eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jemielnica › Przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości JemielnicaOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowość: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eba25fc-8d2e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038762/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

2Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa w języku polskim się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma zakupowa, dostępnej na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica
2. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22)101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania platformy zakupowej dostępnej na stornie: : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w instrukcji użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
5. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w rozdz. 1 z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy.
6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@jemielnica.pl ;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@bodo24.pl ;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica”;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia:
8.1. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;
8.2. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
8.3. na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica.

2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi ul. Lipowej wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego na działkach nr 3086/2 i 595 w miejscowości Jemielnica. Początek przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi - km 0+000 - umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania ul. Lipowej z drogą gminną – ul. Marka Prawego (dz. Nr 2767), zaś przewidziany do przebudowy odcinek ciągu drogi kończy się w km 0+271 w obrębie skrzyżowania ul. Lipowej z drogą gminną ul. Leśną (dz. nr 595).

4. Zakres robót obejmuje:
1) Wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni,
2) wykonanie krawężników betonowych wzdłuż krawędzi projektowanych ulic,
3) wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej,
4) wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,
5) budowę odwodnienia,
6) wzmocnienie pobocza,
7) budowę oświetlenia ulicznego – wykonanie linii kablowej zmiennej wraz z montażem słupów oświetleniowych- 8 szt., wykonaniem uziemień oraz pomiarów.
8) budowę ziemnego rurociągu kablowego – kanału technologicznego,
9) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SWZ):
1) branża drogowa – UWAGA!!! Pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany obejmują przebudowę dwóch dróg tj. Dębowej i Lipowej – niniejsze zamówienie publiczne obejmuje tylko przebudowę ULICY LIPOWEJ
2) branża eklektyczna UWAGA!!! Pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany obejmują budowę oświetlenia na kilku ulicach – niniejsze zamówienie publiczne obejmuje tylko budowę oświetlenia na ULICY LIPOWEJ

oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.

4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej o której mowa w art. 131 ust. 2.

5. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiary robót dla stanowiące załącznik do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysów ofertowych szczegółowych będącego podstawą sporządzenia oferty.

7. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców).

8. Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego z określeniem terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy sporządzić tak, aby wykonywanie przedmiotu umowy odbywało się odcinkami powiązanymi ze sobą technologicznie i funkcjonalnie. Niedopuszczalne jest przerywanie budowy w jednym miejscu i rozpoczynanie w innym, jak również przerywanie prac na okres dłuższy niż 14 dni.

9. W ofercie należy ująć koszty opracowania projektu organizacji i uzyskania zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu. Przed przystąpieniem od realizacji robót Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na w/w drodze.

10. Zamawiający informuje, iż zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku, gdy Zamawiający utraci to dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
2) należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
4) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
5) próby i odbiory z udziałem właściwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru.
6) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,
7) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
9) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
10) zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
11) decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.
12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z uporządkowaniem terenu przylegającego do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót;
13) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,


12. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( wartość oceniana) liczoną od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 72 miesięcy).
2) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3) Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:
a. - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,
b. - dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany
4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w terminie do 14 dni od dnia dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
6) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości zamówienia (jedna umowa) nie mniejszej niż 700 000 zł brutto.

b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje:
• co najmniej jedną osobą, jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, w zakresie robot drogowych posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, w zakresie robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2021r., poz.1646 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu: oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.

2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ– w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. VII pkt. 2,4 lit a). SWZ,

Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ– w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. VII pkt. 2,4 lit b). SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100 groszy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Leśnica Filia w Jemielnicy Nr konta 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 z adnotacją:
„Wadium – znak sprawy IB.271.20.2023”
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W pozostałych przypadkach wymagane jest przekazanie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela wraz z wskazaniem ich siedzib,
2) kwotę wadium,
3) termin ważności gwarancji/poręczenia: „od dnia……….do dnia……………”
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisać ustawy.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Zwrot lub zatrzymanie wadium regulują przepisy art.98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp. oraz ust. 2 umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie aneksu, w następujących sytuacjach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które powodują lub mogą powodować przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych,
b) powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich wykonania uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
c) konieczności zmian lub uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
d) zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu.
e) okoliczności zmiany umowy/umów, dokonywanych stosowanie do treści art. 445 lub 455 ustawy Pzp, zawartych pomiędzy Zamawiającym a innymi Wykonawcami realizującymi roboty.
2) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT – wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do tej zmiany,
3) zmiany nazwisk osób kierujących robotami budowlanymi (pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ) i nadzorujących ich realizację, zmiany nazw, siedziby stron umowy,
4) zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
5) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć,
6) konieczności realizacji robót zamiennych tj. robót budowlanych realizowanych w celu usunięcia wad ukrytych w dokumentacji, dokonania zamian służących zwiększeniu bezpieczeństwa umowy lub usprawnieniu procesu budowlanego opisanych w art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz wprowadzenia nowych materiałów i rozwiązań technologicznych. Zakres robót zamienianych podlega wyłączeniu z wynagrodzenia ryczałtowego, zostanie on rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót potwierdzone obmiarem i ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego wykonawcy, o którym mowa w SWZ. W przypadku braku w powyższym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, przy zastosowaniu stawki roboczo godziny oraz wskaźników narzutów kosztorysowych zgodnych z kosztorysem ofertowym wykonawcy, o którym mowa w SWZ.

Pozostałe warunki zmiany umowy podano w sekcji IX ogłoszenia z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. Rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:
7) konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia – zmiana ta może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego wykonawcy. W przypadku braku w powyższym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, przy zastosowaniu stawki roboczo godziny oraz wskaźników narzutów kosztorysowych zgodnych z kosztorysem ofertowym wykonawcy, o którym mowa w SWZ.
8) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust 2 pkt 6 i 7, z tym że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust 2 pkt 7 a i b należy ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 7 ust. 1 umowy,
9) warunki atmosferyczne obiektywnie uniemożliwiające prowadzenia robót budowlanych,
10) działania siły wyższej,
11) zmiany przepisów ( w tym ustawy Pzp) powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony (kierownik robót, zamawiający) protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2.
4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207 ze zm.), przy czym nie dotyczy to zmiany, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia i 1 lipca 2024r..
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaka część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w tym polu, Zamawiający wyjaśnia, że pozostałe szczegółowe warunki wprowadzenia zmian umowy opisano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.