eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - Nr 67/23/POgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 67/23/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 714

1.5.8.) Numer faksu: 261 519 536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 67/23/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03dedbde-8cff-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.39 MLEKO I PRZETWORY MLECZARSKIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej - Portalu e-Usług SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Wykonawca składa ofertę z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Pozostałe dokumenty oraz forma komunikacji (poza ofertą) można realizować za pośrednictwem powyższej platformy lub e-maila: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
Szczegóły – w Rozdziale IX SWZ
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
W sytuacji awarii lub niedostępności Systemu Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń, pytań na w/w adres e-mail, z zastrzeżeniem, że oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Ofertę oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej (Portalu e-Usług SmartPZP): https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej (dane na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych), tj.:
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1Mb/s;
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować doda-tek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w: Instrukcji Użytkownika Wykonawcy (Instrukcji obsługi Portalu e-Usług
SmartPZP) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/elearning a także w Regulaminie korzystania z usług Systemu
(Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla
wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców; a także pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/41blsz/elearning
Formaty danych muszą być zgodne z określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Proces składania oferty przez Wykonawcę na platformie SmartPZP odbywa się w ciągu jednej sesji przeglądarki. Nie można zapisać wprowadzonych danych lub załączników i powrócić do składania oferty w późniejszym terminie.
Szczegóły w Rozdziale IX SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO 2016/679, zamawiający informuje, że:
a)administratorem Pani/a danych osobowych jest 41.Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl;
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, email: 41blsz.iod@ron.mil.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie – Nr 67/23/P”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; d) w odniesieniu do danych
osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; e) odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia2016/679, zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o
których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której
dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia2016/679,
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679,nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników. f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia; g) obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze
formularza ofertowego – załącznika nr1 do SWZ. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10
rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie. Szczegóły w rozdziale IV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp –Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp: a) skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; ani nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa wart.18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust.1 i 2 Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art.18 ust. 3–6,
stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa wart.15 ust.1–3rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia. Szczegóły w rozdziale IV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 67/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Dostawy muszą być realizowane zgodnie z normami oraz asortymentem, ilościami i wszystkimi wymaganiami określonymi w Rozdziale IV SWZ oraz zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości, określonymi w "Minimalnych wymaganiach jakościowych" stanowiących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji asortymentowych – Załącznik nr 8 do SWZ. Warunki i zasady realizacji niniejszego zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy następujących pozycji asortymentowych w ilościach stanowiących zamówienie podstawowe (zakres podstawowy) – gwarantowanych Wykonawcy:
Mleko spożywcze pasteryzowane 2% tł.: 6000 l
Mleko spożywcze UHT 2% tł.: 10000 l
Śmietana 18% tł. (op. 1l): 2400 l
Śmietana 18% tł.(op. 200 ml): 400 l
Śmietana kremowa 30% tł.: 120 l
Jogurt naturalny: 540 kg
Jogurt owocowy: 1500 kg
Deser mleczny z owocami: 238 kg
Serek homogenizowany waniliowy: 800,10 kg
Serek homogenizowany owocowy: 399,90 kg
Ser twarogowy półtłusty: 800 kg
Ser twarogowy ziarnisty: 700 kg
Ser edamski pełnotłusty: 900 kg
Ser gouda pełnotłusty: 900 kg
Ser topiony z szynką: 240 kg
Ser topiony z papryką: 80 kg
Ser topiony pełnotłusty: 240 kg
Ser topiony tłusty plasterkowany: 195 kg
Ser wędzony: 100 kg
Ser sałatkowy: 79,65 kg
Masło ekstra jednoporcjowe: 2400 kg
Masło ekstra: 40 kg
Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów, które przed dostawą przeszły proces mrożenia.
Przedmiot zamówienia nie może pochodzić od podmiotów zakwalifikowanych przez cywilne organy urzędowej kontroli żywności (Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ze względu na ograniczone wymagania sanitarno – weterynaryjne wobec tych podmiotów.
Wybrany Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę
w sprawie zamówienia publicznego musi okazać się posiadaniem
w całym okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującego:
- odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze),
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) musi opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60 000,00 zł, wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek.
Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
w Załączniku nr 8 do SWZ (podstawa prawna: art. 101 ust. 4 ustawy Pzp).
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (w zakresie zawartych w opisach poszczególnych pozycji asortymentowych norm), jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 8 do SWZ („Minimalne wymagania jakościowe” zawierające szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji asortymentowych), przedkładając wraz z ofertą:
- opis każdego produktu równoważnego np.: szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych, potwierdzający zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
Opis każdego produktu równoważnego załącza wraz z ofertą tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne w zakresie norm.
Wykonawca, oferując przedmiot równoważny w zakresie norm do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych
i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne w zakresie norm określonych
w załączniku nr 8 do SWZ spoczywa na wykonawcy.
Nie załączenie do oferty opisów, o których mowa powyżej, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje uznanie, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie norm bez zastosowania równoważności.
Wykonawca oferujący produkty zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z normami określonymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia) – nie ma obowiązku składania żadnych dokumentów w tym zakresie.
Na podstawie art. 101 ust. 5 ustawy Pzp - w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczania towaru specjalistycznym środkiem transportu z bezwzględnym zachowaniem łańcucha chłodniczego i monitorowaniem temperatury transportowanego towaru, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu, winni być podmiotami, wobec których nie została wydana aktualnie obowiązująca decyzja Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego/ Sanitarnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u danego Wykonawcy.
Wykonawca oświadczy, że brak jest negatywnej decyzji Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego/Sanitarnego, nakazującej dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się
u Wykonawcy (w treści formularza ofertowego – załącznika Nr 1 do SWZ).
16. Podwykonawstwo:
16.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy (na podstawie art. 121 ustawy Pzp).
16.2. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie (w formularzu ofertowym - załączniku Nr 1 do SWZ), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
Dostawy towarów realizowane będą sukcesywnie na podstawie składanych w okresie obowiązywania umowy zamówień – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy (załącznika nr 5 do SWZ), obejmującej wynagrodzenie w ramach zamówienia podstawowego i wynagrodzenie w ramach prawa opcji.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie - dwa razy w tygodniu: poniedziałek i czwartek, w godzinach od 8:00 do 10:00, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień, zawierających dokładnie określone ilości towaru oraz terminy dostaw. Zamówienia wysyłane będą przynajmniej dwa dni przed planowaną dostawą towaru do magazynu. Ze względu na specyfikę organizacji żywienia w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (tj. zabezpieczenie żywienia personelu latającego, kursów, szkoleń, uroczystości, zmiennej liczby osób uprawnionych do żywienia, itp.) możliwa jest zmiana ustalonego sposobu realizacji dostaw. Szczegóły dotyczące zmian częstotliwości dostaw (ile razy w tygodniu oraz w jakie dni) zostaną uzgodnione przez strony po podpisaniu umowy w kontaktach roboczych. Zamówienia będą składane Wykonawcy za pośrednictwem e-maila/faksu oraz telefonicznie. O dokładnym terminie dostawy Zamawiający Zawiadomi Wykonawcę co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca dopuszcza możliwość złożenia przez Zamawiającego korekty uprzednio złożonego zamówienia z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które mimo zachowania szczególnej staranności były niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia poligonowego, szkolenia rezerw osobowych, kursów, szkoleń, służb przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia osób uprawnionych lub innych obowiązków nałożonych przez organy władzy państwowej oraz innych sytuacjach niezależnych od Zamawiającego), Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych terminach i częstotliwościach oraz do miejsc (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen zawartych w umowie. Zmiany, o których mowa powyżej mogą następować wyłącznie w ramach ustalonej wartości przedmiotu zamówienia i jego ilości zawartej
w umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15511000-3 - Mleko

15512000-0 - Śmietana

15551300-8 - Jogurt

15542100-0 - Ser twarogowy

15542200-1 - Ser miękki

15544000-3 - Ser twardy

15542300-2 - Ser feta

15530000-2 - Masło

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15510000-6 - Mleko i śmietana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w części 4.2.2): krótki opis przedmiotu zamówienia - powyżej – zakresu podstawowego
(gwarantowanego Wykonawcy), maksymalnie o ilości wykazane poniżej (ZAKRES PRAWA OPCJI): Ilości stanowiące zamówienie w ramach prawa opcji:
Mleko spożywcze pasteryzowane 2% tł.: 600 l
Mleko spożywcze UHT 2% tł.: 1000 l
Śmietana 18% tł. (op. 1l): 240 l
Śmietana 18% tł.(op. 200 ml): 40 l
Śmietana kremowa 30% tł.: 12 l
Jogurt naturalny: 54 kg
Jogurt owocowy: 150 kg
Deser mleczny z owocami: 23,80 kg
Serek homogenizowany waniliowy: 79,95 kg
Serek homogenizowany owocowy: 39,90 kg
Ser twarogowy półtłusty: 80 kg
Ser twarogowy ziarnisty: 70 kg
Ser edamski pełnotłusty: 90 kg
Ser gouda pełnotłusty: 90 kg
Ser topiony z szynką: 24 kg
Ser topiony z papryką: 8 kg
Ser topiony pełnotłusty: 24 kg
Ser topiony tłusty plasterkowany: 19,5 kg
Ser wędzony: 10 kg
Ser sałatkowy: 7,83 kg
Masło ekstra jednoporcjowe: 240 kg
Masło ekstra: 4 kg
Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilości z zamówienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy. Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Uruchomienie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi poprzez skierowanie do Wykonawcy „zamówienia opcjonalnego”. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia podstawowego. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej: pismo oraz faks/e-mail. W takim przypadku upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba odpowiedzialna za realizację umowy lub inna osoba upoważniona) złoży na piśmie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem informację dotyczącą uruchomienia prawa opcji. Zasady realizacji przez Zamawiającego prawa opcji oraz warunki i terminy dostaw są takie same, jak dla zamówień realizowanych dla zakresu podstawowego zamówienia. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona potwierdzi dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację opcji. Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamówienia każdego asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od stanów żywionych, potrzeb i planowanych lub nieprzewidzianych przedsięwzięć. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ, zgodnych z cenami dla zamówienia podstawowego i na warunkach jak dla zamówienia podstawowego, w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości żywienia stanów osobowych (ciągłości zaopatrywania spowodowanych zwiększeniem stanów osób żywionych). Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić wyłącznie w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację prawa opcji i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego w określonym opcją zakresie. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Szczegóły w Rozdziale IV SWZ. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości dla danej pozycji asortymentowej określonej powyżej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego znaczeniem (wagą): „cena brutto oferty” – waga 100 %
Liczba punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie wyliczona według następującego wzoru:
Xn = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
Cn – „najniższa cena brutto” - najniższe całkowite wynagrodzenie brutto wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 14 Tabeli Nr 1 Formularza ofertowego (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego jak i zamówienia realizowane w ramach prawa opcji) - spośród ocenianych ofert;
Cb - „cena brutto oferty badanej” – całkowite wynagrodzenie brutto wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 14 (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego jak i zamówienia realizowane w ramach prawa opcji) - oferty ocenianej;
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 14 (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego jak i zamówienia realizowane w ramach prawa opcji).
Pod pojęciem „ceny” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168 z późn. zm.).
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższe całkowite wynagrodzenie brutto wynikające z Formularza ofertowego - Załącznika Nr 1 do SWZ (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego jak i zamówienia realizowane w ramach prawa opcji).
Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Według zamawiającego najkorzystniejsza oferta to oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie
z powyższym wzorem.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną zgodnie z powyższym wzorem Xn.
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów Xn, (najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty o znaczeniu 100%) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zgodnie z art. 249 Pzp Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Zgodnie z art. 251 Pzp Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten spełni Wykonawca, który posiada zatwierdzenie zakładu do produkcji lub obrotu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej).
Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca spełni, jeżeli wykaże, że:
2.2.1. posiada zatwierdzenie zakładu do produkcji lub obrotu
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej) – tzn. posiada:
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2023 r., poz. 872 t. j. ze zm.),
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023, poz. 1448 t. j. ze zm.)
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich – musi on posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących te części zamówienia.
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział
w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia
i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego lub obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej obowiązującej decyzji stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznika nr 5 do SWZ) lub w zależności od decyzji Zamawiającego do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej,
o której mowa w § 12 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ.
Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia niezbędne do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia.
W przypadku wskazania Podwykonawcy w ofercie – Wykonawca ma przedstawić osobie odpowiedzialnej za jej realizację określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznika nr 5 do SWZ).
W przypadku wskazania podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia – wykonawca ma przedstawić osobie odpowiedzialnej za realizację umowy określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy
w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą - pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w § 12 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ.
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2.3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie).
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane – jeżeli dotyczy.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika nr 4 do SWZ.
3. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:
3.1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w pkt 3.2., potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
8.2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ);
8.2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
8.2.3 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
h) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
i) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
j) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
k) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
l) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
m) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zał. nr 6 do SWZ)
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
8.3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 części A, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 8.2.2 i 8.2.3 (zał 6a do SWZ), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Zapis pkt 8.3. stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
8.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający zażąda przedstawienia:
8.1.1. obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającej rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
lub obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającej rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich – musi on posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących te części zamówienia.
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział
w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia
i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego lub obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział
w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia
i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
w szczególności Wykonawca posiada i stosuje wdrożony system HACCP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP, tj.:
1.1. certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub 1.2. zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej
o sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP
lub 1.3. protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2023, poz. 1448 t. j. ze zm.) lub 1.4. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa powyżej złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości
i stosowanie równoważnych środków zarządzania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek, jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania.
3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (w zakresie zawartych w opisach poszczególnych pozycji asortymentowych norm), jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 8 do SWZ („Minimalne wymagania jakościowe” zawierające szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji asortymentowych), przedkładając wraz z ofertą:
- opis każdego produktu równoważnego np.: szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych, potwierdzający zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
Opis każdego produktu równoważnego załącza wraz z ofertą tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne w zakresie norm.
Wykonawca, oferując przedmiot równoważny w zakresie norm do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych
i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne w zakresie norm określonych w załączniku nr 8 do SWZ spoczywa na wykonawcy.
Nie załączenie do oferty opisów, o których mowa powyżej, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje uznanie, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie norm bez zastosowania równoważności.
3a. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp - przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą.
5. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP, tj.:
1.1. certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub 1.2. zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej
o sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP
lub 1.3. protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2023, poz. 1448 t. j. ze zm.) lub 1.4. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa powyżej złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości
i stosowanie równoważnych środków zarządzania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek, jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (w zakresie zawartych w opisach poszczególnych pozycji asortymentowych norm), jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 8 do SWZ („Minimalne wymagania jakościowe” zawierające szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji asortymentowych), przedkładając wraz z ofertą:
- opis każdego produktu równoważnego np.: szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych, potwierdzający zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
Opis każdego produktu równoważnego załącza wraz z ofertą tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne w zakresie norm.
Wykonawca, oferując przedmiot równoważny w zakresie norm do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych
i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne w zakresie norm określonych w załączniku nr 8 do SWZ spoczywa na wykonawcy.
Nie załączenie do oferty opisów, o których mowa powyżej, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje uznanie, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie norm bez zastosowania równoważności.
3a. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp - przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą.
5. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do formularza ofertowego (załącznika nr 1 do SWZ):
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SWZ) - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 2a do SWZ) – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców.
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia. Z świadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. Nr 4 do SWZ)
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 i 2, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. Nr 2c do SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. Nr 2b do SWZ)
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
5. Samooczyszczenie – jeśli dotyczy
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SWZ przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
6.1. przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych
w rozdziale VIII a SWZ.
6.2. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
6.3. odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
Przed podpisaniem umowy wykonawca musi doręczyć potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odpowiedni dokument gwarancyjny.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, to zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum). Zaleca się, aby z treści tej umowy wynikały
w szczególności: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa
i podziału obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy (na podstawie art. 60 i 121 ustawy Pzp).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3 SWZ przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 8) – oraz wymaganiami określonymi w SWZ.
10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców (na wezwanie Zamawiającego).
11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przy czym dokumenty te składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku,
w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej SWZ.
12) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie
w przypadkach określonych w art. 454 ust. 1-2 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków.
4. W związku ze zmianami organizacyjnymi i przekształceniami zachodzącymi w resorcie Obrony Narodowej, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego cesji całokształtu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na jednostkę wojskową, która będzie następcą prawnym Zamawiającego, bądź też przejmie jego zobowiązania lub uprawnienia.
5. Strony dopuszczają dokonanie zmiany umowy, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.
6. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w stosunku do towarów, których zmiana dotyczy,
w zakresie wynikającym z tej zmiany.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, w przypadku określonym powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
8. Jeżeli zmiana wynagrodzenia wykonawcy obejmuje część zamówienia publicznego powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca
i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy
o podwykonawstwo, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne dla podwykonawcy niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego zmienionej zgodnie z powyższymi regulacjami.
9. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na dostawy,
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w SWZ w rozdziale XI należy umieścić na platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania) - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.12.2023 r. do godz. 09:00. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty (załączniki)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 3% wynagrodzenia wykonawcy brutto wynikającego z Formularza ofertowego tabela nr 1 - kolumna nr 9 - (obejmującego dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
1) nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz
2) podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
12.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.2.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
13. Dokument, o którym mowa w pkt. 12.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. W niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 13.
15. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt 12-14 stosuje się odpowiednio
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie
nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych; rozliczeń w walutach obcych,
aukcji elektronicznej; zebrania z Wykonawcami.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 pkt 1) ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga: złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty na podstawie art. 93 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, za wyjątkiem przewidzianych w ustawie Pzp
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp – tzn. zamówień na dodatkowe dostawy. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.