eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby PGK Sp. z o.o. z siedzibą w BiłgorajuOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: PGK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950317448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łąkowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgkbilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbilgoraj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatzrenie w wodę, oczyszczanie ścieków, gospdoarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5036f410-8cfc-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5036f410-8cfc-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej – adres poczty Zamawiającego do komunikacji w sprawie zamówienia– zamowienia@pgkbilgoraj.pl
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”
1.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.5. Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia został opisany pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych w postępowaniu odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
1.6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
1.8. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z formularza zawiera instrukcja interaktywna p.t.: „Komunikacja w postępowaniu” dostępna na Platformie:
https://media.ezamowienia.aov.pI/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
1.9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
1.10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju” prowadzonym w trybie podstawowym.
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ZGMiZ/4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika oraz osprzętu (pług odśnieżny, piaskarka, kosiarka bijakowa tylno-boczna, wóz asenizacyjny z urządzeniem do podlewania roślin), dostarczonych do siedziby Zamawiającego tj. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj woj. lubelskie.
Fabrycznie nowy ciągnik:
4.4.1.1. rok produkcji min. 2023,
4.4.1.2. silnik wysokoprężny min. 50 KM, 4 cylindrowy,
4.4.1.3. masa całkowita maks. 3000 kg,
4.4.1.4. szerokość całkowita maks. 180 cm,
4.4.1.5. rewers,
4.4.1.6. przekładnia mechaniczna, zsynchronizowana,
4.4.1.7. napęd 4x4,
4.4.1.8. blokada mechanizmów różnicowych,
4.4.1.9. wydatek pompy hydraulicznej min 35 l/min,
4.4.1.10. WOM tylny 540 obr./min, niezależny,
4.4.1.11. TUZ przedni o udźwigu min. 1000 kg,
4.4.1.12. TUZ tylny o udźwigu min 1750 kg,
4.4.1.13. sekcje hydrauliki: 2x przód, 2x tył,
4.4.1.14. zaczep rolniczy,
4.4.1.15. hamulce tarczowe „mokre”,
4.4.1.16. opony o bieżniku rolniczym,
4.4.1.17. instalacja hamulcowa pneumatyczna I i II obwodowa do przyczep,
4.4.1.18. kabina klimatyzowana i ogrzewana,
4.4.1.19. dodatkowe oświetlenie robocze z przodu i z tyłu,
4.4.1.20. lampa błyskowa pomarańczowa, oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą,
4.4.1.21. wspomaganie kierownicy,
4.4.1.22. obciążniki na przód min. 320 kg.
4.4.1.23 homologacja umożliwiająca rejestrację,
4.4.1.24. instrukcja w języku polskim.
4.4.2. Pług do śniegu:
4.4.2.1. szerokość robocza 190-200 cm,
4.4.2.2. pług typu „strzałka”, dwuczęściowy lemiesz,
4.4.2.3. sterowanie lemieszami hydrauliczne,
4.4.2.4. listwy zgarniające gumowe,
4.4.2.5. oświetlenie obrysowe,
4.4.2.6. mocowanie przedni TUZ.
4.4.3. Posypywarka:
4.4.3.1. ładowność 500 – 600 kg,
4.4.3.2. zbiornik z tworzywa sztucznego odporny na sól, z pokrywą,
4.4.3.3. regulowana szerokość posypywania,
4.4.3.4. regulowana ilość rozsiewanego piasku,
4.4.3.4. podajnik taśmowy,
4.4.3.5. system rozsiewania talerzowy,
4.4.3.6. mocowanie TUZ tylne,
4.4.3.7. napęd hydrauliczny,
4.4.3.8. przewody hydrauliczne.
4.4.4. Kosiarka bijakowa tylno-boczna:
4.4.4.1. możliwość pracy z tyłu i obok ciągnika,
4.4.4.2. montaż na tylny TUZ,
4.4.4.3. szerokość robocza 150-160 cm,
4.4.4.4. sterowanie hydrauliczne głowicy roboczej oraz przesuwu,
4.4.4.5.regulowany kąt pracy głowicy od min. 45° w dół do 90 ° w górę,
4.4.4.6. obroty WOM 540/min,
4.4.4.7. wałek WOM
4.4.5.Wóz asenizacyjny do transportu wody:
4.4.5.1. wóz asenizacyjny przystosowany do poboru wody z np. zbiornika wodnego oraz sieci hydrantowej i późniejszego podlewania roślinności,
4.4.5.2. konstrukcja jednoosiowa samonośna,
4.4.5.3. instalacja elektryczna zgodna z ciągnikiem,
4.4.5.4. instalacja oświetleniowa,
4.4.5.5. pojemność zbiornika 3000 l - 3500 l, zbiornik ocynkowany obustronnie,
4.4.5.6. wskaźnik napełnienia,
4.4.5.7. szerokość maksymalna 180 cm,
4.4.5.8. sprężarka, napęd WOM 540 obr./min.
4.4.5.9. dodatkowo zamontowane urządzenie do podlewania roślin z pompą hydrauliczną (wąż 20 - 25 m, prądownica umożliwiająca płynną regulację typu strumienia wody),
4.4.5.10. instalacja hamulcowa pneumatyczna,
4.4.5.11. hamulec postojowy,
4.4.5.12. stopka podporowa regulowana,
4.4.5.13. wałek WOM,
4.4.5.14. świadectwo homologacji.
Wymagania do przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji:
4.5. Kompletny ciągnik wraz z osprzętem muszą być wolne od wad fizycznych, technicznych – dopuszczona do pracy oraz od jakichkolwiek wad prawnych.
4.6. Zamawiający wymaga dostawy ciągnika wraz z osprzętem do siedziby Zamawiającego tj. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie. (koszty związane z realizacją zamówienia - załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). Po dostarczeniu urządzenia Wykonawca zapewni pełne przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika wraz z osprzętem oraz przekaże wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia.
4.7. Wykonawca wraz z ciągnikiem oraz z osprzętem wyda Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia w tym instrukcje obsługi. Zamawiający wymaga aby proponowana maszyna posiadła certyfikat CE oraz była dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
4.11. Wymagany okres gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia - min. 60 miesięcy lub 2 000 mtg w zależności co nastąpi wcześniej na kompletny ciągnik oraz min. 24 miesiące na osprzęt od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag.
4.12. Serwis mobilny - Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty serwisu obejmują materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
17.3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający wymaga potwierdzenia warunku w ww. zakresie. Na
potwierdzenie spełniania warunku wymagane jest aby Wykonawca
potwierdził, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym czasie): co najmniej jedną dostawę odpowiadające
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa ciągnika o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani będą złożyć „wykaz dostaw”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem -jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 6 do SWZ i zostanie przekazany Wykonawcom w raz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale 6 pkt 6.1. ppkt 6.1.4,SWZ ( wzór wykazu -Załącznik nr 7 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej -składa:
1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/ty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 powyżej -zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięga, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument/ty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie zł: dwa tysiące złotych 00/100),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP/ZGMiZ/4/ Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.