek do kotłowni Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko w szacowanej ilości 300 - 500 ton.
Granulacja 5-32 mm,
Wartość opałowa w stanie roboczym min 24500kJ/kg
Maksymalna zawartość siarki w stanie roboczym 0,8%
Maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym 10,0%
Maksymalna wilgotność całkowita 11,0%
Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów oraz nie może zawierać substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. Szacunkowa ilość węgla może ulec zmianie, jednak nie mniej niż 300 ton i nie więcej niż 500 ton w zależności od ceny jednostkowej tony węgla zaproponowanej przez Wykonawcę wybranego w przedmiotowym postępowaniu, jak również od potrzeb Zamawiającego. Minimalna ilość dostarczonego opału w jednym transporcie: 24 tony. Opał dostarczany samochodem samowyładowawczym. Termin dostawy 3 dni robocze od zgłoszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1142,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1476,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1142,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trans, Jacek Suchocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-188-65-92

7.3.3) Ulica: Miodowa 1

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 571335 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-12-01 do 2024-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.