eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowiec › Dostawa oleju napędowegoOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TARNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180924552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 143

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134255503

1.5.8.) Numer faksu: 134255503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aurelia.kras@ugtarnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tarnowiec.eu/index.php/strona-glowna-gpgk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka komunalna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49229913-8bf0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00368885/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju napędowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49229913-8bf0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju napędowego nie więcej niż 60 000 litrów,
w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, spełniających wymagania:
1) Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz wymagania obowiązującej normy PN-EN 590.
2) Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach – zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
3) Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

1.2. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącą własnością Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

1.3 Czas na realizację pojedynczej dostawy - Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsca magazynowania odbywały się w dni robocze w godzinach 7:00-14:00, nie później niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

1.4 Wielkość dostawy - Planowana wielkość jednorazowej dostawy wyniesie nie mniej niż 4 000 litrów i nie więcej niż 10 000 litrów oleju napędowego.

1.5 Transport zamówionego oleju napędowego - Zamawiający wymaga aby olej napędowy był dostarczany cysternami samochodowymi wykonawcy, spełniającymi wymagania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, wyposażonymi w urządzenie pompowe do zrzutu paliwa do zbiorników naziemnych, zakończone wężem o długości co najmniej 10 m. cysterna powinna posiadać legalizowane urządzenie pomiarowe z kompensacją do 15 o C do odczytu ilości zrzucanego oleju napędowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówiony olej napędowy do chwili jego zrzutu do zbiorników Zamawiającego.

1.6 Sprawdzenie kompletacji i autentyczności dokumentów - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy:
1.6.1 Świadectwo jakości dostarczonego oleju napędowego, sporządzone przez uprawnione laboratorium. Świadectwo to musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące dostarczony olej napędowy, oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. Wymagany jest oryginał dokumentu, opatrzony podpisem i opieczętowany lub jego kopia/wydruk autoryzowany przez Dostawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Brak świadectwa jakości albo udokumentowana w nim niezgodność z obowiązującymi normami może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego oleju napędowego.
1.6.2 Dokument wydania oleju napędowego z bazy przeładunkowej. Dokument wydania oleju napędowego z bazy przeładunkowej nie może być wystawiony wcześniej niż 24 godziny poprzedzające dostawę. Wymagany jest oryginał dokumentu, opatrzony podpisem i opieczętowany lub jego kopia/wydruk autoryzowany przez Dostawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Brak dokumentu może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego oleju napędowego.

1.7 Ocena jakości dostarczonego oleju napędowego odbywa się poprzez:
1.7.1 porównanie jego parametrów zapisanych w dostarczonym świadectwie jakości z wymaganiami określonymi przez normy,
1.7.2 ocenę organoleptyczną próbki paliwa, a w szczególności zapach, barwę, klarowność, brak zanieczyszczeń mechanicznych.

1.8 Określenie ilości faktycznie dostarczonego oleju napędowego:
1.8.1 Przez faktyczną ilość dostarczonego oleju napędowego rozumie się taką, wyrażoną w litrach objętość oleju napędowego, którego masa w temperaturze referencyjnej 15°C jest równa masie oleju napędowego zrzuconego do zbiornika Zamawiającego.
1.8.2 W celu wyeliminowania niejasności związanych z określeniem ilości faktycznie dostarczonego oleju napędowego w wyniku zmian temperatury Zamawiający podaje sposoby, jakimi ilość ta będzie określana:
Sposób 1.
Przez przyjęcie ilości oleju napędowego zapisanej w dowodzie wydania o ile ilość ta jest określona w temperaturze referencyjnej 15oC, komora autocysterny, z której następuje zrzut oleju napędowego została zalana z legalizowanego urządzenia (nalewaka), komora ta jest zaplombowana, plomba nie jest naruszona, a po zrzucie paliwa komora autocysterny jest pusta.

Sposób 2.
Przez przyjęcie wskazania legalizowanego przepływomierza autocysterny z kompensacją do 15oC z uwzględnieniem jego błędu pomiaru pod warunkiem przedłożenia aktualnego świadectwa legalizacji tego przepływomierza.

Sposób 3.
Przez wyznaczenie ilorazu masy dostarczonego oleju napędowego i jego gęstości w temperaturze referencyjnej 15°C. Masa dostarczonego oleju napędowego jest określana w wyniku ważenia autocysterny na legalizowanej wadze samochodowej Zamawiającego przed i po zrzucie oleju napędowego do zbiornika, skorygowanego o wartość współczynnika waga-masa z tabeli nr 56 opublikowanej przez American Petroleum Institute i wymienionej w normie PN-ISO 91-1, a jego gęstość w temperaturze referencyjnej 15°C odczytywana jest z dostarczonego świadectwa jakości. Autocysterna, o ile warunki techniczne na to pozwalają będzie ważona na dwóch legalizowanych wagach samochodowych a do wyliczenia faktycznej ilości zostanie przyjęta wartość z wagi, która wskaże większą masę.

1.9 Kontrola ilości dostarczonego oleju napędowego:
Niezależnie od przyjętego sposobu określenia faktycznej ilości dostarczonego oleju napędowego Zamawiający ma prawo każdorazowo:
1.9.1 odczytać wskazania urządzenia pomiarowego autocysterny,
1.9.2 dokonać sprawdzających pomiarów ilości zrzuconego paliwa poprzez ważenie autocysterny (dla 3 sposobu określenia faktycznej ilości dostarczonego paliwa czynność ta jest obligatoryjna), przed i po zrzucie paliwa,
1.9.3 dokonać pomiaru ilości paliwa w zbiorniku magazynowym przy wykorzystaniu listwy pomiarowej, przed i po zrzucie paliwa,
1.9.4 zmierzyć temperaturę i gęstość paliwa przy użyciu legalizowanego termoareometru,
1.9.5 pobrać co najmniej 1 próbkę dostarczonego paliwa w ilości ok. 2 litrów, która w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa może zostać poddana badaniom przez uprawnione laboratorium. Jeśli proces pobierania próbki, jej przechowywania, transportu oraz badania jakości został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności zgodnie z normą PN–EN ISO 3170, wynik badań próbki paliwa jest dla Zamawiającego i Wykonawcy wiążący.

1.10 Sposób rozliczenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
W czasie realizacji zamówienia obowiązywać będzie cena oleju napędowego u producenta wg komunikatu cenowego podawanego na oficjalnych stronach internetowych z dnia dostawy. Cena ta zostanie obniżona odpowiednio o opust lub marże. Opust/ marża jest stała wskazana przez wykonawcę w formularzu oferty. Cena wyrażona w zł za 1 litr i obliczona w sposób przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku opóźnienia terminu dostawy z winy Wykonawcy, do rozliczenia dostawy zostanie przyjęta niższa z dwóch cen: ze wskazanego w zamówieniu dnia dostawy i faktycznego dnia dostawy, obliczonych w sposób j.w. Faktyczna ilość dostarczonego paliwa zostanie ustalona w sposób wybrany przez Wykonawcę.
1.10.1 Jeśli w związku z wyborem dokonanym przez Wykonawcę faktyczna ilość dostarczonego paliwa będzie ustalona w sposób 1, a warunki wymagane przez Zamawiającego nie zostaną spełnione w całości, faktyczna ilość dostarczonego paliwa zostanie ustalona w sposób 2.
1.10.2 Jeśli w związku z wyborem dokonanym przez Wykonawcę albo w związku z wystąpieniem okoliczności zapisanej w lit. a), faktyczna ilość dostarczonego paliwa będzie ustalona w sposób 2, a warunki do rozliczenia ilości paliwa w sposób 2 nie zostaną spełnione w całości, faktyczna ilość dostarczonego paliwa będzie ustalona w sposób 3.
1.10.3 Jeśli faktyczna ilość dostarczonego paliwa będzie ustalona w sposób 1 lub 2, a różnica w ilości dostarczonego paliwa ustalonej w ten sposób wynosi więcej niż 0,5% w stosunku do ilości dostarczonego paliwa ustalonej w sposób 3, faktyczna ilość dostarczonego paliwa zostanie ustalona w sposób 3, chyba że Wykonawca wykaże, że różnica o której mowa nie powstała z jego winy. Analogiczne prawo przysługuje Wykonawcy wobec Zamawiającego.

1.11 Olej napędowy nabywany jest wyłącznie na własne potrzeby i nie będzie przeznaczany do dalszej sprzedaży.

1.12 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV – 09.13.41.00-8 – olej napędowy.


Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały upust

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale II podrozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym t.j.:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
t.j. KONCESJĘ na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1385 ze zm.)

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: KONCESJA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2022r., poz. 1385 ze zm.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z załącznikami do oferty składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie
wstępne zgodnie z załącznikiem nr 2 o niepodleganiu wykluczeniu orazspełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Do oferty wykonawca załącza również:
a) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Jeśli oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z załączonym wzorem do SWZ.
(Wzór oświadczenia ZAŁ NR 7 ).
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (Wzór oświadczenia ZAŁ NR 5)
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.