eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy w ramach projektu Silni i Samodzielni EFS w ramach RPOWZ na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy w ramach projektu Silni i Samodzielni EFS w ramach RPOWZ na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fc00a4b-83ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy w ramach projektu Silni i Samodzielni EFS w ramach RPOWZ na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fc00a4b-83ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045432/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy w ramach projektu Silni i Samodzielni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWZ na lata 2014-2020

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

20 Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Silni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00496172

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.431.2.17.2023.MZL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 170000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 85000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kategorii B dla 2 osób zamieszkujących na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno (76-100); w ramach projektu „Silni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.5.5.) Wartość części: 30000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kategorii B dla 1 osoby zamieszkującej w Szczecinie; w ramach projektu „Silni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.5.5.) Wartość części: 15000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część III: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy dla maksymalnie 2 osób zamieszkujących w Szczecinie, w tym
a. dla jednej osoby w zakresie prawa kategorii C, C+E wraz z kursem kwalifikacji wstępnej pełnej kategorii C, C+E
oraz
b. dla jednej osoby na prawo jazdy kategorii C1, C1+E wraz z kursem kwalifikacji wstępnej pełnej kategorii C1, C1+E w ramach projektu „Silni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.5.5.) Wartość części: 30000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.