eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jemielnica › Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowość: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Jemielnica

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Strzelecka 67

1.11.4.) Miejscowość: Jemielnica

1.11.5.) Kod pocztowy: 47-133

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.jemielnica.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-374da395-8d27-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038762/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług cateringowych dla placówej oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w 2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa w języku polskim się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma zakupowa, dostępnej na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica
2. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22)101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania platformy zakupowej dostępnej na stornie: : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w instrukcji użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
5. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w rozdz. 1 z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy.
6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@jemielnica.pl ;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@bodo24.pl ;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w 2024r.”;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia:
8.1. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;
8.2. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
8.3. na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych, tj. przygotowywanie i dostawa posiłków, dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej (ok. 176 dni świadczenia usług).
2. Zamawiający na potrzeby przedmiotowego postępowania oszacował zapotrzebowanie na 110 posiłków dziennie (w tym 90 posiłków dla PSP w Jemielnicy oraz 20 posiłków dla PSP w Piotrówce. Jest to wartość szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości posiłków w zależności od zapotrzebowania.
3. Dostawy posiłków następować będą w ilościach wynikających z codziennych zamówień składanych przez wytypowanych przedstawicieli placówek w dniu realizacji zamówienia do godziny 9:00. Wykonawca będzie uwzględniać przy przygotowywaniu posiłków zmienione ilości, które zostały mu zgłoszone.
4. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przygotowanych przez siebie posiłków do niżej wymienionych placówek oświatowych:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy
ul. Szkolna 2
47-133 Jemielnica
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce
ul. Kościuszki 98
47-133 Piotrówka
5. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia, za którą nastąpi płatność, uzależniona będzie od rzeczywistej liczby zamówionych oraz dostarczonych w danym miesiącu posiłków.
6. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej są ryczałtowymi cenami jednostkowymi i nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
7. Z okresu świadczenia usług wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej, przerwy świąteczne oraz inne dni wolne od nauki określone przez dyrekcję placówki oświatowej.
8. Dostawy do placówek odbywać się będą w godzinach między 11-12. Dokładna godzina dostawy ustalona zostanie po wcześniejszej konsultacji Wykonawcy z dyrekcją placówek oświatowych.
9. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkoły oraz osobami przez nich upoważnionymi, odpowiedzialnymi za realizację zbiorowego odżywiania w placówkach.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. Reklamacja co do jakości posiłków składana będzie pisemnie.
11. Koszty leczenia ucznia, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze opiekunów prawnych ucznia, będą obciążały całkowicie Wykonawcę.
12. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z warunkami zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

15894210-6 - Posiłki szkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-29 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat do upływu terminy składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę cateringową odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na codziennym przygotowaniu i dostarczaniu na rzecz co najmniej jednej placówki oświatowej co najmniej 50 posiłków, przez okres minimum 4 miesiące w ramach jednej umowy.
Uwaga: W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część zamówienia faktycznie wykonana będzie spełniać powyższe warunki.
b) dysponuje minimum jedną osobą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, pełniącą funkcję kucharza, posiadającą wykształcenie gastronomiczne;
c) dysponuje pomieszczeniem (zakładem) dopuszczonym przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia z uwzględnieniem przygotowywania potraw do cateringowej obsługi gastronomicznej;
d) dysponuje minimum jednym samochodem, zatwierdzonym przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przystosowanym do przewożenia żywności, umożliwiającym terminowy dowóz posiłków z miejsca przygotowania do miejsca odbioru.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców może wykazać spełnienie w/w warunku.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawców sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu: oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 i 4 do SWZ.
2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także z zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – dotyczy środków transportowych. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
d) aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
e) kopii decyzji, aktualnej na dzień składania oferty, o dopuszczeniu pomieszczenia (zakładu) przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia z uwzględnieniem przygotowywania potraw do cateringowej obsługi gastronomicznej
f) kopii decyzji, aktualnej na dzień składania oferty, o zatwierdzeniu minimum jednego samochodu przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przystosowanym do przewożenia żywności, umożliwiającym terminowy dowóz posiłków z miejsca przygotowania do miejsca odbioru

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach):
2) oświadczenia o których mowa w rozdziale IX pkt 1 SWZ (Załącznik nr 3 i 4);
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 SWZ (Załącznik nr 5 - jeżeli dotyczy)
4) zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w rozdziale X pkt 2 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy - zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
6) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający żąda od podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
7) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art.456 ustawy Pzp.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp. oraz ust. 2.
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w odniesieniu do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wykonawca dokona samodzielnie zmiany ceny towaru z dniem obowiązywania przepisów prawa – zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.
4.Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:1)zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofert; 2)jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy bądź następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
5.Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie sposobu wykonania umowy i z tym związanych wzajemnych świadczeń byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą.
6.Nie stanowi zmiany umowy w zakresie danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmianą numeru rachunku bankowego; zmiany danych teleadresowych; zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami – wymagają jedynie zgłoszenia drogą elektroniczną lub pisemnie.
7.Dopuszcza się zmianę terminu realizacji lub zmniejszenie zakresu świadczenia usług, w przypadkach określonych w art. 125a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), w szczególności zawieszenia zajęć szkolonych na czas oznaczony z powodu wystąpienia temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów.
8.Dopuszcza się zmiany godzin wydawania posiłków poprzez zgłoszenie tych zmian przez Zamawiającego, w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający tj. Gmina Jemielnica prowadzi postępowanie na rzecz i w imieniu:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy
ul. Szkolna 2
47-133 Jemielnica

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce
ul. Kościuszki 98
47-133 Piotrówka

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.