eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rawskiego w trybie art. 130a oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętychOgłoszenie z dnia 2023-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rawskiego
w trybie art. 130a oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147774

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468144631

1.5.8.) Numer faksu: 468144647

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatrawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rawskiego
w trybie art. 130a oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92405a00-8d1e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052602/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rawskiego w trybie art. 130a oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ezamowienia.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a
wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
Pan Karol Kosonóg tel. 46 814 21 83, e-mail: drogi@powiatrawski.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
5. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z
wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w pkt 11.
7. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie:
1) wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
2) wezwań i zawiadomień;
3) dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego (podmiotowych środków
dowodowych);
4) wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego.
8. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
- dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny)
lub
- dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).
10. Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt
7 sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do
komunikacji” lub jako tekst wpisany bezpośrednio do „Formularza do komunikacji”, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej.
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Szczegóły zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Rawski; Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu /46/8144631; adres e-mail: starostwo@powiatrawski.pl; skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@powiatrawski. pl, tel. 46 8142076
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SWZ;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ar. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.III.7111.8.2023.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rawskiego w trybie art. 130a ust. 1-2 P.r.d. oraz prowadzenia parkingu strzeżonego zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.- dalej zwana „P.r.d.”).
Realizacja usług usuwania i przechowywania pojazdów obejmuje:
1) usuwanie pojazdów: dojazd na miejsce zdarzenia w określonym w SWZ czasie, załadunek, przewóz pojazdu na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego i rozładunek pojazdu na wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu;
2) przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg: przyjęcie pojazdu na parking, parkowanie oraz wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej.
Szczegóły zostały opisane w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4. Zamawiający przewiduje 10 zleceń holowania hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 20
w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
5. Zamawiający przewiduje 10 zleceń holowania rowerów lub motorowerów z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 20 w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
6. Zamawiający przewiduje 10 zleceń holowania motocykli z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 20 w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
7. Zamawiający przewiduje 90 zleceń holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 120 w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
8. Zamawiający przewiduje 5 zleceń holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 10
w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
9. Zamawiający przewiduje 5 zleceń holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 10
w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
10. Zamawiający przewiduje 5 zleceń holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 10 w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
11. Zamawiający przewiduje 2 zlecenia holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 5 w oparciu o prawo opcji zgodnie
z art. 441 ustawy PZP.
13. Zamawiający przewiduje 10 zlecenia jako dojazd holownika do pojazdu bez jego holowania (odwołanie holowania na podst. art. 130A ust.2a ) z możliwością rozszerzenia ilości zleceń w tym zakresie do 20 w oparciu o prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy PZP. Wykonawca w załączniku nr 2a do SWZ Formularz cenowy określi cenę jednostkową pojedynczej usługi.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60%;

2) Odległość parkingu od siedziby Zamawiającego (L) – waga kryterium 20%

3) Zaplecze parkingu (Z) – waga kryterium 10%

4) Czas dojazdu (T)– waga kryterium 10%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 60 %

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Odległość parkingu od siedziby Zamawiającego (L) – waga 20%
Wykonawca, który posiada parking położny siedziby Zamawiającego otrzyma 20 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

L= (najkrótsza odległość w złożonych ofertach / odległość w ofercie badanej) x 20 pkt.

- Maksymalna odległość parkingu nie może być większa niż 5 km od siedziby Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.
- Odległość należy podać zgodnie z odczytem za pomocą strony internetowej https://www.google.pl/maps (zakładka „trasa” jako punkt początkowy przyjąć adres parkingu, a punkt docelowy siedzibę Zamawiającego – jazda samochodem),
- Zamawiający sprawdzi poprawność podanych odległości zgodnie z ww. opisem,
- W przypadku rozbieżności pomiędzy odległością podaną w Formularzu ofertowym, a odległością podaną przez https://www.google.pl/maps, Zamawiający do wyliczenia punktów za kryterium przyjmie odległość podaną przez https://www.google.pl/maps
- W przypadku braku podania odległości w Formularzu ofertowym, Zamawiający sprawdzi odległość parkingu zgodnie z opisem i wyliczy punkty w kryterium, jedynie pod warunkiem, że w treści złożonej oferty Wykonawca poda dokładny adres parkingu. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona za niezgodność z SWZ.

3) Zaplecze parkingu (Z) – waga 10%
Punkty za kryterium będą liczone wg zasady:
Jeżeli na terenie parkingu znajduje się miejsce umożliwiające przeprowadzanie oględzin pojazdu w postaci:
- pomieszczenia ogrzewanego, oświetlonego, z najazdem, kanałem lub specjalistycznym
podnośnikiem tzw. garażu – 10 punktów
- wiaty – 0 punktów

4) Czas dojazdu (T) – waga 10%
Punkty za kryterium będą liczone wg zasady:
Czas dojazdu do miejsca zdarzenia w ciągu 1 godziny – 10pkt
Czas dojazdu powyżej 1 godziny – 0pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru:
S = C + L + Z + T
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość parkingu od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaplecze parkingu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający
nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej, w tym zakresie:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, tj.: licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- dysponowania poniżej wskazanym sprzętem:
• minimum 1 pojazdem przeznaczonymi do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
• minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
• minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton,
• dysponowania minimum jednym parkingiem strzeżonym spełniającym następujące warunki: lokalizacja w odległości maksymalnie do 5 km od granic administracyjnym miasta Poznania, powierzchnia minimum 1000 m2, zabezpieczenie ogrodzeniem o wysokości minimum 2,00 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą „parking”, całodobowa ochrona, dojazd drogą publiczną bez ograniczeń tonażowych, możliwość przechowywania pojazdów z wyciekiem oleju lub innych płynów eksploatacyjnych, posiada obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza spełnianie warunku przez co najmniej jednego z Wykonawców.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg. załącznika nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym rozdz. VII ust. 2 SWZ, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Ww. wykazie należy wskazać dokładny adres parkingu, potwierdzić parametry wymagane i podać podstawę dysponowania oraz w przypadku sprzętu wskazać co najmniej: nazwę, typ (markę), model urządzenia (maszyny, pojazdu) i numer rejestracyjny (jeżeli dotyczy) oraz podstawę dysponowania danym sprzętem. (wg. Załącznika nr 5 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Oferta powinna składać się z
1) Formularza Ofertowego – zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz 1a do SWZ
2) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) Pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składania oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
4) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
5) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
6) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 niniejszej SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.