eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Psary › "Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach".Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malinowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Psary

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 322944921

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@psary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816849

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ba49717-55ec-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028387/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399857

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi
w Strzyżowicach ul. Cichej o długości ok. 169 mb.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
2.2. opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,
2.3. mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni drogi o grubości 15cm,
2.4. wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki istniejącej drogi,
2.5. mechaniczne wykonanie koryta drogi o gr. 35 cm,
2.6. wywóz i utylizacja urobku z korytowania,
2.7. wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym grubości 22cm pod drogę,
2.8. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - grubości 17 cm pod drogę,
2.9. obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm,
2.10. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej „behaton” o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 3 cm o powierzchni około 611 m2 pod drogę i chodnik,
2.11. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - grubości 15 cm pod chodnik,
2.12. obramowanie chodnika obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8x100 cm,
2.13. wykonanie pobocza z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 30cm
2.14. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
2.15. przebudowa sieci gazowej na odcinku ok. 62 mb (opcjonalne wykonanie robót uzależnione od wystąpienia kolizji konstrukcji drogi z istniejącą siecią gazową z rur stalowych Dn 40 - rozliczenie pozycji nastąpi po wykonaniu obmiaru wykonanych robót). Po wykonaniu przekopów kontrolnych oraz określenia głębokości posadowienia gazociągu zostanie podjęta decyzja o zakresie przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z warunkami prowadzenia robót od Gazowni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244056,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 333849,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244056,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Silesia Trans Service sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 368762549

7.3.3) Ulica: Konwalii 32

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-748

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244056,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.