eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310018543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Dąbrowskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632428276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkim.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-653536fe-8d20-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015663/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-653536fe-8d20-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: korespondencję należy prowadzić
przez portal e Zamówienia lub pocztę email wskazaną w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. z siedzibą w
Koninie , ul. Marii Dąbrowskiej 8, telefon kontaktowy: 063 242-82-76, email:
przetargi@pgkim.konin.pl.2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel.
kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5 ) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pana) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika na olej napędowy o objętości od 5m3
do 10m3 do siedziby Zamawiającego oraz cykliczna dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej 168.000 litrów w okresie trwania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, Termin płatności, Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że:
 dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną autocysterną posiadającą
ważne cechy legalizacyjne urządzeń pomiarowych oraz co najmniej jeden
zbiornik do gromadzenia oleju napędowego o pojemności od 5 do 10m3
wyposażony w dystrybutor, z kompletem plomb i dopuszczeni Urzędu
Dozoru Technicznego (UDT).
 prowadzi odpowiednią dokumentację wydanego paliwa.
 parametry paliwa są zgodne z Polskimi Normami i przepisami branżowymi
(rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09-10-2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. 2015 poz. 1680)
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument, z którego wynikać będzie, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną autocysterną posiadającą ważne cechy legalizacyjne urządzeń pomiarowych oraz co najmniej jeden zbiornik do gromadzenia oleju napędowego o pojemności od 5 do 10m3 wyposażony w dystrybutor, z kompletem plomb i dopuszczeni Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
W celu wykazania powyższego, należy wypełnić załącznik Nr 3 do SWZ.
2) dokument, z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00zł.
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 17 000,00
złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. 1 O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983 z dopiskiem:
„Wadium – Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM
Sp. z o.o. w Koninie”.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres
związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem
właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim
wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się
termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określne w ustawie p.z.p. , tj.:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w a rt. 107 ust.2 lub
art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych
środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1,
oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3 , co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.,
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy , którego oferta została wybrana.
2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty
całej kwoty wadium,
3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą,
5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego
postępowania,
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Koninie, KRS 0000019516
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (
art. 58 ustawy pz.zp. ) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie obiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium , wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku , o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3 ustawy
p.z.p. zostanie odrzucona.
8.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki umowy (Projekt umowy) stanowią Załącznik Nr 3 do Specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym
przypadku:
2.1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony
więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron;
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy;
c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności;
d) której nie można przypisać drugiej stronie Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
promieniowanie lub skażenia;
2.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
2.3. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i sprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony;
2.4. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.