eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)".Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 214 71 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.czechowice-dziedzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42dab103-5c63-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045820/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Udzielenie kredytu na pokrycie wcześniej zaciagniętych zbowiazań.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416550

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.43.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 772892,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)”.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Okres spłaty kredytu wynosi 4 lata (w latach 2024-2027). Kredyt zostanie przekazany w transzach według zgłaszanych zapotrzebowań do końca 2023 r. Transze będą przekazywane na konto zamawiającego na następny dzień po złożeniu wniosku.
Zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową bez poręczenia.
Spłata rat kapitałowych oraz odsetek będzie dokonywana miesięcznie (9 m-cy): od kwietnia do grudnia, przy czym od kwietnia do listopada – ostatni dzień miesiąca, grudzień – 15 dzień miesiąca. W przypadku gdy ostatni lub 15 dzień miesiąca przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy spłata zostanie dokonana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Ilość rat – 36. Harmonogram spłaty rat w rozbiciu na lata:

30.04.2024 – 116 000 zł 30.04.2025 – 116 000 zł 30.04.2026 – 116 000 zł
31.05.2024 – 116 000 zł 31.05.2025 – 116 000 zł 31.05.2026 – 116 000 zł
30.06.2024 – 116 000 zł 30.06.2025 – 116 000 zł 30.06.2026 – 116 000 zł
31.07.2024 – 116 000 zł 31.07.2025 – 116 000 zł 31.07.2026 – 116 000 zł
31.08.2024 – 116 000 zł 31.08.2025 – 116 000 zł 31.08.2026 – 116 000 zł
30.09.2024 – 116 000 zł 30.09.2025 – 116 000 zł 30.09.2026 – 116 000 zł
31.10.2024 – 116 000 zł 31.10.2025 – 116 000 zł 31.10.2026 – 116 000 zł
30.11.2024 – 116 000 zł 30.11.2025 – 116 000 zł 30.11.2026 – 116 000 zł
15.12.2024 – 117 000 zł 15.12.2025 – 117 000 zł 15.12.2026 – 117 000 zł

30.04.2027 – 145 000 zł
31.05.2027 – 145 000 zł
30.06.2027 – 145 000 zł
31.07.2027 – 145 000 zł
31.08.2027 – 145 000 zł
30.09.2027 – 145 000 zł
31.10.2027 – 145 000 zł
30.11.2027 – 145 000 zł
15.12.2027 – 145 000 zł
Odsetki będą naliczane od aktualnego zadłużenia od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty.
Oprocentowanie składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych oraz stałej marży banku wyrażonej w punktach procentowych. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i będzie ulegało zmianie co trzy miesiące, począwszy od pierwszego dnia następnego kwartału.
Cenę ofertową stanowi marża banku (jako jedyny koszt).
Do sporządzenia kalkulacji należy przyjąć rok obrachunkowy 365 dni (w latach przestępnych 366 dni), a za dzień uruchomienia kredytu 30 listopada 2023 roku. Przy obliczaniu kalkulacji zastosować WIBOR 3M z 30 sierpnia 2023 roku.
Od kwoty zaciągniętego kredytu Gmina Czechowice-Dziedzice nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji poza marżą banku, która będzie jedynym i całkowitym kosztem kredytu.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty zaciągniętego kredytu. Skarbnik Miasta nie złoży kontrasygnaty na wekslu wraz z deklaracją wekslową oraz na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Zamawiający na dzień 30 sierpnia 2023 roku nie posiada zaległych zobowiązań w bankach wynikających z kredytów czy pożyczek ani nie prowadzono wobec niego żadnych działań windykacyjnych jak również programu naprawczego. Na rachunkach Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne. W ciągu ostatnich dwóch lat nie podjęto uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym ani leasingu.

Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące wykorzystania udzielonego kredytu skutkujące wprowadzeniem aneksu do umowy kredytowej poprzez niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości.
Zamawiający nie przewiduje prowizji od ewentualnych zmian umowy kredytowej.
Zamawiający udzielił poręczenia gminnej spółce Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w wysokości 19 994 262,83 zł. Nie było przypadku zapłaty zobowiązań z tego tytułu. Na terenie Gminy nie funkcjonuje żaden szpital.
Standardy jakościowe cech przedmiotu zamówienia oraz koszty cyklu życia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp:
Przedmiotem zamówienia jest usługa o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usługi zostały uwzględnione w SWZ i w ogólnych warunkach umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. Usługa polegająca na udzieleniu kredytu, polega na udostępnieniu przez Bank określonej kwoty pieniędzy na określony czas i cel, w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek powiększonych o marżę banku. Cechy kredytu to: zwrotność, celowość i odpłatność. Parametry, tj. okres, w którym nastąpi zwrot pieniędzy i cel na jaki Zamawiający je zaciąga, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały ściśle określone. Odnosi się to także do formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W konsekwencji kwestia, która może być regulowana ogranicza się do odpłatności za użyczenie pieniądza (odsetki), czyli ceny. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, zatem nie są ponoszone żadne koszty, o których mowa w art. 245 ustawy Pzp.
Wszelkie koszty związane z cyklem życia (tj. możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu usługi) są znane na etapie składania oferty. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Załączniki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 7 do SWZ – Sprawozdania roczne za 2022 rok: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/28200203

Załącznik nr 8 do SWZ – Sprawozdania za II kwartał 2023 roku: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/31261638

Załącznik nr 9 do SWZ – Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa z dnia 29.08.2023 r. (Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIX/795/23):
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/038/021

Załącznik nr 10 do SWZ – Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/31088870

Załącznik nr 11 do SWZ – Uchwała RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/31088870

Załącznik nr 12 do SWZ – Uchwała RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/28200169

Załącznik nr 13 do SWZ – Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 14 do SWZ – Zaświadczenia o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Załącznik nr 15 do SWZ – Uchwała Nr LXVI/763/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/038/021

Załącznik nr 16 do SWZ – Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czechowice-Dziedzice kredytu długoterminowego.

Załącznik nr 17 do SWZ – istotne postanowienia umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 700846,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 745006,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 700846,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000496337

7.3.3) Ulica: Słowackiego 14

7.3.4) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-502

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 700846,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia: do 31.12.2023 r.

Mając na uwadze art. 436 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż wskazanie końcowej daty wykonania umowy wynika z faktu, iż przedmiotowe zadanie dotyczy pokrycia deficytu budżetowego w 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.