eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gaworzyce › "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaworzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 95

1.5.2.) Miejscowość: Gaworzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-180

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768316285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kubas@gaworzyce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gaworzyce.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30894cc6-8d18-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052096/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale II SWZ.
2. Zamawiający wymaga podpisania oferty, oświadczeń oraz dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w rozdziale XIX SWZ i w załączniku nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie biletów miesięcznych na przewozy* w roku 2024 uczniów i dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Gaworzyce i Gminy Niegosławice dojeżdżających do placówek oświatowych w:
- Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce
- Publicznego Przedszkola w Gaworzycach, ul. Szkolna 211a, 59-180 Gaworzyce

* Przez pojęcie „przewozu” należy rozumieć usługę transportu uczniów i dzieci przedszkolnych z miejscowości wymienionych w pkt 4.2 do placówek oświatowych w Gaworzycach.

4.2. Zamawiający szacuje, że usługą przewozu objęte będzie około 171 uczniów i dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat uczęszczających do placówek oświatowych gminy Gaworzyce według następującego wykazu:

− przewóz do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce, Przedszkola Publicznego w Gaworzycach, ul. Szkolna 211a, 59-180 Gaworzyce

Miejscowość Liczba uczniów Liczba dzieci przedszkolnych
Dzików 8 3
Mieszków 13 1
Koźlice 28 6
Gostyń 11 3
Kłobuczyn 48 10
Śrem 3 1
Witanowice 3 1
Kurów Wielki 4 1
Dalków 19 6
Nowa Jabłona 15 1
Nowy Dwór 3 -
Korytów 6 3
Grabik 4 1
Zimna Brzeźnica 5 1
Wierzchowice 1 1
RAZEM 171 39

4.3. Ze względu na specyfikę usługi, przedmiot zamówienia określony został szacunkowo, mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na miesiąc listopad 2023 r. i w trakcie realizacji usługi mogą ulec zmianie. Szacunkowa liczba uczniów i dzieci przedszkolny może ulec zmianie o +/- 15 % w terminie roku szkolnego
4.4. Przewozy będą świadczone na podstawie zakupywanych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdu środkami komunikacji publicznej na istniejących lub utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, zgodnych z trasami określonymi w pkt 4.11. Bilety miesięczne zakupywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą uprawniać do pierwszeństwa przejazdu uczniów oraz dzieci przedszkolnych z biletem miesięcznym z miejscowości ich zamieszkania do placówek oświatowych i ich powrotu po skończonych zajęciach do miejscowości ich zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowane potrzebami Zamawiającego (np. zmiana planu zajęć w placówkach oświatowych). Zmiany obejmować mogą godziny kursów, ilości kursów oraz kolejność miejscowości. Zamawiający dopuszcza także uzasadnione zmiany harmonogramu na wniosek Wykonawcy. Zmiany harmonogramów Strony będą przekazywać do akceptacji na wskazane w Umowie do kontaktów adresy email w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowych od dnia od którego ma obowiązywać nowy / zmieniony harmonogram.
4.5. Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety miesięczne (w rozbiciu na poszczególne miejscowości) będzie przekazywana przez Zamawiającego do Wykonawcy na wskazany w Umowie do kontaktów adres email w terminie do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi przewozu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupywanych w danym miesiącu biletów miesięcznych, w związku ze zmianą liczby przewożonych uczniów na zasadach określonych w pkt. 4.3 W przypadku zwiększenia liczby uczniów oraz dzieci przedszkolnych objętych usługą przewozu Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu. Wykonawca musi być przygotowany w razie potrzeby na zwiększenie liczby uczniów i dzieci przedszkolnych objętych usługą przewozu na zasadach określonych w pkt. 4.3 poprzez zapewnienie autobusu o większej liczbie miejsc lub zwiększeniu liczby kursów ale przy zachowaniu zasady jeden autobus na jedną trasę. Bilet miesięczny dla ucznia oraz dziecka przedszkolnego upoważnia do przejazdu z miejscowości zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem po zakończonych zajęciach.
4.6. Pojazdy, którymi będzie świadczona usługa muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami, posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NNW, aktualne badania techniczne, posiadać odpowiednie oznakowanie dla przewozu uczniów i dzieci przedszkolnych oraz dysponować odpowiednią ilością miejsc do liczby przewożonych na danej trasie pasażerów. Wykonawca musi zapewnić przewożonym pasażerom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
4.7. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprawny autobus zastępczy i dokończyć przewóz uczniów na danej trasie, przy czym autobus zastępczy musi spełniać wszystkie wymagania o których mowa w pkt 4.6.
4.8. Wykonawca musi dysponować ilością autobusów odpowiednią do realizacji zamówienia, nie mniejszą niż 2 autobusy o ilości miejsc siedzących zapewniających właściwą realizację zamówienia, tj. jeden autobus na jedną trasę.
4.9. Opiekę nad uczniami i dziećmi przedszkolnymi w autobusach podczas realizowania usługi przewozu zapewnia Zamawiający. Opiekunowie wyznaczeni przez Zamawiającego mają prawo do bezpłatnych przejazdów w czasie wykonywania opieki. Wykonawca zapewnia bezpłatne miejsce dla opiekuna zatrudnionego przez Zamawiającego w każdym autobusie. Przed rozpoczęciem usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę na wskazany w Umowie do kontaktów adres email o osobach, które zostały wyznaczone na opiekunów.
4.10. W ramach otwartego przewozu, Zamawiający może przewozić także dzieci przedszkolne poniżej 5 roku życia - na koszt rodziców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu
osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195,1523, 1720)
-zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma autobusami, które łącznie
posiadają minimum 130 miejsc siedzących, posiadającymi aktualne badania techniczne,
-Zamawiający wymaga posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, na kwotę co najmniej 150.000,00 zł;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez
wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenia własnego wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 2 – 3) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualną
licencję na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195,1523, 1720)
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców, -w przypadku, gdy
wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
należy złożyć ponadto dokumenty dotyczące tego podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,2) W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą
wykonawcy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3)W przypadku gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów . Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego
zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów i określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
3) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
będzie wynikać, jakie usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
6) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku Nr 6 do SWZ pn. Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.