eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)".Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 241 71 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.czechowice-dziedzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42dab103-5c63-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045820/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Udzielenie kredytu na pokrycie wcześniej zaciagniętych zbowiazań.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zp@um.czechowice-dziedzice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy
przetargowej - dostępnymi pod adresem https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału
SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/instrukcja.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w
godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. Pozostałe postanowienia zgodne z SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1;
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 21 47 153;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, osoby lub podmioty, którym na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 firma PZP24.pl Sp. z o.o. oraz Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57D lok. B/J, z którą administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba , że przepisy szczególne będą stanowić inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.43.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 4 440 000 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych)”.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Okres spłaty kredytu wynosi 4 lata (w latach 2024-2027). Kredyt zostanie przekazany w transzach według zgłaszanych zapotrzebowań do końca 2023 r. Transze będą przekazywane na konto zamawiającego na następny dzień po złożeniu wniosku.
Zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową bez poręczenia.
Spłata rat kapitałowych oraz odsetek będzie dokonywana miesięcznie (9 m-cy): od kwietnia do grudnia, przy czym od kwietnia do listopada – ostatni dzień miesiąca, grudzień – 15 dzień miesiąca. W przypadku gdy ostatni lub 15 dzień miesiąca przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy spłata zostanie dokonana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Ilość rat – 36. Harmonogram spłaty rat w rozbiciu na lata:

30.04.2024 – 116 000 zł 30.04.2025 – 116 000 zł 30.04.2026 – 116 000 zł
31.05.2024 – 116 000 zł 31.05.2025 – 116 000 zł 31.05.2026 – 116 000 zł
30.06.2024 – 116 000 zł 30.06.2025 – 116 000 zł 30.06.2026 – 116 000 zł
31.07.2024 – 116 000 zł 31.07.2025 – 116 000 zł 31.07.2026 – 116 000 zł
31.08.2024 – 116 000 zł 31.08.2025 – 116 000 zł 31.08.2026 – 116 000 zł
30.09.2024 – 116 000 zł 30.09.2025 – 116 000 zł 30.09.2026 – 116 000 zł
31.10.2024 – 116 000 zł 31.10.2025 – 116 000 zł 31.10.2026 – 116 000 zł
30.11.2024 – 116 000 zł 30.11.2025 – 116 000 zł 30.11.2026 – 116 000 zł
15.12.2024 – 117 000 zł 15.12.2025 – 117 000 zł 15.12.2026 – 117 000 zł

30.04.2027 – 145 000 zł
31.05.2027 – 145 000 zł
30.06.2027 – 145 000 zł
31.07.2027 – 145 000 zł
31.08.2027 – 145 000 zł
30.09.2027 – 145 000 zł
31.10.2027 – 145 000 zł
30.11.2027 – 145 000 zł
15.12.2027 – 145 000 zł
Odsetki będą naliczane od aktualnego zadłużenia od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty.
Oprocentowanie składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych oraz stałej marży banku wyrażonej w punktach procentowych. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i będzie ulegało zmianie co trzy miesiące, począwszy od pierwszego dnia następnego kwartału.
Cenę ofertową stanowi marża banku (jako jedyny koszt).
Do sporządzenia kalkulacji należy przyjąć rok obrachunkowy 365 dni (w latach przestępnych 366 dni), a za dzień uruchomienia kredytu 30 listopada 2023 roku. Przy obliczaniu kalkulacji zastosować WIBOR 3M z 30 sierpnia 2023 roku.
Od kwoty zaciągniętego kredytu Gmina Czechowice-Dziedzice nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji poza marżą banku, która będzie jedynym i całkowitym kosztem kredytu.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty zaciągniętego kredytu. Skarbnik Miasta nie złoży kontrasygnaty na wekslu wraz z deklaracją wekslową oraz na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Zamawiający na dzień 30 sierpnia 2023 roku nie posiada zaległych zobowiązań w bankach wynikających z kredytów czy pożyczek ani nie prowadzono wobec niego żadnych działań windykacyjnych jak również programu naprawczego. Na rachunkach Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne. W ciągu ostatnich dwóch lat nie podjęto uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym ani leasingu.

Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące wykorzystania udzielonego kredytu skutkujące wprowadzeniem aneksu do umowy kredytowej poprzez niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości.
Zamawiający nie przewiduje prowizji od ewentualnych zmian umowy kredytowej.
Zamawiający udzielił poręczenia gminnej spółce Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w wysokości 19 994 262,83 zł. Nie było przypadku zapłaty zobowiązań z tego tytułu. Na terenie Gminy nie funkcjonuje żaden szpital.
Standardy jakościowe cech przedmiotu zamówienia oraz koszty cyklu życia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp:
Przedmiotem zamówienia jest usługa o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usługi zostały uwzględnione w SWZ i w ogólnych warunkach umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. Usługa polegająca na udzieleniu kredytu, polega na udostępnieniu przez Bank określonej kwoty pieniędzy na określony czas i cel, w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek powiększonych o marżę banku. Cechy kredytu to: zwrotność, celowość i odpłatność. Parametry, tj. okres, w którym nastąpi zwrot pieniędzy i cel na jaki Zamawiający je zaciąga, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały ściśle określone. Odnosi się to także do formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W konsekwencji kwestia, która może być regulowana ogranicza się do odpłatności za użyczenie pieniądza (odsetki), czyli ceny. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, zatem nie są ponoszone żadne koszty, o których mowa w art. 245 ustawy Pzp.
Wszelkie koszty związane z cyklem życia (tj. możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu usługi) są znane na etapie składania oferty. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Załączniki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 7 do SWZ – Sprawozdania roczne za 2022 rok: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/28200203

Załącznik nr 8 do SWZ – Sprawozdania za II kwartał 2023 roku: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/31261638

Załącznik nr 9 do SWZ – Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa z dnia 29.08.2023 r. (Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIX/795/23):
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/038/021

Załącznik nr 10 do SWZ – Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/31088870

Załącznik nr 11 do SWZ – Uchwała RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/31088870

Załącznik nr 12 do SWZ – Uchwała RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/28200169

Załącznik nr 13 do SWZ – Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 14 do SWZ – Zaświadczenia o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Załącznik nr 15 do SWZ – Uchwała Nr LXVI/763/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu:
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/038/021

Załącznik nr 16 do SWZ – Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czechowice-Dziedzice kredytu długoterminowego.

Załącznik nr 17 do SWZ – istotne postanowienia umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami iich wagami:
Kryterium oceny ofert: Waga:
1) cena (Kc): 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.:

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument/oświadczenie, że Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy.

1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
3.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.).
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).
1.2. w celu wykazania spełniania warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta
została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku
zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku
podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2
do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym \ podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o
którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby załącznik nr 3 do SWZ.
3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.5. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ.
3.6. Symulację kredytu .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ustawy (rozdział XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Obowiązek złożenia ww. oświadczenia odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – załącznik nr 5 do SWZ .
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 17 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp) .

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://czechowice-dziedzice. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia: do 31.12.2023 r.
Mając na uwadze art. 436 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż wskazanie końcowej daty wykonania umowy wynika z faktu, iż przedmiotowe zadanie dotyczy pokrycia deficytu budżetowego w 2023 r.


Przedmiotem zamówienia jest usługa o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usługi zostały uwzględnione w SWZ i w ogólnych warunkach umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. Usługa polegająca na udzieleniu kredytu, polega na udostępnieniu przez Bank określonej kwoty pieniędzy na określony czas i cel, w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek powiększonych o marżę banku. Cechy kredytu to: zwrotność, celowość i odpłatność. Parametry, tj. okres, w którym nastąpi zwrot pieniędzy i cel na jaki Zamawiający je zaciąga, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały ściśle określone. Odnosi się to także do formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W konsekwencji kwestia, która może być regulowana ogranicza się do odpłatności za użyczenie pieniądza (odsetki), czyli ceny. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, zatem nie są ponoszone żadne koszty, o których mowa w art. 245 ustawy Pzp.
Wszelkie koszty związane z cyklem życia (tj. możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu usługi) są znane na etapie składania oferty. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.