eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › "Najem, instalacja i serwis urządzenia samoobsługującego terminala płatniczego z obsługą bezgotówkowych i gotówkowych operacji oraz z dystrybucją znaków opłaty sądowej dla Sądu Rejonowego w Zgierzu"Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Najem, instalacja i serwis urządzenia samoobsługującego terminala płatniczego z obsługą bezgotówkowych i gotówkowych operacji oraz z dystrybucją znaków opłaty sądowej dla Sądu Rejonowego w Zgierzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Zgierzu

1.3.) Oddział zamawiającego: SR Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@zgierz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgierz.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Najem, instalacja i serwis urządzenia samoobsługującego terminala płatniczego z obsługą bezgotówkowych i gotówkowych operacji oraz z dystrybucją znaków opłaty sądowej dla Sądu Rejonowego w Zgierzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a23f519-8d55-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125468/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Najem urządzenia - samoobsługowego terminala płatniczego z obsługą bezgotówkowych i gotówkowych operacji wraz z dystrybucją znaków opłaty sądowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a23f519-8d55-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany w dalszej części SWZ Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl poprzez „Formularze do komunikacji” dostępne w zakładce „Formularze”.
Regulacje w tym zakresie są ujęte w dziale XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Regulacje w tym zakresie są ujęte w dziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: administracja@zgierz.sr.gov.pl,, w szczególności w przypadku awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu. Jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.262.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest najem, instalacja i serwis urządzenia samoobsługującego terminala płatniczego z obsługą bezgotówkowych i gotówkowych operacji oraz z dystrybucją znaków opłaty sądowej dla Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia samoobsługowego terminala płatniczego umożliwiającego interesantom Sądu wnoszenie wpłat bezgotówkowych lub gotówkowych opłat sądowych i grzywien na wskazane rachunki bankowe Sądu oraz sprzedaży e- znaków w skład wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych – rolek papieru do drukarki w ilości 50 szt.,
b) obsługi i rozliczania płatności gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych na wynajętym przez Zamawiającego terminalu płatniczym wraz z pokrywaniem kosztów transakcyjnych interchange i innych opłat prowizyjnych,
c) instalacji Wpłatomatu w miejscu oraz terminie określonym przez Zamawiającego,
d) serwisu wpłatomatu oraz zapewnienie prawidłowości jego działania, w tym oprogramowania na nim zainstalowanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30144400-4 - Automaty do pobierania opłat

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na usunięcie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony:

a) w przypadku instytucji bankowych - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r poz. 2187 ze zm.), w przypadku krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów, oddziałów tych podmiotów, kas oszczędnościowo-kredytowych, ich oddziałów oraz innych instytucji, których działania regulują odrębne przepisy, np. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.),

b) w przypadku podmiotów będącymi krajowymi instytucjami płatniczymi, na które ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada obowiązek posiadania zezwolenia - zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r.poz. 659 ze zm.).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców oraz aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych.

c) w przypadku podmiotów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, na które art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia - zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców oraz aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie kasy oszczędnościowo- kredytowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Zamawiający wymaga, by Wykonawca warunek ten spełniał przez cały okres obowiązywania umowy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia, Wykonawca i/lub co najmniej jeden z członków konsorcjum musi w całości spełniać́ warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający dopuszcza sumowanie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń́ powtarzających się̨ lub ciągłych również̇ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę trwającą minimum 6 miesięcy w ramach jednej umowy, dostawy obejmującą usługę najmu samoobsługowych terminali płatniczych i rozliczeo transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych dla: urzędów organów i innych instytucji administracji rządowej lub urzędów organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe) lub urzędów skarbowych lub Policji lub sądów lub jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia.
Zamawiajacyuzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń́ powtarzających się̨ lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź́ inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być́ wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku usług wciąż̇ wykonywanych, Zamawiający wymaga, aby zrealizowana już̇ część́ umowy spełniała warunki postawione przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.